default ПРО МЕТОДИКУ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ І ПРОВІЗОРІВ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ЇХ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 339

Добровольська Анна Михайлівна

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

(Івано-Франківськ, Україна)

У статті акцентовано увагу на методиці оцінювання рівнів фахової підготовки майбутніх лікарів і провізорів під час формування їх інформаційнотехнологічної компетентності (ІТ- компетентності) в процесі навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки (ДПНП) з використанням модульних технологій. Під час дослідження ми дійшли висновку, що фахова підготовка майбутніх лікарів і провізорів у межах формування їх ІТ-компетентності в процесі навчання ДПНП за модульними технологіями, обумовлена синтезом гносеологічного, аксіологічного і праксіологічного компонентів. Для її оцінювання були виокремлені гностичний, мотиваційний, діяльнісний критерії і показники, які їх характеризують. Ці показники було запропоновано оцінювати за 4-и бальною шкалою від 0 до 3 балів. Оцінювання рівнів фахової підготовки майбутніх лікарів і провізорів у межах ІТ- компетентності, сформованої із застосуванням модульних технологій під час навчання ДПНП, було запропоновано здійснювати з використанням суми балів за всіма показниками всіх критеріїв для кожного з суб’єктів навчального процесу. Подальші дослідження запропоновано присвятити оцінюванню рівнів фахової підготовки майбутніх фахівців згідно з розробленою методикою.

Ключові слова: модульні технології навчання, ІТ-компетентність, рівні сформованості, фахова підготовка, компоненти, критерії, показники, рівні фахової підготовки.