pdf НУТҚ ФАОЛИЯТИ ФЕЪЛЛАРИНИНГ АКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 180

Каримов Ислом Зокиржон угли

город Карши, республика Узбекистан

Феълнинг кўп маънолилигига мурожаат, фақатгина уларнинг турли маънолар ясай олишида эмас балки, когнитив жараёнларда процессуал-ҳодисавийликнинг категоризацияси ва концептуализациясида феъл муҳим ўрин тутади. Феъл лексикасида динамик аспект мавжуд бўлиб, у гапда кесим вазифасида предмет, объектни боғлаб келиши орқали пропозиция ядросини ҳосил қилади. Пропозиция билимнинг намойиш этувчи воситаси ҳисобланади.