folder Экономические науки

Документы

pdf ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 203

Блохін Микола

м. Вінниця, Україна

У статті розглянуто актуальність питання та сучасні підходи щодо вибору стратегії розвитку підприємства в умовах сучасності, як один з основних факторів конкурентоспроможності підприємства та запорука його успішної діяльності у майбутньому.

pdf ПРЕИМУЩЕСТВА ВИРТУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 224

Мурашко А.С., Мостыка А.С., Симонова А.Д.

Беларусь, Минск

Виртуальные предприятия одно из новейших организационных форм управления. Появление таких предприятий связано с применением новых коммуникационных и информационных технологий, а так же с постоянно развивающимися современными рынками, которые ориентируются на устойчивые отношения с потребителем.

pdf ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦIНКИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛIКУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 203

Шура Н.О.

м. Кривий Ріг, Україна

Проблемаоцінки в бухгалтерському обліку сьогодні є однією з найбільш суперечливих. Згідноіз загальноприйнятимибухгалтерськимипринципами,всі активи, зобов’язання, власнийкапітал, доходи і витративідображаютьсяза первісною вартістюабо так званоюфактичноюсобівартістю.

pdf ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦIНКИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛIКУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 193

Шура Н.О.

м. Кривий Ріг, Україна

Проблемаоцінки в бухгалтерському обліку сьогодні є однією з найбільш суперечливих. Згідноіз загальноприйнятимибухгалтерськимипринципами,всі активи, зобов’язання, власнийкапітал, доходи і витративідображаютьсяза первісною вартістюабо так званоюфактичноюсобівартістю.

pdf ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 232

Борзенко В.І., П’ятак Т.В., Власова Н.О.

(Харків, Україна)

В роботі розглянуто етапи побудови моделі для оцінки і прогнозування фінансової стійкості підприємства, яка дозволяє фінансовим менеджерам оцінити фінансові результати діяльності підприємства для кожного рівня платоспроможності у майбутньому. Оцінювання, аналіз тенденції змін і прогнозування інтегрального показника фінансової стійкості підприємства дозволяють вдосконалити процес фінансового планування на підприємстві.

pdf РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ Популярные

Владелец Число скачиваний: 212

Бойша М.В., Качурина А.С.

Беларусь, Минск

К активно развивающимся формам экономической организации и соци-ального воздействия относятся кластеры. Логистические кластеры позволяют в большинстве своём объединять множество предприятий, специализирующихся на выполнение конкретных рыночных функциях. Между ними в целях интенсивного развития происходит свободный обмен информацией и быстрое распространение инновационных технологий. Как показывает практика, взаимосвязи внутри кластера ведут к разработке новых путей в приобретении конкурентных преимуществ и порождают совершенно новые возможности. Множество предприятий в составе кластера в процессе развития взаимодействия и сближения интересов постепенно преодолевают разобщенность, инертность и замкнутость. Всё это, по моему мнению, благотворительно влияет на рост их технического уровня и конкурентоспособности.

pdf РЕІНЖИНІРИНГ У СУЧАСНИХ СИСТЕМАХ ЛОГІСТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІРЕІНЖИНІРИНГ У СУЧАСНИХ СИСТЕМАХ ЛОГІСТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 197

Кокора Ірина Вадимівна

Кременчуцький Національний Університет

імені Михайла Остроградського

м. Кременчук, Україна.

Науковий керівник к.е.н., доц. Бала Володимир Володимирович

У сучасних умовах господарювання зростає роль інноваційного розвитку. Опора на інновації є саме тим можливим шляхом, який дозволить забезпечити сталий розвиток підприємств. У зв’язку з цим особливого значення набуває проблема впровадження принципів реінжинірингу. Важливість впровадження реінжинірингових технологій викликана необхідністю адаптації до динамічного бізнес-середовища [1, с. 684]. Безперервні і досить істотні зміни в технологіях, ринках збуту і потребах клієнтів стали звичайним явищем. Компанії, прагнучи зберегти свою конкурентоспроможність, вимушені безперервно перебудовувати корпоративну стратегію і тактику. Споживач у наш час має істотно більший вибір не тільки товарів і послуг, але і технологій.

pdf РОЛЬ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ПРИ УПРАВЛІННІ КОМАНДОЮ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 209

Булаєнко Аліна,

науковий керівник: Бабчинська О.І.

м. Вінниця, Україна

Організаційні структури, особливо проектно-орієнтованого управління, в практиці ринкових умов свого розвитку все наполегливіше застосовують командний підхід. Це викликано багатьма причинами: посиленням конкуренції, бажанням прискорити темпи виробничого розвитку, забезпечити його гнучкість в управлінні, бажанням розширити функціональні можливості членів проектних команд і ефективне залучення їх до корпоративного управління. Останнім часом більшість організацій саме з використанням мобільних злагоджених проектних команд добились значних результатів в своєму проектно-орієнтованому розвитку і управлінню.

pdf РОЛЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 216

Доцент кафедри фінансів та обліку

Ткаченко І.П.,ст.гр.МЕО-15-1дм Копил О.В.

м. Дніпродзержинськ, Україна

В умовах ринкової економіки та жорсткої конкуренції, успішне функціонування підприємства значною мірою залежить від уміння менеджерів раціонально розподіляти фінансові ресурси, при цьому збільшуючи прибуток організації та маючи можливість вчасно спрогнозувати та попередити банкротство. Вибір оптимальної фінансової політики для підприємства повинен стати першочерговим завданням, бо саме від прийнятого рішення залежить наскільки ефективно та націлено будуть використовуватись фінансові ресурси.

pdf СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК НОВИЙ КАНАЛ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 196

Кліченко Вікторія

Вінниця, Україна

У наш час дуже велика кількість людей користуються соціальними мережами, широко відома і практика здійснення підприємницької діяльності – тобто використання соціальних мереж у якості одного із каналів збуту. Соціальні мережі об’єднують багатьох людей – в одному місці, в один час, і тому створюють хорошу можливість для привернення уваги існуючих потенційних клієнтів.

pdf СПЕЦИФІКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 208

Ященко І.В, Кокора І.В.

Науковий керівник Лаврик – Слісенко Л.П.

Студентів 3 курсу, напряму підготовки « Економіка підприємства»

Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського

Сьогоднішнє наше суспільство живе очікуванням змін на краще, поклавшись в основу діяльності Уряду. Новий підхід влади вимагає певних змін, переоцінки цінностей пріорітетів та нових думок, щоб перспективно розвивати різні сфери соціально- економічного життя та державних інститутів. Важливою умовою розвитку і прогресу держави, є боротьба з корупцією, запорука оптимізації системи управління, підвищення рівня життя населення України.

pdf СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ У РОЗВИТОК ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 202

Іванюк О.О., Зуник С. Ю.

Науковий керівник : к.е.н., доцент Черничук Л.В.

м. Чернівці, Україна

З метою подолання наслідків світової економічної кризи, яка відобразилася на стані економіки України та її регіонів, важливого значення набуває активізація інвестування. Інвестиції відіграють важливу роль в економічному розвитку будь-якої країни незалежно від рівня її економічного розвитку. Інвестування як складова відтворювального механізму виконує досить важливу роль у процесі забезпечення економічної безпеки держави та регіонів, тому активізація інвестування торкається найглибших основ господарської діяльності і є вагомим визначником рівня економічної безпеки в будь-якому регіоні. Для розвитку і покращення стану економіки Чернівецької області велике значення має рівень іноземних інвестицій в галузі, які працюють в регіоні.

pdf СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНІ: ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 215

Силенко Олександра, Власюк Оксана

м. Київ, Україна

На даному етапі розвитку суспільства все більшого значення набуває зростання ролі інновацій. Незважаючи на те, що перехід вітчизняного виробництва на інноваційний шлях розвитку задекларовано ще у 1999 році, інноваційна активність промислових підприємств України є недостатньою, а темпи її зростання низькими.

pdf ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМНОЇ ТОРГІВЛІ ЗА УГОДОЮ ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНИ З ЄС Популярные

Владелец Число скачиваний: 221

Мамонтов Микола Миколайович

м.Київ, Україна

28 червня 2014 року Європейський Союз (далі - ЄС) та Україна підписали економічну частину Угоди, а 16 вересня 2014 року відбулась її синхронна ратифікація Верховною Радою України та Європарламентом. Відповідно до законодавства ЄС застосування Угоди, яка була укладена від імені ЄС та її держав-членів, відбувається лише після того, коли Угоду ратифікують Парламент ЄС та Парламенти усіх держав-членів ЄС. Цей процес може тривати роками. Проте станом на 01.12.2015 року Угоду ратифікували Європарламент та всі держави-члени ЄС, які надіслали ратифікаційні грамоти. В той же час, виходячи із своєї виключної компетентності (формування торгівельної політики) ЄС прийняв рішення ще до початку так званого "тимчасового застосування" відповідних положень Угоди до закінчення процедури ратифікації.

pdf ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДЕПОЗИТНОЇ ПО-ЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 214

Мамедов Фірдовсі Канан огли

м. Харків, Україна

Ефективна та прибуткова діяльність комерційних банків неможлива без відповідного ресурсного забезпечення. Залучення ресурсів комерційними банками є першочерговим завданням, необхідним для їх належного функціо-нування. Саме завдяки залученим ресурсам банківські установи здійснюють свої активні операції та послуги, наслідком яких є отримання доходу. Тому проблема ефективного та збалансованого проведення депозитної політики, необхідної для забезпечення стабільності комерційного банку, є особливо ак-туальною.

pdf ТЕХНОПАРКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРА-СТРУКТУРИ В УКРАЇНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 205

Дубровська Анастасія,

Мельник Катерина

м. Харків, Україна

Розвиток сучасного суспільства в значній мірі визначається наявністю й ефективністю інноваційних процесів, що обумовлюють перетворення резуль-татів науково-дослідницьких робіт у нові продукти, технології, послуги. Сьогодні у світі одним з найбільш ефективних механізмів реалізації такого перетворення є різноманітні інноваційні структури і, насамперед, науково-технологічні парки. Усе вищезазначене обґрунтовує актуальність даного до-слідження.

pdf ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ Популярные

Владелец Число скачиваний: 206

Моисеенко Лидия, Слоян Пери

г. Минск, Республика Беларусь

В условиях активных процессов глобализации, роста масштабов и числа транснациональных корпораций возникла необходимость внедрения в систему бизнеса глобальных логистических цепей и каналов, прежде всего в дистрибуции товаров, определили формирование самостоятельного рынка логистических услуг. Международная практика показывает, что эффективное развитие транспортно-логистических систем на национальном уровне стимулирует ускоренное развитие сопряженных отраслей и сфер экономики.

pdf ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ИХ СОСТОЯНИЕ И РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ Популярные

Владелец Число скачиваний: 223

Карпик Людмила, Рыбальченко Наталья

г. Барановичи, Беларусь

Важной составной частью экономического потенциала страны являются демографический и трудовой потенциалы, которые определяются численностью и половозрастной структурой населения, количеством и качеством трудовых ресурсов, их занятостью в экономике.

pdf ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ «ЗЕЛЕНА КАРТКА» В УКРАЇНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 200

Бережна О.Ю., магістр

Науковий керівник – Терещенко Т.Є., к.е.н., доцент

Дніпропетровський університет митної справи та фінансів

Страхування у зовнішньоекономічній діяльності є одним з основних елементів зовнішньої торгівлі і в умовах товарного виробництва стає найбільш зручним інструментом для швидкого відшкодування збитків і втрат у процесі виробництва, транспортування і використання товарів та послуг.