folder Экономические науки

Документы

pdf НЕСИЕЛІК ТӘУЕКЕЛДІ БАСҚАРУДЫА ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ТАЛДАУДЫ ЖЕТІЛДІРУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 110

Досмырзаева Касиет Камалкызы магистрант 2 курса

(С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, Астана қаласы)

Банк жүйесінің даму кезеңінде басшылық несиелік тәуекелдерді басқарудың тиімді жүйесін құру үшін айтарлықтай күш-жігер салуға тиіс. Несие тәуекелділігі - сыртқы және ішкі орта факторлары әсерінен қарыз алушы тұлғаның банк алдындағы өз міндеттемелерін орындаудан жартылай немесе толықтай айырылуы. Шынайы экономикаға жіберілген қарыздарды икемді басқарудың бірден-бір жолы – несиелік тәуекелдерді дұрыс басқара білу.

pdf ОПТИМІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 107

Криволап Л.В.

асистент, Чайка І.В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

м. Вінниця, Україна

Сучасні умови господарювання, які грунтуються на дії законів ринку, тобто законів попиту і пропозицій та конкурентної боротьби, примушують підприємства швидко адаптуватись до змін ринкового середовища та уникати необґрунтованого ризику, приймаючи управлінські рішення щодо використання всіх наявних виробничих ресурсів і, зокрема, матеріальних. Таким чином, матеріальні запаси стають важливим елементом як на виробництві, так і в сфері послуг.

pdf ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 108

pdf ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 112

Богацька Наталя, Ковальська Віталіна

Вінниця, Україна

Стратегічна мета системи управління персоналом полягає в забезпеченні розвитку підприємств за рахунок ефективного використання людського капіталу. При формуванні стратегії управління персоналом основним завданням стає визначення й урахування майбутніх змін і тенденцій, обґрунтування змін, що сприяють стійкому його розвитку.

pdf ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 111

Тимчишина Віта

м. Запоріжжя, Україна

Україна являється країною з великим можливостями і зі значним потенціалом розвитку готельних послуг. Але існує ряд проблем, які заважають повноцінному розвитку цієї галузі.

pdf ПРОБЛЕМИ ДОВГОСТРОКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 106

Василенко Ольга Володимирівна

Вінниця, Україна

Довгострокове фінансування інвестицій є ключовим чинником економічного зростання та створення робочих місць у всіх країнах.Разом з тимодним з найбільшявнихнегативних наслідків світовоїекономічної та фінансової кризисталоістотне зниженняоб’ємів різнихвидівінвестицій. Поліпшитиекономічне становище в країнідопоможестимулюваннядовгострокових інвестицій.

pdf ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 104

Несвятипаска Євгеній

м. Харків, Україна

Особливої актуальності у сучасних умовах розвитку економіки України набуває державна підтримка авіаційної промисловості в країні, орієнтація на такий результат передбачає використання певних засобів, механізмів та інструментарію державного регулювання економіки. Участь держави у підтримці авіаційної промисловості у різних країнах має різноманітні форми, але у всіх випадках вона відіграє роль «стабілізатора

pdf ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 112

Шараєнко Ольга

м. Ірпінь, Україна

Разом з процесом глобалізації, який охоплює всі сфери життя людини, у ХХІ столітті перед урядами різних країн постає питання пошуку та провадження нових форм та методів функціонування економічного, політичного, технологічного середовищ. Влучним є вираз американського економіста Рудольфа Пеннера: «Біда не у тому, що економісти не можуть прогнозувати, а у тому, що політики вимагають занадто багатих оптимістичних прогнозів».

pdf ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 105

Кровіцка Яна, Островерхова Анастасія

м. Вінниця, Україна

У сучасних умовах розвитку ринкових відносин органи Державної казначейської служби України постають одним із найактивніших учасників в процесі управління державними і регіональними фінансовими ресурсами завдяки використанню законодавчо прийнятих механізмів та процедур виконання державного і місцевих бюджетів відповідно до вимог бюджетного законодавства. Разом із тим, саме від ефективності таких механізмів залежатимуть потенційні можливості економічного розвитку країни.

pdf РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 112

Заріцька Т.В., асистент Чайка І.В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

(Вінниця, Україна)

Управління ресурсним потенціалом відносять до складних явищ, при цьому зрозуміти сутність складних явищ і одержати про них достовірні відомості можна тільки завдяки багаторазовому спостереженню за поведінкою досліджуваного об’єкта. Важливо не просто одержати достовірні матеріали про управлінський процес, а й оцінити якісну його сторону та виробити напрями з удосконалення досліджуваного процесу. Важливою передумовою забезпечення розвитку підприємства є підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом.

pdf РИНКОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 102

Антоновський Олег Кукла Олег

м. Харків, Україна

Найважливішим завданням кожної сучасної держави в умовах глобалізаційних перетворень є створення економічної системи, що вписується в стандарти цивілізованого світу. Однією з головних складових цієї задачі є формування науково-обґрунтованої інвестиційної політики, сприятливого інвестиційного клімату як для внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів. Тому актуальною проблемою на сьогодні є розвиток інвестиційної діяльності, спрямований на створення привабливого інвестиційного середовища, та суттєвого нарощування обсягів інвестицій.

pdf РОЗРОБКА ПРОЕКТУ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАЙМУ ТА СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 115

Осипенко Д.С.,Гірман А.П.

м. Дніпропетровськ, Україна

Однією з найважливіших проблем на сучасному етапі розвитку економіки більшості країн світу є проблема в сфері роботи з персоналом. На багатьох підприємствах застосовуються не цілком досконалі методи наймання та соціальної адаптації персоналу, що знижує зацікавленість працівників у підвищенні ефективності роботи підприємства.

pdf РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 116

Булаєнко Аліна, науковий керівник: асистент Соколюк К.Ю.

м. Вінниця, Україна

В умовах ринкової економіки, коли окреме підприємство не впливає на процес формування ціни, конкурентоспроможність підприємства залежить від можливості знижувати свої витрати для підвищення прибутків. Дослідження, які проводилися у Великобританії, показали, що більше 70% вартості продукту, що пройшов увесь виробничий шлях й потрапив до кінцевого споживача, «становлять видатки, пов'язані зі зберіганням, транспортуванням, упакуванням і іншими операціями, що забезпечують просування матеріального потоку» [1].

pdf РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Популярные

Владелец Число скачиваний: 106

Штурба Надія

Науковий керівник: к. е. н., доц. Поліщук О. Т.

м. Вінниця, Україна

У сучасних умовах розвитку економіки на зовнішніх та внутрішніх ринках існує досить жорстка конкуренція, у зв’язку з чим виникає необхідність забезпечувати прибутковість підприємства і його довгострокове зростання. Досягнення зазначених цілей ґрунтується на прийнятті керівництвом оперативних і зважених управлінських рішень. Але прийняття рішень для різних цілей на різних рівнях управління потребує різної інформації, яку має забезпечувати облікова система управління підприємством.

pdf САМОФІНАНСУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 111

Поплавська В.О.,студентка

Науковий керівник – Соковець-Макатуха Т.В.,старший викладач

Університет митної справи та фінансів

Дніпропетровськ, Україна

У сучаснихринкових умовахрозвитоквітчизняногобізнесунабуваєособливоїдинамічності, при чому найважливішу роль відіграєпотенційна можливість виборуджерелфінансовихресурсів, якийзначнорозширюється. Однак, на сьогодні спостерігається зниження ефективності діяльності підприємств унаслідок потреби в залученні позикового капіталу, що переважно зорієнтований на «дорогих» кредитних коштах і недостатності власних фінансових ресурсів. Тому самофінансування підприємства сьогодні виступає не тільки основою його стабільного функціонування, критерієм фінансової стабільності для кредиторів та потенційних інвесторів, а й базисом в забезпеченні фінансової безпеки підприємства, що і викликало актуальність дослідження цього питання.

pdf СТРАХУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 110

Поплавська В.О.,студентка

Дудчик О.Ю., к.е.н., доцент

Університет митної справи та фінансів,

м.Дніпропетровськ, Україна

На сучасному етапі розвитку системи ризик-менеджменту інвестиційне страхування в Україні не є розвиненою послугою, адже існують складні процеси розрахунку ризиків страховиками в сучасних економічних та політичних умовах, особливості національного ринку, а також постійна зміна законодавчої бази.

pdf СТРАХУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ ТА ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 105

Василенко Ольга Володимирівна

Вінниця, Україна

Світова фінансова криза довела необхідність створення та постійного динамічного розвитку систем страхування депозитів і вкладів. Щороку кількість держав із системами страхування вкладів зростає, однак не існує єдиного уніфікованого підходу до побудови національної системи страхування вкладів і її взаємодії з іншими елементами системи забезпечення фінансової стабільності у банківський сфері [4].

pdf СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 110

Богдан Святослав Володимирович,

студент IIIкурсу навчально-наукового інституту

економіки, оподаткування та митної справи

Національний університет ДПС України

м.Ірпінь, Україна

Науковий керівник: Заєць Світлана Володимирівна,

к.е.н., доцент, професор кафедри статистики

та математичних методів в економіц

і Національного університету ДПС України,

м.Ірпінь, Україна

Зовнішньоекономічна діяльність держави, яка тісно пов’язана з експортом і імпортом товарів, робіт та послуг, іноземними кредитами й інвестиціями, реалізацією спільних проектів разом з діловими представниками інших держав, в сучасних складних економічних та політичних умовах є головною детермінантою ефективності функціонування вітчизняної економіки.

pdf СУЩНОСТЬ И ЦЕЛИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 108

Багдасарян Ирина Валерьевна

Пятигорск, Россия

Интеграция – это обширный и многосторонний процесс, который требует многопланового исследования. Интеграционные процессы представляют собой эволюцию определенной системы, участники которой объединяются для общих экономических, производственных, научно-технических и технологических взаимодействий и взаимозависимостей, при этом самостоятельность каждого участника уменьшается[1, с. 203].

pdf ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 102

Яцина Марія, Штроміло Юлія,

м. Харків, Україна

Ринкова економіка в Україні набуває все більшої значущості. Разом з нею набирає силу і конкуренція, як основний механізм регулювання господарського процесу. У сучасних економічних умовах діяльність кожного господарського суб'єкта є предметом уваги учасників ринкових відносин, зацікавлених в результатах його функціонування. У зв'язку з цим актуальність дослідження проблем конкурентоспроможності підприємства очевидна: для того, щоб забезпечувати виживання підприємства в сучасних умовах, управлінському персоналу необхідно, перш за все, вміти реально оцінювати фінансовий стан, як свого підприємства, так і існуючих потенційних конкурентів. Фінансовий стан – найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства, що визначає конкурентоспроможність, потенціал у діловому співробітництві. Однак для успішного функціонування підприємства та досягнення ним поставленої мети одного вміння реально оцінювати фінансовий стан недостатньо. Тому є доцільним розглянути теоретичні засади конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкових відносин.