folder Экономические науки

Документы

pdf УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНIЗАЦIЇ УПРАВЛIНСЬКОГО ОБЛIКУ У БАНКIВСЬКИХ УСТАНОВАХ Популярные

Владелец Число скачиваний: 105

Мельничук О.П., Козійчук О.В., Москальчук Н.О.

м. Вінниця, Україна

За умов адаптації вiтчизняної системи бухгалтерського обліку в банках до вимог Європейського союзу тамiжнародних стандартів облiкупотребує на даний час оптимізація системиуправлiнськогооблiку у банкiвських установах.

pdf УДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА – СТРАТЕГІЧНА АЛЬТЕРНАТИВА ЗБІЛЬШЕННЯ ЙОГО ДОХОДІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 118

Брайлян М.А.

м.Вінниця,Україна

Забезпечення економічної стійкості підприємств в умовах конкуренції полягає в обґрунтуванні та запровадженні ефективної цінової політики. При формуванні цінової політики та визначенні рівня націнки підприємства мають враховуватися чинники внутрішнього і зовнішнього середовища. Більшість підприємств, при розробці цінової політики, орієнтуються на платоспроможний попит споживачів, враховують економічні ризики та рівень конкуренції на споживчому ринку. Зазначена наукова проблема має щільний зв’язок з практичною діяльністю підприємств, які потребують удосконалення цінової політики, оскільки це відображається на економічних результатах їх господарської діяльності, а саме обсязі товарообігу, витратах обігу та показниках прибутковості.

pdf УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В КАЗАХСТАНЕ Популярные

Владелец Число скачиваний: 119

Жанабаева Жанар

г. Астана, Республика Казахстан

Умение разумно рисковать - один из элементов культуры предпринимательства в целом, а банковской деятельности в особенности. В условиях рынка каждый из его участников принимает некие правила игры и в определенной степени зависит от поведения партнеров. Одним из таких правил можно считать готовность принять на себя риск и учитывать возможность его реализации в своей деятельности.

pdf УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 115

Аветисян Роман Игоревич,студент

Сердюкова Елена Валентиновн, канд. экон. наук, доцент

г. Пятигорск, Россия

Переход российской экономики к рыночным отношениям вкупе с процессами формирования многоукладного хозяйства, основанного на различных формах собственности, становлении и развитии инфраструктуры рынка и его хозяйственного механизма, в основном скорректировали экономическую, информационную и правовую среду работы предприятий. Данные нововведения коснулись всех сторон деятельности предприятия и затронули само понятие «предприятие» как субъекта рынка товаров и услуг, а также его положение в системе общественного производства[1, с.112].

pdf ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 120

Булаєнко Аліна, Левкович Олексій, науковий керівник: к.е.н, доцент

Супрун С.Д.

м. Вінниця, Україна

В умовах розвитку ринкових відносин ефективність фінансово- господарської діяльності підприємств пов'язана з раціональним формуванням та розподілом фінансових ресурсів з метою досягнення високих фінансових результатів. Враховуючи різні аспекти планування діяльності підприємства, найважливішим є процес управління прибутком, як процес дослідження і прийняття управлінських рішень за усіма основними аспектами його формування, розподілу і використання.

pdf ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 108

к.е.н., доцент Богацька Н.М., Кудрик О.І.

м. Вінниця, Україна

В умовах розвитку ринкових відносин ефективність фінансово- господарської діяльності підприємств пов'язана з раціональним формуванням та розподілом фінансових ресурсів з метою досягнення високих фінансових результатів. Враховуючи різні аспекти планування діяльності підприємства, найважливішим є процес управління прибутком, як процес дослідження і прийняття управлінських рішень за усіма основними аспектами його формування, розподілу і використання.

pdf ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА КАК КРИТЕРИЙ ИХ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 104

Г.К. Ивахнюк, А.С.Наукенова,

Т.С. Аубакирова, Ш.К. Шапалов,

Н.Р.Мизамов, М.С. Курманбаева,

Ж.Н. Рахманбердиева, Г.Д.Кенжалиева,

Ж.Д.Мадьярова, А.М. Досбаева,

Э.Н.Турсынбекова, Л.И.Оралбекова

Республика Казахстан, г. Шымкент,

Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауезова

В условиях современного развития и подъема промышленного производства, а также в связи со старением парка оборудования, эксплуатируемого на производственных объектах химической и нефтехимической промышленности, особое внимание необходимо уделять объективной оценке состояния технических средств. К сожалению, в погоне за сверхприбылью вопросы их безопасной эксплуатации отошли на второй план. В итоге отказывает оборудование, происходят аварии и несчастные случаи со смертельным исходом [1].