folder Юридические науки

Документы

pdf ПРІОРИТЕТ ЮРИСДИКЦІЇ ЦИВІЛЬНИХ СУДІВ МІЖ ІНШИМИ ВИДАМИ СУДОВОЇ ЮРИСДИКЦІЇ Популярные

Владелец Число скачиваний: 351

Варакута Карина,

студентка 3 курсу

ДВНЗ « Університет митної справи та фінансів»

М. Дніпропетровськ

Науковий керівник: Валуєва Ніна Олександрівна

Старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін

ДВНЗ « Університет митної справи та фінансів»

м. Дніпропетровськ, Україна

Конституцією України 1996 р. проголошено положення про поширення судової юрисдикції на всі правовідносини, що виникають у державі (ст. 124). Це свідчить про піднесення ролі судів у правовій системі держави, оскільки саме з цього часу їх компетенція стає як ніколи широкою: вона охоплює всі спори про право та інші правові питання, що потребують юридичного вирішення. Таким чином, разом із втіленням у життя Конституції України і прийняттям нових проце¬суальних кодексів актуальність інституту підвідомчості поступово відсува¬ється на другий план. Визначальною стає проблема не стільки розподілу компетенції між різними юрисдикційними органами щодо вирішення юри¬дичних справ, скільки між самими судами й ланками судової системи: зага¬льними, господарськими й адміністративними судами, а також Конституцій¬ним Судом України. Вирішення цього завдання покладено на відносно новий міжгалузевий інститут судової юрисдикції, головною метою якого має бути розмежування компетенції у вирішенні спорів про право та інших правових питань тільки між судами загальної юрисдикції й Конституційним Судом. [1]

pdf GLOBAL PROBLEM OF SWINDLE WITH THE REAL ESTATE Популярные

Владелец Число скачиваний: 386

VoichukTamila

2nd year student of the KrivoyRog Faculty

National University "Odessa Law AcademyBohatyrova M. O

. Senior teacher of the Department of Humanitarian

and Social-economic disciplines of

theKrivoyRog Faculty

National University "Odessa Law Academy"

The city of KrivoyRog, Ukraine

Today it is essential to study the problem of swindle with estate worldwide. The big problem is fraud in real estate; it stands first among the scams. Actions of swindlers are constantly improving; there are growing types of fraud in real estate. The struggle with this issue is the main problem of legislators. A new type of fraud ahead of legislation; and sometimes it is impossible to bring swindlers to justice.

pdf МЕСТО ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕСТО ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 370

Нугыманов Е.Е., Тулеубаева Г.Ж.

Астана, Республика Казахстан

Опыт правоприменительной деятельности, накопленный за относительно небольшой период становления Казахстана, как государственного образования, свидетельствует о том, что вопросы, возникающие по поводу земельных отношений, приобретают приоритетное значение, так как напрямую связаны с экономической и национальной безопасностью страны.

pdf ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ, НАШЕДШИЕ СВОЁ ОТРАЖЕНИЕ В ТРАКТАТЕ «ГОСУДАРЬ». Популярные

Владелец Число скачиваний: 388

Елиферов Дмитрий

г. Одесса, Украина

Никколо Макиавелли родился во Флоренции в семье небогатого юриста. В юности Никколо не получил широкого образования, в отличие от большинства других гуманистов, однако эти недостатки он восполнил самостоятельно –с одной стороны, путем самообразования, а с другой стороны, наблюдая за реальной жизнью современной ему Флоренции и подробно анализируя результаты своих наблюдений. От других философов Макиавелли отличался еще и тем, что он руководствовался в своих сочинениях не абстрактными идеями торжества добра и Бога, а реальным опытом конкретной жизни, идеями пользы и целесообразности.

pdf PROBLEMS OF INHERITANCE UNDER THE LAW AND HOW TO OVERCOME THEM Популярные

Владелец Число скачиваний: 354

Valery Kostenko

2nd year student of the KrivoyRog Faculty

National University "Odessa Law Academy"

Bohatyrova M. O.

Senior teacher of the Department of

Humanitarian and Social-economic disciplines of

theKrivoyRog Faculty

National University "Odessa Law Academy"

The city of KrivoyRog, Ukraine

The emergence of property rights and the development of marriage and family relations led to the need for answers to questions about the fate of the property which remains after death.

pdf THE RIGHT OF CHILDREN-ORPHANS Популярные

Владелец Число скачиваний: 366

Maryna Babenko

2nd year student of the Kryvyi Rih Faculty

National University "Odesa Law Academy"

Bohatyrova M. O.

Senior teacher of the Department of

Humanitarian and Social-economic disciplines of

the Krivoy Rog Faculty

National University "Odessa Law Academy"

The city of Krivoy Rog, Ukraine

In my opinion, our world is very unpredictable, as there are many events from which we are not insured. Everyone can appear in a situation which will worsen its position in life. Unfortunately such situations happen not only with adults, but also with children. Not all children have parents who take care about them and worry. But it is much worse, if there are parents, but they have given the children to children's shelters or children have escaped from them as a result of illegal and inadmissible treatment with the child. Such parents are certainly corrupted the parental rights.

pdf ДЕМОКРАТИЧНІ АСПЕКТИ ОКРЕМИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СВОБОД В КОНСТИТУЦІЇ ШВЕЦІЇ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СУДОЧИНСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 337

Музичук Катерина Сергіївна, Полетило Павло Сергійович,

Луцьк, Україна

До інформаційних прав і свобод людини відносимо [1,с.17; 2,с.9-10; 3,с.11] ті, які гарантуються розділом ІІ «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина» Конституції України [4] в галузі інформації і включають: 1) право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст.31); 2) право на свободу особистого і сімейного життя (ст.32); 3) право на свободу думки і слова, вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію в будь-який спосіб (ст.34); 4) право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатись до органів державної влади і місцевого самоврядування (ст.40); 5) право на справедливе довкілля та інформацію про його стан (ст.50); 6) право на свободу творчості і доступу до культурних цінностей (ст.54).

pdf ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКИ ДОКАЗІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 343

Терещенко А.С., студентка

Науковий керівник: Бокша В.О., викладач

м. Запоріжжя, Україна

Повне, всебічне і об’єктивне дослідження всіх обставин справи адміністративної юрисдикції, вирішення її в точній відповідності до вимог Кодексу адміністративного судочинства України є необхідною умовою зміцнення законності та правопорядку в суспільстві.

pdf К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОНЯТИЙ «АГРЕССИЯ» И «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ» В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ Популярные

Владелец Число скачиваний: 346

Маколкин Никита, Сабирова Дина

Россия, г. Казань

Не вызывает сомнения, что наибольшую опасность для мирного существования государств представляют в том числе агрессия и международный терроризм. В связи с этим все страны активно ищут пути противодействия указанным социально – политическим явлениям. Эффективность борьбы зависит от грамотной правовой идентификации обоих феноменов, их разграничения. В настоящее время граница между понятиями «агрессия» и «международный терроризм» является очень размытой, в результате чего мы сталкиваемся со смешением этих двух понятий и невозможностью привлечения к ответственности виновных.

pdf ЛОКАЛЬНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ТА ЇХ МІСЦЕ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ТРУДОВОГО ПРАВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 344

Калюжної Ірини

Ніжин, Україна

Система джерел трудового права відрізняєтьсявідджереліншихгалузей права тим, що в регулюваннітрудовихвідносинважливемісцезаймаютьлокальні (місцеві) норми права, щоприймаютьсябезпосередньо на підприємствах, в установах, організаціяхвласникомабоуповноваженим ним органом за погодженням з трудовимколективомчипрофспілковимкомітетом. Завдяки локальному регулюваннютрудовихвідносинрозвиваютьсядемократичні засади у виробничій діяльності. Співвідношення ж локального і централізованогорегулювання є показником демократизму чинноїправовоїсистемисуспільства.

pdf МВС УКРАЇНИ ЯК ЮРИДИЧНА ОСОБА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА (ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ) Популярные

Владелец Число скачиваний: 348

Пашковський Артем Україна,

м. Миколаїв

Державний орган є основною складовою ширшого поняття - «державний апарат». Органи державної влади виступають суб’єктами публічно-владної діяльності, спрямованої на захист прав і свобод, законних інтересів громадян, безпеку держави й суспільства, вирішення питань соціально-економічного та культурного будівництва, уособлюючи в собі структурні частини особливої системи - системи публічної влади народу (ст. 5 Конституції України)[1.]. І хоча вони різняться за багатьма своїми властивостями (функціями), але завжди у тій чи іншій формі здійснюють владну управлінську діяльність з регулювання певної сфери суспільних відносин.

pdf НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРАВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 359

Ботнарь Елена

г. Бэлць, Республика Молдова

В рамках правовой системы общества центральная роль отводится системе права. Как известно, система права это подсистема правовой системы общества, нормообразующий элемент данной системы. Система права это логически сложенное единство норм права, правовых институтов и отраслей права, т.е. подсистемами системы права являются нормы права как первичный необходимый элемент системы права, правовые институты - вторичный структурный элемент системы права и отрасли права как третичный, макроэлемент системы права.

pdf О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ НАРУЖНЫМИ СЛУЖБАМИ ОВД РК АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 350

Жаппасов Жасулан

город Темиртау, Республика Казахстан

Административно-правовое пресечение является видом административного принуждения. В основу классификации мер положены цели и основания их применения. Меры административного пресечения можно сгруппировать в несколько видов меры, применяемые непосредственно к личности правонарушителя, например непосредственное физическое воздействие на лица, который находится в состоянии наркотического опьянения в общественном месте и нарушает общественный порядок, его задержание и доставление в отдел полиции; меры имущественного характера, например конфискация рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, которая предназначалась для рекламы наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; меры финансового характера, например наложение административного штрафа на лиц, которые вовлекли несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или одурманивающих веществ;

pdf О ПОНЯТИИ НОУ-ХАУ КАК ОБЪЕКТА ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ Популярные

Владелец Число скачиваний: 365

Михеев Д. Н., старший преподаватель,

филиал «ГОУ ВПО Кузбасский Государственный

Технический Университет им. Т.Ф.Горбачева»

в г. Прокопьевске, Российская Федерация

Понимание необходимости охраны секретной информации, к которой относится и ноу-хау, возникло достаточно давно. Уже в Древнем Риме был принят закон, предусматривавший наказание в виде штрафа (который был равен удвоенной величине причиненных убытков) за принуждение чужих рабов к выдаче тайн своего хозяина. В античном мире родилась идея вести торговые книги, тайна которых являлась разновидностью коммерческой тайны. Промышленники, торговцы и банкиры обязаны были вести такие книги, отражавшие их деятельность и материальное положение. Это гарантировало защиту тайны на законном основании. Данные торговых книг могли быть сообщены только для целей правосудия, по фискальным соображениям (для уточнения налогов), по делам о наследовании имущества, в случаях прекращения существования товарищества или наступления банкротства.

pdf ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО МІСЦЕВІ ВИБОРИ» Популярные

Владелец Число скачиваний: 343

Пичоха С.О., Філіпішина О.С. м. Ірпінь,

Україна Науковий керівник: Тильчик О.В., к.ю.н., доцент

За останні роки відбулися радикальні зміни в суспільно-політичному устрої країни, що спричинили також значні зміни й у законодавстві. В суспільстві спостерігається низький рівень довіри до державних інституцій, які є, з багатьох причин, ще є недостатньо ефективними. Оскільки вибори до представницьких органів влади становлять основу побудови демократичної держави, тому принциповим питанням стає забезпечення європейських стандартів організації виборчого процесу, а питання підготовки виборчого законодавства є одним з ключових питань в організації майбутніх виборів, довіри до їх організаторів, зі сторони учасників та виборців і суспільства в цілому.

pdf ОСНОВНІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРТАПІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 351

Ольшанська Христина Володимирівна

м.Київ, Україна

В наші дні стартапомуже нікого не здивувати, наразі це звична українському бізнесу форма підприємництва. До того ж, досить вдала: так, восени відбулась поки наймасштабніша для України угода з виходом компанії на міжнародний ринок – одеський стартап Looksery став частиною Snapchat за $150 мільйонів; а за останніми даними startupranking.comУкраїна за кількістю стартапівзнаходиться на 34 місці у світі – 126 офіційно зареєстрованих та внесених до рейтингу.

pdf ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕГИЗМА. ПРАВОВЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ ШАН ЯНА КАК ВЕЛИЧАЙШЕГО ЛЕГИСТА ДРЕВНЕГО КИТАЯ. Популярные

Владелец Число скачиваний: 339

Климутин Виктор

г. Одесса, Украина

Легизм – это своеобразная философская школа получившая свой расцвет в IV-IIIвв. до н.э. в Древнем Китае. Данное философское течение имело необычайную ценность для того времени, так как вынуждала поставить в центр управления государства – закон. Однако в данной трактовке скрывается куда больший смысл, чем может показаться на первый взгляд.

pdf ОСОБЛИВОСТІ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 344

Варакута Карина,

студентка 3 курсу

ДВНЗ « Університет митної справи та фінансів»

М. Дніпропетровськ

Науковий керівник: Коваленко Наталія Володимирівна,к.ю.н,

Доцент кафедри адміністративного та митного права

ДВНЗ « Університет митної справи та фінансів»

м. Дніпропетровськ, Україна

З практики Європейського суду з прав людини виконання судового рішення є стадією судового вирішення спору. Неналежне виконання або невиконання судового рішення є порушенням права людини на належний судовий захист.

pdf ОСОБЛИВОСТІ ОСКАРЖЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ АНТИМОНОПОЛЬНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 340

Жечева Анжеліка

Україна м. Запоріжжя

Закон України «Про захист економічної конкуренції» - це нормативно-правовий акт, який на сьогодні є основою, своєрідним «ядром» сучасного конкуренційного законодавства України. В розділі IX цього закону врегульовано порядок виконання, перевірки, перегляду та оскарження рішень антимонопольних органів України (ст.ст. 56-61). Але у ст. 56 Закону, у якій йдеться про виконання рішень та розпоряджень антимонопольних органів України, вказується лише на обов'язковість виконання цих рішень та про накладення штрафів та пені за прострочку сплати штрафів (п.п. 3.4, 5 ст. 56).

pdf ПАТЕНТУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРИЗНАЧЕННЯ, ЗМІСТ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 336

Татаржинський Микола

м.Київ Україна

Патентування – затвердження документом – торговим патентом права суб'єкта господарювання на те, щоб займатися певними видами підприємницької діяльності впродовж встановленого строку. Регламентується Податковим кодексом України (далі ПКУ). Здійснюється, шляхом видачі відповідного державного свідоцтва – патенту. Патентування певних видів господарської діяльності є засобом державного регулювання у сфері господарювання. Патентування здійснюється у сферах, пов'язаних із торгівлею за грошові кошти (готівку, чеки, а рівно з використанням інших форм розрахунків та платіжних карток на території України), обміном готівкових валютних цінностей (у тому числі операції з готівковими платіжними засобами, вираженими в іноземній валюті, та з платіжними картками), у сфері грального бізнесу та побутових послуг, інших сферах, визначених законом [1, с. 102].