folder Филологические науки

Документы

pdf BADIIY TO’QIMA VA REAL ASOSNING TASVIRLANISHI Популярные

Владелец Число скачиваний: 977

M.Dosbergenova

Ajiniyoz nomidagi Nukus Davlat Pedagogik instituti Qoraqalpoq tili va adabiyoti fakulteti 4-kurs talabasi Ilmiy rahbar: Qoraqalpoq adabiyoti kafedrasi o’qituvchisi f.i.n. dotsent M.Bekbergenova Badiy to’qima bu (ruschadan kalka xudojestvenniy vimisel) yozuvchining ijodiy tasavvur va taxayyol rlardi mahsuli voqelikdagi real asosi yoki to’liq o’xshashi mavjud bo’lmagan badiiy obrazlar hayotiy holatlar voqealar shular kabilarni yaratishda namayon bo’luvshi ijodning muhim komponenti. Badiiy to’qima bu yozuvchining hayolida nomoyon bo’ladi. Biz buni ko’proq tarixiy asarlarda koramiz. Qoraqolpoq adabiyotida bunday asarlarn ayniqsa bunday asarlarda yozuvchi voqealarni jonli va tasirli bo’lib shiqishda ba’diiy to’qimadan foydalandi. Mashur va dramaturg M. Nizanov asarlarida obrazlarni talqin etishda badiiy to’qimadan yaxshi foydalangan.[1.23]

pdf BASIS AND CONDITIONS OF STATISTICAL RESEARCH OF LANGUAGE AND SPEECH Популярные

Владелец Число скачиваний: 369

Холматова Вазира Нарзуллаевна

г. Карши, Узбекистан

There is a question among linguists about the real basis of statistical methods used in linguistics and in what conditions it can operate reliably. If the statistical method is used by a linguist then it is nothing more than an interesting toy connecting illusion of exactness and strictness of observation and evaluation of some language phenomena. If this method if necessary, and if its necessity is required by linguistics and its nature, and if the sufficient knowledge is not gained without statistics then the implementation of this method in the field of linguistics becomes of important principal task of the science independently. That is why it is extremely important to think about a real nature of a language forming statistical investigation of language and speech. It is necessary to think about in what common and necessary conditions a successful implementation of statistics can be achieved in solving linguistic tasks.

pdf BOSHLANG’ICH SINF ATROFIMIZDAGI OLAM DARSLARINING INGLIZ TILI FANI BILAN INTEGRATSIYALASHUVI Популярные

Владелец Число скачиваний: 352

Hilola Ergasheva 

Namangan-muhandislik texnologiya instituti “Tillar kafedrasi” ingliz tili fani o’qituvchisi

Hozirgi kunda ta'limga katta e'tibor qaratilishi eng dolzarb muhim masalalardan biridir. Ta'limda uzviylikni ta'minlash maqsadida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Buni bugungi kunda ingliz tilini boshlang'ich sinfdan boshlab o'qitishni joriy etilishi misolida ham ko'rishimiz mumkin. Bunday ishlarni amalga oshirish maqsadida O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 10- dekabrdagi “Chet tillarni o’rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida” PQ-1875 sonli qarori xorijiy til ta’limi sistemasi strategiyasini asosiy yo’nalishlarini aniq belgilab berdi.

pdf BOSHLANG’ICH TA’LIM ONA TILI DARSLARIDA MULTIMEDIALI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH Популярные

Владелец Число скачиваний: 341

Мажидов Абдугаффор

(ДжГПИ, Узбекистан)

Bugungi kunda dunyo davlatlari shiddat bilan rivojlanmoqda. Mana shunday rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar orasida O’zbekiston ham o’zining munosib o’rnini topa oldi. Bugungi kunda mamlakatimizda chuqur islohotlar ketmoqda. Mustaqilligimizga erishganimizga qariyib 25 yil bo’lgan bo’lsa, mana shu qisqagina vaqt mobaynida juda ulkan yutuqlarni qo’lga kiritdik. Bu yutuqlar, erishilayotgan muvaffaqiyatlar muhtaram Prezidentimiz I.A.Karimovning oqilona siyosatlari va xalqimiz birdamligi samarasi desak mubolag’a bo’lmaydi. Shunday dorilomon kunlarga erishish uchun xalqimiz qanchadan qancha qora kunlarni boshidan o’tkazdi.

pdf COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING Популярные

Владелец Число скачиваний: 359

Кадирова Дилафруз Алимджановна

г.Карши, Узбекистан

Abstract In this article we will take a look at the communicative approach to the teaching of foreign languages. It is intended as an introduction to the communicative approach for teachers and teachers-in-training who want to provide opportunities in the classroom for their students to engage in real-life communication in the target language. It is known that instead traditional method as grammatical competence, communicative competence became the priority.

pdf CONTRACTED VERBS AND WORDS IN ENGLISH SENTENCES Популярные

Владелец Число скачиваний: 350

Tursunov Jakhongir Aminovich

Karshi State University (Uzbekistan)

While I was working on this theme, I came across different types of brief words which we use every day speech without mention. If we want to short some words, we will use apostrophes instead of missing letters or we’ll get capital letters from two or three words like this IT-Information technology. In affirmative sentences are used as mentioned below. Eg: canapee-canapé, cannot-can’t I am going to begin with auxiliary words. They are very important to make correct sentences without them we don’t have predicate in our sentences.

pdf GIVING DEFINITION TO THE MENTALITY REALIAS Популярные

Владелец Число скачиваний: 370

Umarkulova Makhliyo

The student of Master Degree Jizzakh State Pedagogical Institute

Entering in the field of translation studies, a radical terminological change must be enforced: realia , in fact does not mean objects, but signs, words and more precisely, those words signifying objects of the element of everyday life, of history, of culture etc. Of a given people, country, place do not exist in other people countries and places. Exactly these words have received in translation studies the name of “realia”.

pdf GRAMMATICAL FUNCTION OF PHRASAL VERBS IN ENGLISH SENTENCES Популярные

Владелец Число скачиваний: 381

Tursunov Jakhongir Aminovich

Atavullayev Elyor Baxtiyorovich

Karshi State University (Uzbekistan)

We are going to assume that a wide range of phrasal verbs, and grammatical types, are already known and other meanings of phrasal verbs there may be other meanings for the verbs listed below. A collaborative using verbs, adverbs and prepositions will be able to help us to make short and distinct English sentences. Phrasal verb is a verb formed from two or three parts, a verb and an adverb or preposition. Most are formed from a small number of common verbs such as get, go, come, put, and set and small number of adverbs and prepositions such as away, out, off, up, and in. These adverbs and prepositions are often called particles. Phrasal verbs sometimes have meaning that can easily be guessed such as sit down or look for.

pdf GULISTON DAVLETOVA IJODIDA AYOL-QIZLAR OBRAZI Популярные

Владелец Число скачиваний: 365

JAQSILIQOVA ALBINA

Нукус, Каракалпакстан, Узбекистан

Qoraqalpoq adabiyoti uzoq tarixiga ega.Bugingi kunda qoraqalpoq adabiyati tarixi ko’rkam ijodlari bilan rivojlanish darajasiga erishmoqda.Adabiyotimizning bunday tez shiddat bilan rivojlanishiga o’z hissasini qo’shib kelayotgan shoirlarimizdan biri Guliston Davletovani atab o’tish o’rinli. G.Esemuratova shoira haqida: “Guliston mohirlikning cho’qqisiga javlon qilib,jon dunyosining terang sirlarini yozishi o’quvchining ko’ngliga qo’zg’ov solmay qo’ymaydi. Uning umridagi ulug’ martabasidan xalqimizning suyib tinglaydigan qo’shiqlaridan insoniylik fazilatlaridan o’rnak olishga bo’ladi” [1.157] -deb aytib o’tadi. Haqiqatdan ha’m biz G.Davletovaning qo’shiqlarini o’qiganimizda ko’z oldimizga bir dunyo yaxshi voqealar ko’rinadi. U har bir qo’shig’ida hurmat,e’tibor, yuqori odamiylik fazilatlarni ulug’ cho’qqiga ko’tarib yozadi.

pdf IDIOMS AND COLLOCATIONS IN THE ENGLISH LANGUAGE Популярные

Владелец Число скачиваний: 365

The student of FerSU : Tolipjonova Munojatkhon Rustamjon qizi

The Republic of Uzbekistan, Fergana city, Murabbiylar str. 

In current time, it is emphasized that we can’t imagine any branch of science without any foreign language. Namely, knowing any foreign language gives us many opportunities to achieve in every field which we want. The great German poet Goethe said: “He who knows no foreign language does not know his own one”. Notably, learning and knowing English is very utmost today. In consequence of the improvement of cultural, social and economical relations with the foreign countries the importance of the English language is being more strengthening.

pdf IQTISOD YO’NALISHIDA TA’LIM OLAYOTGAN KO’LLEJ O’QUVCHILARIGA INGLIZ TILI DARSLARIDA IQTISODIY ATAMALARNI O’RGATISH MASALALARI Популярные

Владелец Число скачиваний: 360

Zohidov Oybek Elbek o’g’li

Toshkent, O’zbekiston

Akademik litsey va kollej o’rtasidagi asosiy farq shundaki akademik litsey o’quvchilarni oliy o’quv yurtlariga kirishga tayyorlaydi. Kollejning asosiy vazifasi esa bitiruvchilarni kasbga tayyorlash, o’z sohasida mutahasis bo’lib yetishishlarida ularga boshlang’ich, bazaviy bilimlarni berishdan iboratdir. Kollejdagi har bir fan shu maqsadlarga yo’naltirilgani kabi ingliz tili fanini o’qitish ham bundan mustasno emas. Kollejdagi ingliz tili o’qituvchilarining vazifasi kollej o’quvchilariga oliy o’quv yurtlariga kirish imtihonidagi testlarni o’rgatish, ularni oliygohlarga tayyorlash emas, balki o’z mutahasisliklari bo’yicha ingliz tilida bemalol so’zlay oladigan, o’z fikrlarini erkin bayon etishga tayyor, kasbiy so’z boyligiga ega kadrlar qilib yetishtirishdan iborat.

pdf LEARNING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN EARLY STAGES FOR KIDS Популярные

Владелец Число скачиваний: 507

Jumaev B.Kh. Yadgarov S.N. Mamadiyorova F S Hursandov A D

Termez State University, Termez, Uzbekistan

Nowadays, in this globalize world, it is important for every individual to learn and to communicate in different languages to succeed within any society. That is why a great attention is being paid to teaching and learning English in the Republic of Uzbekistan. We can see the proof of the statement above in the decree signed by the president of the Republic on December 10, 2012 “On measures to further improve foreign language learning system”. This decree is serving as one of the fundamental legal base for the young people to acquire new languages, especially English in early ages.

pdf LEARNING STYLE AS A KEY COMPONENT IN TEACHING OF MIXED ABILITY GROUP Популярные

Владелец Число скачиваний: 362

Diana Alikulova

Tashkent,Uzbekistan

(Methodology)

Learning styles are the various ways of learning and acquiring a new language. Robin Scarcella and Rebecca Oxford characterize learning styles as “general approaches that students use to learn a new language. These are the same styles they employ in learning many other subjects and solving various problems”. Dunn and Griggs say that “learning style is the biologically and developmentally imposed set of characteristics that make the same teaching method wonderful for some and terrible for others”.

pdf LES FONDEMENTS DE LA RÉNOVATION PÉDAGOGIQUE DE L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS Á L’AIDE DES JEUX Популярные

Владелец Число скачиваний: 358

Журакобилова Хамида Холматовна

Каршинского Государственного Университета (Узбекистан)

Avant de la définition de la valeur éducative du mot “jeu”, nous allons dire que le ludisme s'inscrit dans la continuité des idées didactiques de Jean-Jacques Rousseau qui écrivait dans l’“Emile”: “Donner à l'enfant le désir d'apprendre et toute méthode sera bonne” et de Pablo Neruda: “L’enfant qui ne joue pas n’est pas un enfant, mais l’homme qui ne joue pas a perdu l’enfant qui vivait en lui”. Le terme de jeu (du latin Jocus, plaisanterie) évoque en effet avant tout le plaisir, objectif de celui qui joue. [3.c.13-14]

pdf MAIN PRINCIPLES OF SIMULTANEOUS TRANSLATION FROM UZBEK INTO ENGLISH Популярные

Владелец Число скачиваний: 347

Jizzakh State Pedagogical institute

Postgraduate student Norbekova Gulruh

The need for the interpreters is increasing dramatically because of the arrangement of several forums, conferences, meetings all over the globe which are held in different foreign languages. The simultaneous interpreters who attend there and serve to link the communication between two different nationalities may face some difficulties while interpreting. The reason is that the two languages are not always relative. It is important to define the main principles of translation in order to describe basic sides of simultaneous translation from Uzbek into English, as there are different types of translation we usually use.

pdf MAKTABDA «O’ZBEK TILINING SO’Z TARKIBI O’QUV LUG’ATI» BILAN ISHLASH MASHG’ULOTLARI Популярные

Владелец Число скачиваний: 502

Bahriddinova Bashorat, dotsent

Shukurova Sabohat

Qarshi davlat universiteti (O’zbekiston)

Til ta’limi lisoniy mohiyat va nutqiy voqelanishlar bilan farqlanuvchi nihoyat marakkab qurilma bo‘lib, u shu fan chuqurlashtirilgan, kasbiy ma’lumot olishga yo‘naltirilgan ta’lim bo‘g‘inlari – oliy va o‘rta maxsus ta’lim muassasalarida ichki qonun qonuniyatlari bilan, til va nutq aspektida olingan holda chuqur o‘qitilishi lozim. Ona tili ta’limining o‘ta ilmiylashtirib yuborilishi ta’lim samaradorligini belgilashda ham salbiy ko‘rsatkichlarga olib kelmoqda.

pdf ON SOME PECULARITIES OF IMPLICIT NEGATION Популярные

Владелец Число скачиваний: 366

Yerevan State University,

Chair of English Language N2,

SatenikSaroyan, Yerevan, Armenia

Thepresent paper goes along the study of implicit negation in Modern English.Negation is a central means of conveying information in communication. As we know, negation can be expressed both explicitly and implicitly. Explicit means of expressing negation embrace negative words, prefixes, suffixes, etc. The expression of negation by affixes or negative words is usually explicit [1, 2, 3, 4, 5, 6]and does not need additional semantic analysis, i.e. the negativity of such sentences is usually obvious. Whereas, implicit means of expressing negation do not contain formal markers of negativity; the negative meaning is expressed implicitly in them. The meaning of implicitly negative utterances is usually inferred from the context.For “revealing” the negativity of such sentences we have to analyze and assume their meaning.

pdf O`ZBEK TILIDA LOKALIZATSIYA MUNOSABATINING IFODALANISHI Популярные

Владелец Число скачиваний: 374

Ганиева Шахноза

Mа’lumki, fоnеmаlаr eng kichik fаrqlоvchi bеlgi sifаtidа аmаl qiluvchi, so`z vа mоrfеmаlаrni shаkllаntiruvchi, yuqоri sаth birliklаrining mа’nоlаrini fаrqlаshgа хizmаt qiluvchi quyi sаthgа tеgishli til birligidir. Fоnеmаlаr o`rtаsidа muаyyan zidlаnishlаr bo`lib, bu fаrqlаnishlаr tilgа vа nutqqа хоs tаrzdа аmаl qilаdi. Til hоdisаsi sifаtidа fоnеmаlаr o`rtаsidаgi diffеrеntsiаtsiya ko`prоq ulаrning bir-biridаn fаrqlаnuvchi eng muhim bеlgilаrini аniqlаshgа yo`nаltirilаdi. Nutq hоdisаsi sifаtidа esа muаyyan qurshоvdа yuzаgа kеluvchi fаrqlаrni hisоbgа оlish mumkin. Bu hоlаt fоnеmаlаr (bаrchа til birliklаri) o`rtаsidаgi bеlgining bir хil emаsligini ko`rsаtаdi. Shu аsоsdа tilshunоslikdа til birliklаrining turli vаriаntlаri tushunchаsi pаydо bo`ldi. Хususаn, fаkultаtivlik, shаrtlаngаnlik bеlgisi tushunchаsi hаm аnа shundаy qаrаshlаrning nаtijаsi sifаtidа yuzаgа kеlgаn.

pdf O`ZBEK VA INGLIZ TILLARDAGI TOVUSH VA HARFLARNING QIYOSLASHTIRILISHI Популярные

Владелец Число скачиваний: 331

Mamadaliyeva Susanna Atamovna KarshiDU

(Uzbekistan)

Fonetika tildagi tovushlarning talaffuzini va ohangini o`rgatadi. Tovushlar nutq organlari yordamida hosil bo`ladi. Tovush hosil qilishda bevosita ishtirok etuvchi organlar nutq organlari deyiladi. Ular harakatchan yoki harakatsiz bo`lishi mumkin. Tovushlar har hil nutq organlarining nafas chiqarish paytida yuzaga keladi. Nafas oqimi avval xalqumga, u yerdan og`iz bo`shlig`i yoki burun bo`shlig`i orqali o`tadi [3].

pdf O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA OLMOSHLARNING FARQLANISHI VA MUSHTARAKLIGI Популярные

Владелец Число скачиваний: 423

Zulfizar Tashanova,

Jizzakh, Uzbekistan

Olmosh deb boshqa so‘z turkumlari, gap, so‘z, so‘z birikmasi o‘rnida qo‘llaniluvchi so‘zlarga aytiladi. Bu so‘z turkumini tilshunoslikning morfologiya bo‘limida o‘rganamiz.Olmoshlar aloqa vositasida juda muhim rol o‘ynaydigan so‘zlar hisoblanadi va boshqa turkumdagi so‘zlarga nisbatan juda keng qo‘llanishi bilan xarakterlanadi. Bu hodisa ularningmavhum xarakterga ega ekanligidan kelib chiqqan. Shuning uchun ularni ichi bo‘sh so‘zlar deb ham yuritamiz.Ular nutqda bir so‘zning takrorlanishidan qutqaradi va nutqimizni chiroyli, ravon qiladi. Barcha tillarda olmosh so‘z turkumimavjud. Faqat ular o‘rtasida farqli va o‘xshash jihatlar mavjud. Ingliz va o‘zbek tillarini qiyoslab, quyida tahlil qilishga harakat qidik. O‘zbek tilida olmoshlar ma’nosiga ko‘ra quyidagi yetti guruhga bo‘linadi.