folder Экономические науки

Документы

pdf ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ИККИЛАМЧИ ХОМ АШЁДАН ФОЙДАЛАНИШ ҲАҚИДА ТУШУНЧА БЕРИШ.

Владелец

Бобомуродов Олим Бердимуродович

Усмонов Азамат Жўрабоевич

(Жиззах, Ўзбекистон)

Резюме Дать общее понятие об использовании вторичного сырья при обучении экономической теории.

pdf ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА ҲУДУДИЙ ТЕМИР ЙЎЛ ТИЗИМЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Владелец

Маматқулов Т.Д, Шакарова Д.Р.

(Термиз, Ўзбекистон)

Ўзбекистон Республикаси мустақиллигини сиёсий ва иқтисодий жиҳатдан мустаҳкамлаш ва жаҳон ҳамжамиятининг тўла қонли аьзоси бўлмоқ учун транспорт авваламбор мамлакатнинг барча ҳудудларини ягона давлат бутунлиги сифатида боғловчи ишончли, барқарор ва иқтисодий жихатдан самарали бўлган темир йўл транспортини устувор ривожлантиришни талаб этади.

pdf ИҚТИСОДИЙ БИЛИМ АСОСЛАРИ ФАНИНИ ЎҚИТИШ МЕТОДЛАРИ ВА ВОСИТАЛАРИ

Владелец

Усмонов Азамат Жўрабоевич

Бобомуродов Олим Бердимуродович

(Жиззах, Ўзбекистон)

Президентимиз И.А.Каримов ўз маърузасида “Бугун ҳеч кимга сир эмаски, биз яшаётган XXI аср – интеллектуал бойлик ҳукмронлик қиладиган аср. Кимки бу ҳақиқатни ўз вақтида англаб олмаса, интеллектуал бойликка интилиш ҳар қайси миллат ва давлат учун кундалик ҳаёт мазмунига айланмаса – бундай давлат жаҳон тараққиёти йўлидан четда қолиб кетиши муқаррар. Буни теран англаган, чуқур тушуниб етган давлат бугун униб – ўсиб келаётган фарзандларининг ҳар томонлама баркамол авлод бўлиб ҳаётга кириб боришини ўзи учун энг улуғ, керак бўлса, энг муқаддас мақсад, деб билади”, деб таькидлаб ўтди.

pdf МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Владелец

Таирова Мавлуда, Гиязова Нозима Бухара,

Узбекистан Бухарский государственный Университет

Аннотация. В статье рассмотрены пути совершенствования логистических систем в Республике Узбекистан. Показаны основные подходы к формированию логистических систем Ключевыеые слова. Логистические системы, логистическая инфраструктура, логистический сервис

pdf МЕТОДИ ДІАГНОСТУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Владелец

Громова Анастасія Євгеніївна, Розумик Степан Ярославович

м. Вінниця, Україна

Постановка проблеми. Сучасна економічна ситуація в світі вимагає нових рішень в оцінці фінансового та інших аспектів підприємств. Українська економіка, як перехідна, так і така, що знаходиться в кризовій ситуації, потребує нових підходів до ведення економічних операцій. Різноманітні методи діагностики фінансового стану підприємства дозволяють підвищити економічну безпеку при купівлі-продажу організацій. Така тенденція не є поширеною в Україні, тому важливо зрозуміти необхідність впровадження таких методів. Різні підходи до оцінювання стану підприємств не можуть бути повністю запозичені з іноземного досвіду, адже тоді не буде враховано галузеву специфіку фінансово-господарської діяльності вітчизняних підприємств, умови господарського та податкового законодавства, особливості функціонування та тенденції розвитку економіки в цілому по Україні. Саме достовірна і своєчасна ідентифікація негативних факторів впливу на фінансово-господарську діяльність та антикризове управління підприємства є запорукою виходу з фінансової кризи.

pdf ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Владелец

Млінцова О.С., Луговська А.І..

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського,

Україна, м. Миколаїв

Анотація. У статті розглянуто порядок формування інформації про доходи і витрати підприємства для більш повного, якісного і своєчасного обліково- аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами діяльності підприємства, зокрема, за рахунок ефективного використання можливостей управлінського обліку та економічного аналізу на всіх етапах формування фінансових результатів Ключові слова: фінансові результати, доходи, витрати, бухгалтерський облік, управлінський облік, аналіз фінансових результатів.

pdf ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ЖИТТЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

Владелец

Тесля Ольга Андріївна

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

м. Чернівці, Україна

Анотація: За рівнем життя населення визначається економічна розвиненість країни. Будь-яка держава від початку свого існування повинна в плані економічного розвитку створювати необхідні умови існування населення, також вдосконалювати соціальний і культурний розвиток. Ключові слова: рівень життя, індекс людського розвитку, бідність, достаток, рівень розвитку населення.

pdf ОСОБЕННОСТИ СБЫТОВОЙ СИСТЕМЫ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Владелец

Кузьмич А.А., Мартынюк С.Н.

Белорусский государственный технологический университет,

Беларусь, Минск

Аннотация. Данная статья посвящена особенностям сбытовой системы во внешнеэкономической деятельности предприятия. Проводится анализ процесса внешнеэкономической деятельности, описываются этапы организации этого процесса, рассматриваются стратегии и способы достижения успеха. Ключевые слова: сбытовая система, внешнеэкономическая деятельность, договор, торговля, стратегии.

pdf ПЛАНИРОВАНИЕ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ

Владелец

Кузьмич А.А., Мартынюк С.Н.

Белорусский государственный технологиче-ский университет,

Беларусь, Минск

Аннотация. Одним из инструментов, с помощью которого обеспечи-вается баланс товарного ассортимента с потребительским спросом, являет-ся планирование товародвижения. Данное планирование осуществляется как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Однако для многих организаций оптимальным оказывается сочетание двух данных методов Ключевые слова: планирование, товародвижение, стратегия, фирма, методы. Kuzmich, A. A., Martyn

pdf ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ

Владелец

Мараховская Инна Юрьевна

ЗАО «НПО Авиауглерод»,

Новочеркасск, Россия.

Аннотация. Предложены показатели для оценки конкурентоспособности наукоемкой продукции. Ключевые слова: измерение конкурентоспособности, оценка конкурентоспособности, показатели конкурентоспособности.

pdf ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРІОРИТЕТНИХ СФЕР НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Владелец

Литвин Юлія, Шерстнюк Марія

м. Харків, Україна

Досягнення фінансової стабілізації, соціально-економічного розвитку, зміцнення потенціалу держави та забезпечення потреб майбутніх поколінь в даний час є найбільш актуальними завданнями для України. Однак їх реалі-зація ускладнюється в результаті прогресуючої макрофінансової нестабіль-ності, що охопила всі сфери національного господарства. Усе це обґрунтовує актуальність даного дослідження.

pdf ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В УПРАВЛЕНИИ ОТРАСЛЯМИ

Владелец

Ахмурзина Д.О.магистр экономических наук

Кенжегалиева Г.Б. магистр экономических наук

Республика Казахстан.Г.Атырау.

АтГУ им Х.Досмухамедова

Abstraction Innovative development, the business sector, information technology, innovation potential. Применение системного подхода при формировании инновационной политики в развитых странах мира приобрело первостепенное значение, особенно на фоне таких современных тенденций развития мировой экономики: - конкуренция за качественный человеческий капитал становится важнейшей характеристикой мирового инновационного развития, растущая мобильность высококвалифицированного персонала также обеспечивает процессы распространения знаний;

pdf ПРЯМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

Владелец

Кузьмич А.А., Мартынюк С.Н.

Белорусский государственный технологический университет,

Беларусь, Минск

Аннотация.Данная статья посвящена особенностям прямых хозяйственных связей между производителями и потребителями. Проводится анализ структуры взаимоотошений, описываются этапы формирования связей, рассматриваются основные задачи служб сбыта. Ключевые слова:хозяйственные связи, производитель, потребитель, функции и задачи связей.

pdf ПУТИ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Владелец

Кадирова Маралжан Матякубовна

Бухарский государственный университет, г. Бухара, Узбекистан

Аннотация. В данной статье обсуждаются вопросы формирования организаций семейного предпринимательства, его место среди субъектов малого предпринимательства, а также льготы для таких предприятий, предусмотренные в законе о семейном предпринимательстве. Ключевые слова: семейный бизнес, предпринимательства, занятость населения, прибыл, налоги.

pdf ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

Владелец

Уракова Махсад,

Нажмитдинова Лола Бухара,

Узбекистан Бухарский государственный Университет

Аннотация. В статье рассмотрены пути совершенствования финансовой устойчивости предприятий АПК в Республике Узбекистан. Показана необходимость контроля за результативностью финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий Ключевыеые слова. Финансовая устойчивость, апк, функциональный блок, производственно-технический блок, информационное обеспечение.

pdf РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Владелец

Кузьмич А.А., Мартынюк С.Н.

Белорусский государственный технологический университет,

Беларусь, Минск

Аннотация. Розничная торговля заключается в удовлетворении разнообразных потребностей покупателей. Страны с развитой рыночной экономикой свидетельствует о том, что со временем розничная торговля попадает под контроль ряда крупных торговых компаний. Ключевые слова: розничная торговля, рынок, товародвижение, магазины, ассортимент.

pdf РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В ПРОЦЕСІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Владелец

Сербіна Аліна

м. Харків, Україна

Сучасний світ складається із значної кількості національних економік і міжнародних організацій. Сучасні тенденції світової економіки показують, що розвиток однієї країни і світового суспільства неможливо уявити без співробітництва з іншими країнами і організаціями. За останні десятиліття відбулися особливо великі зміни. Міжнародний поділ праці, інтернаціоналі-зація виробництва і капіталу досягли якісно нового рівня розвитку. Швидки-ми темпами відбувається посилення взаємодії і взаємозалежності окремих держав. Зараз світову економіку можна назвати національно-світової, оскіль-ки економіки країн стали настільки взаємопов'язаними, що їх відтворення ізольовано один від друга практично неможливо.

pdf РЫНОК УСЛУГ, ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНДИВИДА

Владелец

Матниязов Бакдурди Ибрагимович

Атабеков Ойбек Камильжонович

Республика Узбекистан

В данной статье рассмотрено состояние рынка услуг, как динамично развивающейся сферы деятельности и направления бизнеса в рыночных условиях потребительского рынка Республики Узбекистан

pdf СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ С КЛИЕНТАМИ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Владелец

Кузьмич А.А., Мартынюк С.Н.

Белорусский государственный технологический университет,

Беларусь, Минск

Аннотация.Данная статья посвящена системе управления взаимодействием с клиентами. Подробно рассматривается CRM система, ее цели, задачи и принципы. Ключевые слова:Customer relationship management, распределение продукции, повышение эффективности, система взаимоотношений.

pdf СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Владелец

Исраилов Рустам Ибрагимович

Наманганский инженерно-технологический институт, Наманган, Узбекистан

Ибрагимов Исроил Усманович

Наманганский инженерно-технологический институт, Наманган, Узбекистан

Аннотация. В данной статье рассматривается предпринимательская деятельность в Наманганской области. Кроме того, в статье рассмотрено преимущество малого бизнеса в условиях рыночной экономики. Исследовано проблемы, связанные с малым бизнесом и частным предпринимательством и факторы влияющие на них. В конце статьи определены устранения проблем деятельности малого бизнеса. Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, рыночная экономика, инфраструктура, экономические условия, ВВП, стабильность, перспектива.