folder Педагогические науки

Документы

default DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF GRAPE FROWN DRYING METHOD FOR GETTING NUTRITIONAL SUPPLEMENT Популярные

Владелец Число скачиваний: 331

Sedrakyan Ara M.

Armenian National Agrarian University

(Yerevan, Armenia)

Abstract. Among the surveys grape frown drying technology was studied. Particularly convective drying method was studied. As a result of the experiments, we concluded that it is more beneficial to implement the drying process at 800C with the air speed of 10.4 m / s. In order to achieve the highest energy savings, enrichment of grape frown with corn strach at the dose of 10-20% has been done, which has been provided the reduction of the drying process as well as the reduction of drying temperature to 550C and air movement speed to 2.6 m / s.

Keywords: grape frown, convective dryer, corn starch, buns, enzyme.

default PECULIARITIES OF TEACHINGAND ADAPTATION OF HYPERACTIVE CHILDREN AT SCHOOL Популярные

Владелец Число скачиваний: 362

Denivarova Nadezhda Valerevna, Tyan Ekaterina Vissarionovna E. A.

Buketov Karaganda State University

(Karaganda, Kazakhstan)

Nowadays a number of children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), starting school is increasing. Its main reasons may be unfavourable external factors, internal psychological characteristics, the result of parents‘ neglect and so on. This article is devoted to the teaching peculiarities of the hyperactive children at schooland their adaptation to educational activities.

Key words: hyperactivity, adaptation, child behavior, teacher, school.

default VIDEO RECORDING OF MICRO-LESSONS AS ONE OF THE WAYS OF THE FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’ PEDAGOGICAL REFLECTION DEVELOPMENT Популярные

Владелец Число скачиваний: 337

Turdygulova Gulnaz Dauletovna, Seylkhanova Ainur Ergalievna E.A.

Buketov Karaganda State University

(Karaganda, Kazakhstan)

Abstract. The article deals with the issue of the pedagogical reflection development of future foreign language teachers. The article describes the method of video recording of micro-lessons as one of the most effective techniques for developing the skills of self-analysis

default АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С АУТИЧНЫМ РАСТРОЙСТВОМ Популярные

Владелец Число скачиваний: 345

Серикбаева Асем Балтабековна

Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова

(Караганда, Казахстан)

Аннотация: в статье приводится личный опыт использования методик раннего развития при адаптации и обучении ребенка с аутичным расстройством.

Ключевые слова: аутизм, методы раннего развития, обучение, речь, адаптация.

default АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ» У ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ З МАРКЕТИНГУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 340

Конохова Зоя Петрівна

Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут

(Харків, Україна)

Анотація. У статті розглядаються особливості викладення дисципліни «Вступ до спеціальності» студентам, які навчаються за спеціальністю «маркетинг». Наголошується на необхідності розгляду ринку як механізму взаємодії економічних суб'єктів, функціонування якого породжує специфічні потоки інформації. Пропонується спрямувати навчальний процес на формування більш широких компетентностей маркетологів у сфері інформаційних технологій. У майбутній професійній діяльності це забезпечить їм можливість ефективно обробляти великі масиви інформації, використовувати можливості сучасних комунікаційних систем.

Ключові слова: Навчання, маркетинг, ринок, інформаційний потік, комунікаційна система, персоналізація маркетингових комунікацій.

default БІЛІКТІ МАМАН, БІЛГІР ҦСТАЗ БОЛУ ҤШІН КӨП ІЗДЕНІС КЕРЕК Популярные

Владелец Число скачиваний: 356

Испандияров Мадияр, Ешназарова

Қарлығаш М. Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент аграрлық колледжі

(Шымкент, Қазақстан)

езюме. В статье описаны особенности подготовки учителей к новой учебной программе основным этапом которой было выделено ознакомление с методической и педагогической литературой, тщательный подбор фактов и примеров учебных пособий.

Ключевые слова: учитель, подготовка, учебная программа, этапы подготовки.

default ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА У ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 353

Мелешко Л.А.

Билбасівської ЗОШ Слов’янського р-ну Донецької область

(Билбасівка, Україна)

У статті визначені сфери, де проявляється девіантна поведінка, розглянуто девіантну поведінку учнівських груп, особливості емоційно- вольової сфери, наведено приклади типологій девіантної поведінки в педагогічному середовищі, зосередимося на антисоціальній, контрпродуктивній, дисфункціональній поведінці та організаційних порушеннях. Зроблено висновок, що аномічний стан суспільства сприяє присутності у шкільному середовищі певних девіацій.

Ключові слова: девіантна поведінка, загальноосвітня школа, підлітковий вік, соціально-психологічна допомога.

default ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР САБАҒЫНДА ЖАҢА ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 354

Искакова Гаухар Шамугутовна, Шаукенова Келбет Сабырхановна, Татиева Камила

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова

(Караганда, Казахстан)

Аннотация. Бұл мақалада дифференциалдық теңдеулер сабағының бір тақырыбы алынып, оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін пайдалану көрсетілген.

Кілттік сөздер: Интерактивті технология: Кейс әдісі, жобалау технологиясы, коучинг, Блум таксономиясы.

default ЕКОНОМІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ В СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 339

Кондратенко Тетяна Володимирівна

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

(Глухів, Україна)

Анотація. Знаннєвий потенціал учителя технологій є формуючим фактором знань з економічних предметів та предметів освітньої галузі «Технології» в учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Одним з векторів розвитку професійної компетентності майбутнього учителя технологій є економічна компетентність. Адже економіка являє собою сукупність виробничих відносин, пов‘язаних з рівнем розвитку продуктивних сил суспільства. Практична реалізація змістових ліній понятійних категорій «освіта», «праця» та «економіка», навчання економічних предметів учнів формує базис компетентнісного підходу до профільної підготовки учителів технологій у вищих педагогічних навчальних закладах.

Ключові слова: вектор професійного розвитку, професійна компетентність, економічна компетентність, учитель технологій.

default ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД АЛКОГОЛЮ ЯК НЕГАТИВНИЙ ТИП САМОЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 358

Горобей Микола Петрович

Чернігівський національний технологічний університет

(Чернігів, Україна)

Анотація. Проведено аналіз даних сучасної наукової літератури з проблеми вживання алкогольних напоїв студентами. Показано, що у частини студентської молоді є шкідливі звички щодо вживання алкоголю. Розкрито негативний вплив вживання алкоголю на стан здоров‘я студентів. Встановлено, що залежність від алкоголю є негативним типом самозбережувальної поведінки студентів. Запропоновано шляхи вирішення проблеми вживання алкоголю як позитивного фактору самозбережувальної поведінки студентів.

Ключові слова: студенти, вживання алкоголю, шкідливі звички і залежності, здоров‘я, самозбережувальна поведінка.

default ЗНАЧИМОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА Популярные

Владелец Число скачиваний: 353

Батурина Дарья Алексеевна

ВГСПУ

(Волгоград, Россия)

Аннотация: Проблема формирования экологической культуры у детей с нарушением интеллекта с каждым годом становится актуальней и и приобретает особую значимость. Экологическая культура – это часть общечеловеческой кульуры, система социальных отношений, общественных и индивидуальных морально-этических норм, взглядов, установок и ценностей, реализующееся в процессе экологического обучения и воспитания.

Ключевые слова: Экологическая культура, эколого-осознаـнное отношение, нарушение интеллекта, програـмма формироваـния экологической культуры, адаптированная основная общеобразовательная программа.

default КУЛЬТУРНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК СКЛАДОВА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПОЛІТОЛОГІВ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 330

Пустовойченко Дарія Вікторівна

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

(Миколаїв, Україна)

Анотація. У статті розглянуто культурний інтелект як складову успішності професійної діяльності майбутніх фахівців в галузі політології в полікультурному освітньому просторі. Аналізуються підходи до визначення полікультурного освітнього середовища. Розглядається поняття "культурного інтелекту" в єдності його компонентів. Детально розглянуто і культурний інтелект та його взаємозв‘язок із емоційним інтелектом. Доведено доцільність комплексного вивчення культурного інтелекту як значущого внутрішнього чинника успішної професійної діяльності майбутніх фахівців.

Ключові слова: інтелект, культурний інтелект, емоційний інтелект, успішність професійної діяльності, полікультурне освітнє середовище.

default МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РІВНІВ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 338

Добровольська Анна Михайлівна

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

(Івано-Франківськ, Україна)

Анотація. У статті розроблено методику оцінювання рівнів професійного самовизначення майбутніх фахівців у процесі формування їх інформаційно-технологічної компетентності (ІТ-компетентності) під час навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки, котра передбачає анкетне опитування суб‘єктів освітнього процесу за сформульованими запитаннями та реалізацію алгоритму оцінювання його результатів.

Ключові слова: ІТ-компетентність, методика, професійне самовизначення, рівні.

default МЕТОДЫ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 358

Шаймаганбетова Ж.Ж.

КарГУ им. Е.А. Букетова

(Караганда, Казахстан)

Целью данной статьи является описание методов активного обучения. С учетом специфики обучения в высшей школе, исследуется активное обучение как средство развития познавательной деятельности студентов. Авторами статьи доказывается мысль о том, что использование преподавателями активных методов в вузовском процессе обучения способствует преодолению стереотипов в обучении, выработке новых подходов к профессиональным ситуациям, развитию творческих способностей студентов. Дифференциация обучения возможна с помощью активных методов, нетрадиционных дидактических средств, которые являются источником знаний, основой формирования умений и навыков производственного обучения, и направлена на повышение активизации мыслительной деятельности обучающихся. Успешность достижения этой цели зависит не только от того, что усваивается (содержание обучения), но и от того, как усваивается: индивидуально или коллективно, в авторитарных или гуманистических условиях, с опорой на внимание, восприятие, память или на весь личностный потенциал человека, с помощью репродуктивных или активных методов обучения.

Ключевые слова: методы обучения, программированное обучение, проблемное обучение, интерактивное обучение, дискуссия.

default МҦҒАЛІМ ӨЗ МАМАНДЫҒЫНЫҢ САПАСЫН, БІЛІКТІЛІГІН АРТЫРАТТЫН ТҦЛҒА Популярные

Владелец Число скачиваний: 347

Маратова Айнур Маратовна

Преподаватель, Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова

(Актобе, Республика Казахстан)

Аннотация. В статье рассматриваются определение организационно-педагогических и методологических основ формирования коммуникативной компетенции студентов, сущностной характеристики коммуникативной компетенции; владение знаниями в области коммуникативной деятельности, проявляющееся в уяснении и осознанном применении основных знаний в области коммуникативной деятельности

Ключевые слова: педагог, профессиональное образование, профессия, творческий, технология.

default ОБЩИЙ ХАРАКТЕР ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СЛОВ В КАЗАХСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ Популярные

Владелец Число скачиваний: 356

Жунусова Марина, Кельдибаева Акмарал

Карагандинский государственный университет имени академика Е.А.Букетова

(Караганда, Казахстан)

Аннотация. В статье раскрывается сущность понятия «фразеологизмы», рас- сматриваются классификации фразеологических единиц и приводятся приемы их пе- ревода c английского языка на казахский язык.

Ключевые слова: фразеологизм, сущность, классификация, проблемы перевода.

default ОНА ТИЛИНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИНИ ДИДАКТИК ВОСИТАЛАР БИЛАН ТАЪМИНЛАШ: “МАШҚ ДАФТАРИ” ҨАҚИДА Популярные

Владелец Число скачиваний: 363

Юлдашева Шахло Шукурлаевна, Уразбаева Дилноза Алимбаевна

Нукус давлат педагогика институти

(Нукус, Ўзбекистон)

Юлдашева Ш.Ш. Уразбаева Д.А.

Аннотация. Мақолада она тили таълими учун ―Машқ дафтари‖ яратиш тажрибалари ҳақида баѐн қилинган. ―Машқ дафтари‖га қўйиладиган дидактик, илмий-методик, санитар-гигиеник ва эстетик талабларнинг тавсифномаси келтирилган.

Таянч сўз ва иборалар: она тили таълими, ўқув-методик мажмуа, дидактик восита, машқ дафтари, топшириқ, дидактик талаб, илмий- методик талаб, санитар-гигиеник талаб, эстетик талаб.

default ОПЫТ ПОДГОТОВКИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ВИДЕО УРОКОВ НРАВСТВЕННОСТИ И ЗДОРОВЬЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 349

Гринченко Наталья Александровна

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина

(Елец, Россия)

Аннотация. Для распространения передового педагогического опыта в современных условиях одним из перспективных направлений является создание видео уроков с применением программ Microsoft PowerPoint и TechSmith Camtasia Studio с последующим их размещением в Интернете.

Ключевые слова: здоровье, культура здоровья, видео урок, цифровые технологии.

default ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ВНУТРІШНІЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВНЗ Популярные

Владелец Число скачиваний: 342

Ракітіна Людмила Іванівна

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

(Харків, Україна)

Анотація. Розглянуто сутність типів і моделей організаційної культури ВНЗ, розкрито зміст рівнів та специфіку організаційної культури ВНЗ, розглянуті характеристики управління ВНЗ.

Ключові слова: організаційна культура ВНЗ, типи організаційної культури ВНЗ, моделі організаційної культури ВНЗ, рівні організаційної культури, характеристики управління ВНЗ.

default ОРГАНИЗАЦИЯ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 356

Шатрова Светлана Анатольевна, Баранчикова Елена Владимировна

ВГСПУ

(Волгоград, Россия)

Аннотация. Одним из подходов к построению модели дополнительного образования ДОУ, дающего возможность воспитать человека с активной жизненной позицией, культурного, компетентного, творческого, является развитие кружковой работы в учреждении. Кружок как вариативная часть программы помогает формировать творческие способности у одаренных дошкольников и развивает те виды деятельности, которые не раскрыты в общеобразовательной программе, на примере нетрадиционных техник рисования.

Ключевые слова: дополнительное образование, кружковая работа, дошкольники, творческие способности, продуктивные виды деятельности, рисование, нетрадиционная техника.