folder Менеджмент и Маркетинг

Документы

pdf МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ Популярные

Владелец Число скачиваний: 361

Гуч Олена Василівна

Вінниця, Україна

Важливою складовою ефективної господарської діяльності підприємства, особливо в сучасний період, є здійснення ним зовнішньоекономічної діяльності. Тому організаційні питання здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємством вимагають поглибленого та розширеного вивчення даної теми дипломної магістерської роботи для організації ефективного менеджменту підприємства, економічних методів аналізу та прогнозування господарської діяльності.

pdf ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ Популярные

Владелец Число скачиваний: 350

Карпіка Юлія Андріївна

Вінниця, Україна

Організаційна культура формується під динамічним впливом зовнішніх і внутрішніх факторів, які задають вектор змін організаційної культури. У випадку несприятливого впливу цих факторів для їх нейтралізації, а також реального забезпечення реалізації культурологічних цінностей та інших елементів організаційної культури послуговуються механізмом, як певним ефективним інструментом, який поєднує внутрішні можливості формування організаційної культури із зовнішніми чинниками.

pdf НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЛІГРАФІЧНІЙ ГАЛУЗІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 355

Зеленська М.О-к.е.н., доцент кафедри економіки і підприємництва

Кулініч М.С

НТУУ «КПІ»

ВПІ,гр.СЕ-51

Сучасне інформаційне суспільство швидко розвивається, і тому , досить динамічно змінюються умови праці поліграфічної галузі. Конкуренція в ній та з боку електронних засобів масової інформації вимагає регулярного вдосконалення процесів та підходів поліграфічного виробництва. Підприємства можуть бути конкурентоспроможними, які швидко будуть знаходити і використовувати нові резерви для підвищення продуктивності праці та покращення якості друкованої продукції у сучасній поліграфії. Тож подальша економія часу і витрат можливі тепер за рахунок покращення технологій. Стрімке вдосконалення апаратних і програмних засобів комп'ютерної техніки та комп'ютерних мереж, особливо комп'ютерної мережі Інтернет, вже створили умови для вирішення нових завдань.

pdf ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 347

Самойленко Альона Андріївна

м. Київ, Україна

Колектив працівників є головним елементом діяльності будь-якого підприємства. Саме від трудового колективу підприємства в більшій мірі залежать кінцеві результати виробництва, якість наданих послуг, виконання поставлених цілей та планів. Розвиток персоналу є одним з найважливіших напрямків діяльності з управління персоналом і факторів успішної діяльності підприємства. При цьому інвестування в розвиток кадрів відіграє важливішу роль, ніж інвестування в розвиток і поліпшення виробничих потужностей підприємства. Під розвитком персоналу розуміється сукупність заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та вдосконалення психологічних характеристик працівників. Метою розвитку персоналу є забезпечення максимального використання усіх його можливостей для досягнення поставлених цілей підприємства.

pdf ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Популярные

Владелец Число скачиваний: 341

Ковальська Анастасія Ігорівна

м. Хмельницький, Україна

У сучасному світі, який рухається шляхом глобалізації, здатність швидко адаптуватися до умов міжнародної конкуренції стає важливим фактором успішного та стійкого розвитку організації. Основним чинником розвитку глобалізації стала науково¬-технічна революція, особливо розвиток світової системи інформації, поширення Інтернету, який зробив можливим миттєвий зв'язок між людьми в різних кінцях світу і усунув перешкоди на шляху розповсюдження будь-¬якої інформації [1].

pdf ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 327

Мельник І.Л.

НТУУ «КПІ»

ВПІ, гр. СЕ-51

Зеленська М.О.

к.е.н., доцент кафедри економіки і підприємництва

НТУУ «КПІ»

Київ, Україна

В умовах стрімкого розвитку науки, появі в сучасному світі автоматизованих, комп’ютеризованих, «розумних» машин, виникла проблема зменшення накладів та замовлень видавничо-поліграфічної галузі на її традиційну інформаційну продукцію, тому на сьогодні актуально дослідити перспективи та шляхи розвитку галузі.

pdf СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 334

Закревська Олена Миколаївна

Вінниця, Україна

Для успішного функціонування та діяльності підприємства особливого значення набувають інструменти, які використовуються для формування та прийняття управлінських рішень. У зв’язку із різними внутрішніми та зовнішніми обставинами виникає потреба у прийнятті рішень. Рішення – це відповідна реакція на внутрішні та зовнішні впливи, які спрямовані на розв’язання певних проблем і максимальне наближення до заданої мети. Реалізація цілей будь-якої організації забезпечується шляхом прийняття і виконання численних рішень.

pdf СУЧАСНІ ПІДХОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Популярные

Владелец Число скачиваний: 349

Завальнюк Віталій Валерійович

Вінниця, Україна

Організаційна структура управління є одним із суттєвих організаційно-управлінських чинників, що зумовлюють стан внутрішнього середовища підприємства. Підприємствам необхідне постійне удосконалення організаційної структури управління, як одного з визначальних чинників виходу із кризи, викликаної невідповідністю ринкового, виробничо-господарського й управлінського потенціалу підприємств мінливим умовам зовнішнього середовища. Узагальнення результатів аналізу сучасних робіт, присвячених проблемам формування оргструктур, показало, що необхідною є адаптація існуючих методичних наробок з удосконалення побудови оргструктури управління підприємств до сучасного періоду.

pdf ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ САПАСЫН БАҒАЛАУ ӘДІСТЕМЕСІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 341

Ақжолова А., Ахметова Г., Қауымбаев Р.Т.

г.Тараз, Республика Казахстан

Қазақстан Республикасының бүкіл әлемдік сауда ұйымына (БСҰ) мүшелікке өту жолындағы дайындығы, осы бағыттағы атқарылып жатқан іс-әрекеттердің барлығы елімізді жаһандану үрдісінен кеш қалмауға итермелейді. Дүние жүзі елдерінің жаһандық үрдіске бет бұрған шағында кездесетін мәселелерді дұрыс шешу жолдарын қарастырудың маңызы зор болып табылады. Әлемдік деңгейде маңызы бар осындай мәселелерді оңтайлы шешу әдістері мен тәсілдерін игеруге біздің еліміздің де атсалысуы тиіс.