folder Физическое воспитание и спорт

Документы

pdf БОЛАЛАРНИ ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШИГА ЖИСМОНИЙ МАШҚЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

Владелец

Усмонов Зохид Норматович,

Якубова Гўёхон Кучкаровна

Фарғона, Ўзбекистон

Президентимиз И.А.Каримов ёш авлодни ҳар томонлама етук инсон бўлиб ўсишида жисмоний тарбиянинг аҳамияти катта эканлигини кўрсатиб берган. Республикамиз раҳбарияти мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб диққат эътиборини ёш авлод тарбиясига қаратиб келаётганлиги хам катта аҳамиятга эгадир.

default ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЛФК И МАССАЖА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ И СНИЖЕНИЯ МАССЫ ТЕЛА У ТУЧНЫХ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Владелец

Улукбекова Айгуль Орынгалиевна,

Молдагалиева Шынар Булатовна,

Ерданова Гульшырын Серикбаевна,

Нурашова Баян Искаковна

Казахская академия спорта и туризма,

Алматы, Республика Казахстан

Аннотация. В статье обсуждаются результаты исследования изменений в показателях углеводного и жирового обмена при сахарном диабете 2 типа под влиянием физических нагрузок и массажа. Установлена очевидная эффективность использования дифференцированной методики ЛФК в коррекции уровня глюкозы и снижении массы тела у тучных больных сахарным диабетом. Ключевые слова: сахарный диабет, углеводный и жировой обмен, физическая нагрузка, лечебная физическая культура, массаж, глюкоза, масса тела.

pdf НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТРЕНИРОВКИ ПРИЦЕЛИВАНИЯ В ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ

Владелец

Авагимянц Владимир Михайлович

Ереванский Государственный Университет,

Ереван, Армения

Аннотация. В данном исследовании делается попытка вновь привлечь внимание тренеров использовать в тренировочном процессе стрельбу по белому листу, чтобы спортсмен отвык «гоняться за мишенью». Во время стрельбы не следует попеременно фокусировать глаз на диоптр, на мушку, на мишень. Наилучшего результата можно добиться только тогда, когда глаз будет чотко видеть мушку. Ключевые слова: зрительное восприятие, погоня за мишенью, белый лист, фокусировка, мушка.

pdf ОПТИМІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ЛІНІЙНОГО ГРАВЦЯ В ГАНДБОЛІ НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Владелец

Олимпийский и професиональный спорт

Червона Світлана Пилипівна

Харківська державна академія фізичної культури

м. Харків, Україна

Анотація. В статі розглянуто напрямок оптимізації техніко – тактичної підготовки лінійних гравців у гандболі. Використання модельних характеристик лінійних гравців у плануванні та проведені навчально – тренувальної роботи з гандболістами на етапі спеціалізованої базової підготовки. Ключові слова. Гандбол, амплуа, моделювання, етап спеціалізованої базової підготовки.

pdf ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ВНЗ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОВИМІРНОЇ СТАТИСТИКИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Владелец

Ашанін Володимир Семенович,

Пятисоцька Світлана Сергіївна

Харківська державна академія фізичної культури

 м.Харків, Україна

Комп’ютерні системи навчального призначення надають можливість диференціювати процес навчання, застосовувати індивідуальний підхід, контролювати особистість та здійснювати зворотний зв’язок, забезпечувати самоконтроль і самокорегування навчально-пізнавальної діяльності; скорочувати час навчання за рахунок виконання комп’ютером складних обчислень. Крім того, під час використання інформаційних технологій підвищується мотивація і стимулюється пізнавальний інтерес студентів.

pdf ԱԶԳԱԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂԱՇՐՋՈՒՄ ԱՊՐՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿԱՐԳՈՒՄ

Владелец

Ավագիմյանց Վլադիմիր Միքայելի, Գալոյան Արսեն Ռոբերտի

Երևանի Պետական Համալսարան, Երևան, Հայաստան

Անոտացիա: Տվյալ հոդվածում նկատի ունենալով գիտատեխնիկական հեղաշրջումը, Հայաստան աշխարհի աշխարհագրական դիրքը, ոչ բարեկամ հարևան պետություններով շրջապատված լինելը, պատերազմի վտանգը, սեյսմիկ անկայուն վիճակը էլ ավելի է արժեքավորում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի անհրաժեշտությունը հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու կյանքում: Ազգաբնակչության առողջացման ընթացքը ներկա իրավիճակում պետք է հանդիսանա պետության առաջնային խնդիրներից մեկը: Առանցքային բառեր. ազգաբնակչության առողջացում, գիտատեխնիկական հեղաշրջում, մարդու ֆիզիկական, հոգևոր և մտավոր ներդաշնակ զարգացում: