pdf GEOMETRIYA MODULINI O’QITISHDA NOSTANDART TESTLARDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYASI

Rasulova G.A.

Qo’qon DPI matematika o’qitish metodikasi kafedrasi katta o’qituvchisi

 

Ishdan maqsad: oliy ta’lim muassasalarida geometriya fanlaridan dars beruvchi professor-o’qituvchilarga ma’ruza, amaliy mashg’ulotlar, talabalar mustaqil ta’limini tashkil etishda nostandart testlardan foydalanish imkoniyatlarini amaliy yoritib berish.

Таянч сўзлар: nostandart test, blits-so’rov, ikkinchi tartibli sirtlar: ellipsoid, parabolid, giperboloid.