folder Сельское хозяйство

Документы

default ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ТИЗИМИНИНГ АҲАМИЯТИ

Владелец

Болтаева Шахноза

Бухара, Узбекистан

Аннотация. Мақолада иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш даврида қишлоқ хўжалигидаги ижобий ўзгаришлар ёритилган. Жумладан лизинг муносабатлари фаолияти очиб берилган. Таянч иборалар. Иқтисодий ислоҳотлар, лизинг, лизинг муносабатлари Annotation.. The article reflected the positive changes in the economic reforms in agriculture . Open relations, including leasing activities.

pdf Aminokislotalarni sanoat miqyosida ishlab chiqarishning istiqbollari

Владелец

Niyozqulov Sh.Sh., Beknazarov E. M

. Qarshi Muhandislik iqtisodiyot instituti

Hozirgi paytda butun dunyoda aminokislotalarni sanoat miqyosida ishlab chiqarishga alohida e`tibor berilmoqda. Aminokislotalarni yyetarli miqdorda ishlab chiqarish ular asosida hayvonlar uchun yem-oziqa va insoniyat uchun oziq-ovqat mahsulotlari tayyorlashning cheksiz imkoniyatlari paydo bo`ldi.

pdf Azot va uning ahamiyati

Владелец

Safarova G. E., Tog’aeva M.A

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Ushbu maqolada azot elementi tabiatga va insonlar uchun ahamiyati, O’bekiston Respublikasi kimyo sanoatida azotli o’g’itlar ishlab chiqarilishi, tabiiy holda paydo bo’lishi haqida ma’lumotlar tahlil qilingan.

pdf Ecological pure methods of protecting flowers from insects

Владелец

Eshonqulova.L.,Beknazarov E.

Karshi Engineering Economic Institute, Karshi

Flowers are known to all the people of the world as a symbol of beauty since ancient times. Stories, myths, epics, legends, fairy tales, signs, tags and symbols connecting with the flower goes back to very ancient times. Because the language of flowers is unique, beautiful and attractive.

pdf АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Владелец

Таирова Маъсума

Бухара, Узбекистан

Аннотация. В статье проведён анализ использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве Республики Узбекистан. Ключевыеые слова. трудовые ресурсы, использование трудовых ресурсов,