pdf KASB-HUNAR KОLLЕJLARIDA O`QUVCHILARNING FAZOVIY TASAVVURLARINI RIVOJLANTIRISHDA GEOMETRIK MASALALARNI O`RNI

Esonov Munavar

QDPI Matematika o`qitish metodikasi kafedrasi o’qituvchisi

Kasb-xunar kollejlarda geometriya kursida stereometriya masalalarini yechishda o`quvchilarning fazoviy tasavvurlari rivojlanirish jarayonining asosiy bo`g’ini bo`lishi bilan birga har bir o`quv materialining ta`sir doirasini kengaytiradi. O`quvchilarning geometriya darslaridagi qobiliyati, dunyoqarashi rivojlanishida muhim omil bo`lishi bilan birga, dunyoni bilish shakllarining namoyon bo`lishida muhim ahamiyatga ega.