folder Экономические науки

Документы

default АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 332

Омарова Ардак Балтабеккызы, Нурпеисов Боранкул Габдуллаеви

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова

(Караганда, Казахстан)

Aннотация. В данной статье рассматриваются проблемы о развитии горно-металлургического комплекса Карагандинской области. Определены преимущество металлургии в Казахстане. В заключении обосновывается преобразить Казахстан в страну реализующую ресурсо- инновационную стратегию.

Ключевые слова: горно-металлургический комплекс, производство в регионе, промышленное производство, сырье, инновация, инфраструктура.

default ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Популярные

Владелец Число скачиваний: 339

Мельянкова Людмила Василівна, Карпенко В.О.

Нaціoнaльний університет біоресурсів тa прирoдoкoристувaння Укрaїни

(Київ, Україна)

Аннотация. В статті відображено особливості обліку розрахунків з дебіторами в системі прийняття управлінських рішень.

Ключові слова: дебіторська заборгованість; облік дебіторської заборгованості; розрахунки з дебіторами.

default СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 346

Королева Наталья Вадимовна, Левченко Александр Сергеевич

БГТУ им. В.Г. Шухова

(Белгород, Россия)

Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние и тенденции развития рынка беспилотных авиационных систем (БАС, непилотируемых летательных аппаратов). Выделены основные области применения БАС в гражданских целях. Определены проблемы и перспективы развития российского рынка гражданских БАС.

Ключевые слова: беспилотные авиационные системы, БАС, дроны, гражданская безопасность, сельское хозяйство, рекреация, ТЭК.

default ІННОВАЦІЇ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АПК В УКРАЇНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 336

Сержанов Віталій Вікторович

УжНУ

(Закарпатська обл., Україна)

Аннотация. В статье проведен анализ современного состояния инновационного развития аграрного сектора, определены общие особенности осуществления инновационной деятельности.

Ключевые слова: глобализация, инвестиции, инновационная деятельность, агропромышленный комплекс.

default АЛЬТЕРНАТИВИ РАНЖУВАННЯ ТА ПРІОРИТЕТИ ФІНАНСУВАННЯ МІСЦЕВИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ Популярные

Владелец Число скачиваний: 357

Квасниця Оксана

ТНЕУ

(Тернопіль, Україна)

Анотація. Досліджено формування місцевих цільових програм. Обґрунтовано необхідність їх розроблення, пріоритетності та джерела фінансування. Запропоновано здійснювати ранжування місцевих цільових програм за пріоритетністю їх фінансування, що дозволить економити бюджетні кошти шляхом виключення не результативних програм.

Ключові слова: місцева цільова програма, програмно-цільовий метод, бюджетування, ранжування, результативність.

default АНАЛИЗ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Популярные

Владелец Число скачиваний: 344

Турдимуратов Максуд Музаффарович, Цой Марина Петровна

Джизакский политехнический институт

(Джизак, Республика Узбекистан)

В данной статье рассмотрены особенности становления и функционирования налоговой системы Республики Узбекистан. Приведены данные по формированию доходной части государственного бюджета. Обоснована необходимость соблюдения налоговой культуры, как одного из признаков цивилизованного общества.

Ключевые слова: налоги, доходная часть бюджета, налоговая дисциплина, прямые и косвенные налоги, законодательная база налогообложения.

default ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 331

Уніят Христина Ігорівна

Львівський національний університет імені Івана Франка

(Львів, Україна)

Анотація. Механізм державно-приватного партнерства успішно застосовується у багатьох країнах світу для реалізації масштабних інфраструктурних проектів. Однак в контексті непередбачуваних змін політичної, соціальної, економічної ситуації як всередині окремих держав, так і на світовій арені, постає питання, як розвиватимуться взаємовигідні партнерські відносини між державою та приватним сектором у найближчому майбутньому. У статті розглянуто основні тенденції розвитку державно- приватного партнерства та досліджено, які нові погляди на реалізацію проектів державно-приватного стають все більш актуальними у зв’язку з викликами сьогодення.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, інфраструктура, управління ризиками, фінансування проектів, інновації.

default ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ТОВАРОВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 331

Мешечкина Раиса Петровна

Белгородский университет кооперации, экономики и права

(Белгород, Россия)

Аннотация. В статье раскрыта целесообразность и необходимость использования и совершенствования таможенного декларирования товаров, развития предварительного информирования, унификации нормативно- правовой базы, использования информационных таможенных технологий и аппаратно-программных средств таможенных органов России, повышения квалификации сотрудников таможенных органов, выполняющих таможенные операции электронного декларирования.

Ключевые слова: таможенное декларирование, гармонизация таможенного законодательства, предварительное информирование, таможенные операции, информационные таможенные технологии, центр электронного декларирования, Евразийский экономический союз, таможенные процедуры.

default КРАУДСОРСИНГ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ИННОВАЦИЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 329

Волчкевич Татьяна Яковлевна, Скуратович Алла Леонидовна

Белорусский государственный университет

(Минск, Беларусь)

 

Показано понятие и специфика социальных инноваций, источники их возникновения, рассматривается феномен краудсорсинга как разновидности социальных инноваций. Ключевые слова: социальные инновации, краудсорсинг, краудсорсинговая платформа, краудфандинг, социокоммуникативная технология.

default ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 334

Поплавська В.О.

Університет митної справи та фінансів

(Дніпро, Україна)

Науковий керівник – Міщенко Д.А., д.н. держ.упр., проф.

Анотація. Досліджено суть та основні проблеми формування доходної частини бюджету. Виділено основні пропозиції щодо збалансування та підвищення ефективності наповнювання доходної частини бюджету.

Ключові слова: державний бюджет, економіка, доходи, бізнес, фінансові ресурси.

default СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВОГО РЫНКА В РФ Популярные

Владелец Число скачиваний: 341

Цутиев Адам Муратович

Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова

(Пятигорск, РФ)

Аннотация. В статье изложены особенности состояния российского страхового рынка на современном этапе развития. Изучена динамика страхового рынка РФ, а также описаны проблемы этой отрасли.

Ключевые слова: страхование, страховые компании, страховой рынок, статистика страхования.

default СОУПРАВЛЕНИЕ В ФРГ - СОЦИАЛЬНОСТЬ ИЛИ РЫНОК? Популярные

Владелец Число скачиваний: 342

Захаров Владимир Валентинович

Тамбовский государственный технический университет

(Тамбов, Россия)

Аннотация. В статье анализируется соотношение социальности и рыночной эффективности на предприятиях ФРГ, на которых внедрено участие работополучателей в управлении, и показывается, что оба могут не препятствовать друг другу.

Ключевые слова: управление частным производством, работополучатели, работодатели, социальное партнерство, производственная демократия, наблюдательный совет, производственный совет, рыночная эффективность.

default СОЦІАЛЬНА ФУНКЦІЯ ЗВІТНОСТІ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 351

Гуменна Вікторія, Сторожук Микола, Кондрюк Леся

ПДАТУ

(Кам’янець-Подільський, Україна)

Аннотация. У статті розглянуто соціальну функцію звітності у системі управління, яка на думку авторів виявляється у представленні якісної обліково-аналітичної інформації для прийняття виважених і обґрунтованих рішень на різних рівнях. Реалізація соціальної функції залежить від подолання корупції шляхом відповідальності за доходи «у конвертах» державних службовців усіх рівнів та влади загалом; посилення контролю за дотриманням трудового законодавства за застосування штрафів за їх порушення. Означені заходи сприятимуть повноті та достовірності показників у фінансовій, податковій та статистичній звітності.

Ключевые слова: звітність підприємств, система управління, бухгалтерський облік, соціальна функція.

default СТРАХУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 346

Корват Олена Валеріївна, Кравченко Катерина Вадимівна

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

(Харків, Україна)

Аннотация. Обоснована необходимость применения сельскохозяйственными предприятиями механизмов страхования для снижения влияния рисков деятельности на финансовые результаты. Выделены основные объекты, которые целесообразно страховать с целью обеспечения стабильного финансового состояния. Установлено влияние видов страхования, обеспечивающих возможность получения сельскохозяйственными предприятиями страховых выплат при наступлении страхового случая для восстановления активов, выполнения обязательств, покрытия чрезмерных расходов и возмещения недополученных доходов, на статьи финансовой отчетности.

Ключевые слова: сельскохозяйственное предприятие, риск деятельности, стабильное финансовое состояние, вид страхования, страховая выплата, восстановление активов, выполнение обязательств, покрытие расходов, возмещение недополученных доходов, статьи финансовой отчетности.

default СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АУДИТА Популярные

Владелец Число скачиваний: 343

Багдасарян Ирина Валерьевна

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» в г. Пятигорске

(Пятигорск, Россия)

Аннотация. В статье изложены сущность, цель и задачи управленческого аудита, а также его достоинства и недостатки.

Ключевые слова: управленческий аудит, проверка, система управления, предприятие, экономическое решение.

default УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 352

Поплавська В.О.

Університет митної справи та фінансів

(Дніпро, Україна)

Науковий керівник – Власюк В.Є., професор

Анотація. Досліджено суть та основні напрями використання прибутку підприємства. Виділено основні пропозиції щодо збалансування та підвищення ефективності управління та використання прибутку.

Ключові слова: прибуток, підприємство, фінансовий результат, управління, бізнес, активи.

default ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 328

Продіус Юлія Іванівна, Висоцька Софія Сергіївна, Коростильова Олена Романівна

Одеський національний політехнічний університет

(Одеса, Україна)

Анотація. Розглянуто фактори, які стримують здійснення і розвиток зовнішньоекономічної діяльності, а також проблеми з якими зіштовхуються українські підприємства при виході на Європейський ринок. Запропоновано методи активізації експорту вітчизняної продукції на закордонні ринки.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність підприємства, розвиток, зовнішній ринок, експорт, зовнішньоекономічні відносини, міжнародні стандарти якості, система сертифікації.

default ҚАЗАҚСТАННЫҢ БЮДЖЕТТІК САЯСАТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 332

Молдабекова А.Ш., Қуатбекова М.Е., Қамбаров М.Қ.,

Сабыржанқызы А., Жамбыл Ж., Ілесбай С.А

. М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті

(Тараз, Қазақстан Республикасы)

Аннотация. Мемлекеттік бюджет заң мен және жергілікті органдардың шешімдерімен бекітіледі. Ол елдің өз міндеттерін қамтамасыз етуге арналңан және салықтар мен алымдар, міндетті төлемдер, капиталмен жүргізілетін операциялардан алынатын кірістер және салықтан тыс түсімдер мен заң актілерінде көзделген басқа да түсімдер есебінен құрылатын қорлар жүйесі қаралған.

Түйіндеме сөз. Ммлекеттік бюджет, бюджет саясаты, республикалық бюджет, жергілікті бюджет және т.б. қарастырылған.