folder Экология

Документы

pdf ГОРОД КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА Популярные

Владелец Число скачиваний: 332

Семенюк Ольга Николаевна, кандидат архитектуры, доцент

Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева

г. Астана, Казакстан

Требования общества к качеству среды городов в течение многих веков менялись в соответствии с историческими сменами общественно-экономических формаций и социально-экономической структуры общества и изменениями общественного мнения, культуры и этики.Социально-экологические основы развития городов заключаются в учете особенностей взаимодействия человеческого общества с природой в целях создания экологичной, здоровой природнокультурной городской среды, сохранения экологически обоснованного объема естественной природы и ее биоразнообразия.

pdf ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АЛЬГОУГРУПОВАНЬ CYANOPHITA ПРИ ВНЕСЕНІ РІЗНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ГЕРБІЦИДУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 314

Модлєй Катерина

м. Мелітополь, Україна

На сьогоднішній день у сільському господарстві використовується великій набір гербіцидів, що дозволяють успішно боротися із різними видами небажаної рослинності у посівах багатьох сільськогосподарських культур [1]. Проте широке застосування пестицидів має значний вплив на абіотичну складову едафотопі, мікрофлору, мікрофауну [2] та у кінцевому результаті на родючість ґрунту [3]. Значні деградаційні зміни у ґрунті спостерігаються за умови перевищення рекомендаційних норм, які також не завжди є обгрунтованими [4]. Тому особливого значення набувають дослідження, що спрямовані на встановлення трансформаційних перетворень у едафотопі, які наступають при внесені гербіцидів у різних концентраціях [3; 4]. На сьогоднішній день багато праць присвячено вивченню цих питань, проте досліджень у сфері впливу гербіцидів на мікрофлору ґрунту дуже мало [2 та ін.].

pdf АККУМУЛЯЦИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ МАКРОФИТАМИ В ВОДОЕМАХ Г. ГОМЕЛЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 330

Макаренко Т. В., Краснова А. А., Нахтигаль Е. Я.

г. Гомель, Беларусь

Целью проведенных исследований явилось изучение содержание меди, марганца и свинца в водоёмах с различной степенью антропогенной нагруз-ки.

pdf ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБІТ З ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 406

К.пед.н., доц.каф. БЖД Дембіцька С.В., ст. Процько Т.О.

м. Вінниця, Україна

Одним з найсильніших по дії й найпоширенішим хімічним забрудненням є забруднення важкими металами. До важких металів відносяться більше 40 хімічних елементів, маса атомів яких становить понад 50 атомних одиниць. Звідси свинець, цинк, кадмій, ртуть, молібден, хром, марганець, нікель, олово, кобальт, титан, мідь, ванадій та ін. є важкими металами.

pdf ЕКОЛОГО – ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТЕХНОГЕННИХ ВІДХОДІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 318

Гринь С.А., Шестопалов А.В., Могилевская Анна

Україна, Харків

У світі за останні декілька десятиліть видобуто більше корисних копалин, ніж за всю попередню історію. Людство, в пошуках нових джерел мінеральної сировини, почало освоювати шельфи і дно морів та океанів, зростають глибини пошуків. Очевидно, що відкриття і введення в експлуатацію таких родовищ потребує величезних затрат коштів і часу. Окрім цього, незворотнім наслідком роботи гірничодобувної та переробної промисловості та інших галузей народного господарства є утворення на накопичення величезних обсягів відходів в техногенних родовищах, які ж до того негативно впливають на навколишнє середовище[1].

pdf ЕКОТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ УЗБЕКИСТАНА Популярные

Владелец Число скачиваний: 315

Усманова Р., Диёрова М.

Каршинский Государственный Университет,

Узбекистан

После провозглашения независимости в Республики Узбекистана произошли большие изменение во всех направлениях туризма. В результате ввода в республику совместных и частных предприятий, акционерных обществ, появления различных форм собственности рыночной экономики начало формироваться узбекская туристическая индустрия. В настоящее время “Узбектуризм”, составляя важный сегмент рыночной экономики, включает в себя более 200 предприятий и организаций. В Узбекистане активно действуют более 500 различные туристический компании. По привлечению и обслуживанию иностранных туристов. В ряду многих развитых государств туризм в Узбекистане развивается за счёт собственно заработанных средств и иностранных инвестиций [1, с. 90].

pdf КАВІТАЦІЙНЕ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД Популярные

Владелец Число скачиваний: 329

Шпякіна Анна, Семенова Олена

Національний університет харчових технологій

м. Київ, Україна

Прискорений розвиток харчових підприємств, у тому числі і молокопереробних, призводить до утворення значних обсягів стічних вод, переважна більшість яких на даний час скидається неочищеними у природні водойми, створюючи відчутне екологічне навантаження на навколишнє середовище. Скидання забрудненої води є основною причиною забруднення водойм, що призводить до різкого погіршення їх гідрохімічного режиму, а отже, і умов життєдіяльності гідробіонтів. Надходження стічної води у водойми призводить до засмічення їх нерозчинними речовинами, погіршення фізико-хімічних властивостей води і кисневого режиму, зміни рН води, підвищення мінералізації і вмісту органічних речовин, отруєння водних мешканців токсичними речовинами, що веде до порушення процесу самоочищення водойм [1, с. 11 - 15]. Такий підхід до використання водних ресурсів є вкрай нераціональним в умовах зростаючого дефіциту та низької якості питної води. Погіршення якості води в природі свідчить про те, що способи очищення стічної води, які використовують промислові підприємства, не відповідають сучасним вимогам. Проблема очищення виробничих стоків від розчинених у воді органічних речовин є однією з найбільш важливих і одночасно важко розв’язуваних.

pdf КОНСОРТИВНІ ЗВ’ЯЗКИ МАКРОФІТІВ ДНІПРОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА Популярные

Владелец Число скачиваний: 299

Немировська О.В.

м.Дніпропетровськ, Україна

Поряд з дійсно пелагічними видами зоопланктону у водоймах постійно присутні фітофільні організми, або зоофітос - угруповання безхребетних літоральної зони, життєвий цикл яких пов'язаний із вищою водною рослинністю [1, 2, с.3-4]. Зоофітос вносить значний внесок у формування біологічного різноманіття зоопланктону і відрізняється в розвитку від угруповань пелагічної частини водоймища. Зоофітос формується у прибережжі, в місцях нагулу молоді риб і є основою її кормової бази [3, с.45]. Водні та прибережно-водні рослини, ярусна диференціація фітоценозів, а також їх морфологічні особливості роблять визначальний вплив на зоофітос, який відіграє важливу роль у формуванні загальної біопродуктивності водойм, будучи прекрасним кормовим об'єктом для риб, джерелом біофонду для заселення біотопів дна і водної товщі [4, с.58] .Фітофільні безхребетні надзвичайно зручні об'єкти для популяційних та екологічних досліджень, оскільки їх біотопічна приналежність до угруповань макрофітов проявляється більш чітко в порівнянні із пелагічними тваринами.

pdf ОБ АДАПТАЦИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЖУКОВ (COLEOPТERA) В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА ЮГА УЗБЕКИСТАНА Популярные

Владелец Число скачиваний: 318

Тиловов Туроп, Базарова Нигора, Кудратов Гулом 

Карши Узбекистан

Климатические условия Юга Узбекистана характеризуется, резко выраженной континентальностью. Сезонная динамика факторов внешней среды региона является одним из важнейших условий в жизни пойкилотермных животных, в частности насекомых.

pdf ОПТИМАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ КОРРЕКТИРОВКИ СИСТЕМЫ ОТВЕДЕНИЯ ШАХТНОЙ ВОДЫ НА ПЕРИОД ПРОХОДКИ СТВОЛОВ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ШАХТЫ «ЛЮБЕЛЬСКАЯ» №1-2 Популярные

Владелец Число скачиваний: 323

Доценко Елена Александровна

г. Харьков, Украина

Строительство новых современных шахт является одним из источников наполнения сырьевого рынка Украины углем высокого качества. Одной из таких будет шахта «Любельская» № 1-2 (Львовско-Волынский угольный бассейн). Наличие значительных запасов каменного угля и реалии, которые сложились в Украине в сфере энергоносителей, вызвали необходимость строительства шахты «Любельская» №1-2.

pdf ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ Популярные

Владелец Число скачиваний: 315

Гринь Светлана, Ясенева Ольга;

г. Харьков, Украинf

Проживая в век энергии, человечество потребляет её в огромных масштабах. Уголь, нефть и природный газ часто называют ископаемым топливом. Хотя эти ископаемые и образовались в результате биологических процессов, всякое пополнение их запасов по мере использования исключено по двум причинам. Во-первых, условия на Земле изменились так, что значительного накопления органического вещества уже не происходит. Во-вторых, мы потребляем горючие ископаемые со скоростью, намного превышающей скорость, которая необходима для их образования [1, с. 33].

pdf РЕГИОНАЛИЗМ В ЭКОАРХИТЕКТУРЕ Популярные

Владелец Число скачиваний: 363

Магистрант Отарбаев Абай Дилдашевич

Руководитель: Семенюк Ольга Николаевна,

кандидат архитектуры, доцент

Евразийский Национальный Университет им. Л.Н.Гумилева

Казахстан, Астана

Человек зависит от природы, является ее частью, поэтому при создании комфортного окружающего пространства, должен поддерживать равновесие и гармонию с природой.

pdf СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ВОДОЕМОВ Г. ГОМЕЛЯ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 323

Макаренко Т. В,Дударев Р. В.

Гомель Беларусь

Исследования содержания тяжелых металлов в донных отложений позволяют дать интегральную оценку состояния водного объекта (включая уровень антропогенной нагрузки), определить вероятность вторичного загрязнения, выяснить пути миграции загрязняющих веществ. Трудность выявления источников поступления тяжелых металлов в водоемы заключается в том, что все эти элементы (природного и антропогенного происхождения) накапливаются в донных отложениях одновременно [1]. Статистически выделенные аномальные концентрации металлов легко интерпретировать лишь тогда, когда очевидны источники загрязнения. В случае неконтролируемого загрязнения водоема, например, при воздушном пути поступления токсиканта, оказываются загрязненными водоемы, находящиеся на значительном удалении от промышленных зон.

pdf ФІТОТОКСИЧНІСТЬ ГРУНТУ АВТОМОБІЛЬНИХ УЗБІЧ М. МЕЛІТОПОЛЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 318

Шостак Оксана Олексіївна

м. Мелітополь, Україна

В даний час дослідження міського середовища і пов'язані з ними теоретичні та прикладні екологічні проблеми надзвичайно актуальні, так як міста стають основним середовищем існування людини. В останні десятиліття спостерігається інтенсивне насичення атмосфери міст газоподібними і пилоподібними викидами [1]. Це призводить до забруднення усіх середовищ урбанізованих екосистем у тому числі ґрунтового покриву, специфічність трансформації якого можна визначити шляхом дослідження фітотоксичності.

pdf Экологиялық проблемаларды шешудің инновациялық технологиясы Популярные

Владелец Число скачиваний: 345

Құдабаева Клара Ильясовна,

ғылыми жетекшісі: техника ғылымдарының кандидаты

Айтмуханова Перизат Мейрамовна

Студент Пайдалы қазбаларды байыту-14-1к

Қаналы Мақсат

Алматы, Қазақстан

Қазақстан Республикасындағы қазiргi кезеңдегi өткiр экологиялық проблемалардың бiрi – су бассейндерiнiң ластануы мен ауыз судың тапшылығы. Бұл проблема әсiресе республиканың Арал өңiрiнде айрықша мәнге ие болып отыр. Қазiргi кезде Сырдария өзенiнiң су бассейндерi пестицидтермен, ауыр металдармен ластануы айтарлықтай алаңдатушылық бiлдiруде. Сырдария жоғарғы саласында Қырғызстанның, Өзбекстанның және Тәжiкстанның территориясынан өтедi. Бұл елдердiң өндiрiстiк мекемелерi мен күрiш, мақта алқаптарында пайдаланылған ағызынды судың тасталуы Сырдария өзенiнiң су бассейнiне зиянды әсерiн тигiзедi. Мыс, қорғасын және мырыш сияқты ауыр металдар адам организмiнiң тканьдерi мен өмiрлiк маңызды органдарында жоғары кумулятивтiк қасиетке ие болып, созылмалы интоксикацияға ұшыратады, ал ол өз кезегiнде онкологиялық ауруларға, жүрек, қан тамырының аномалиясына әкелiп соқтырады.