default ИККИТА ҚОПЛАМАЛИ ЭЛАСТИК ПЛАСТИНКАНИНГ ЭГИЛИШ ТЕБРАНИШЛАРИ

Владелец

Болтаев Зафар Ихтиёрович –мустақи изланувчи

Бухоро муҳандислик технология институти.

Бухоро Отажонова Нилуфар Бахтиёровна -ассистент

Бухоро муҳандислик технология институти.

Бухоро Раджабов Озод Исроилович -ассистент

Бухоро муҳандислик технология институти. Бухоро

Аннотация. Бу ишда хос тўлқинларни диссипатив бир жинсли бўлмаган механик системалар ўрганилган. Ҳаракат тенгламалари Ламенинг чизиқли интегро – дифференциал тенгламалари орқали ифодаланади. Бу тенгламалар системаси ечилиб тўлқин тезлиги ва унинг узунлиги орасидаги боғланиш аниқланди. Бу масала қурилишда ва геофизикада асосий масалаларни ечишда катта имконият яратади. Калит сўзлар: қатлам, эластик ярим текислик, деформацияланувчи қатлам, интегро - дифференциал тенглама, фаза тезлиги,