pdf ԽՈՍՈՒՅԹԸ ՈՐՊԵՍ ԱՆԳԼԱԼԵԶՈՒ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՏԱՐՐ

Владелец Число скачиваний: 79

Karapetyan Mariam

Yerevan State University

Yerevan, Armenia

Ներկայումս բազմաթիվ հումանիտար այն դիսցիպլինների ուշադրությունը, որոնց առարկան ուղիղ կամ անուղղակի կերպով ենթադրում է լեզվի գործունեությունը՝ լեզվաբանությունը, գրականագի-տու թյունը, իմաստաբանությունը, սոցիոլոգիան, փիլիսոփայու թյունը, ծագումնաբանությունը, մարդաբանությունը, ուղղված է խոսույթի խնդրի ուսումնասիրու թյանը, նրա առանձնահատկությունների բացահայտմա¬նը, արտահայտման ձևերին, գործողությանը: Տվյալ հասկացության մի շարք մեկնաբանությունների առկայությունը խոսում է գիտական տեսության ամբողջ պարադիգմի զարգացման մեջ նրա ունեցած նշանակության մասին