default БАЙЛАНЫСТАРДЫҢ ИДЕАЛ ЕМЕСТІГІН ЕСКЕРГЕНДЕГІ СТЮАРТ ПЛАТФОРМАСЫН КҤШТІК ТАЛДАУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 330

Туктыбаева Арайлым Ерғазықызы

Казахский Национальный Университет имени аль–Фараби

(Алматы, Казахстан)

Мақалада байланыстардың идеал еместігін ескергендегі Стюарт платформасының күштік талдау есебі қарастырылған. Алдымен Стюарт пластформасының үйкеліс күші мен моменттерінсіз, содан кейін үйкеліс күші мен моментін ескергендегі күштік талдау есебінің теңдеулері алынды.

Кілттік сөздер: Стюарт платформасы, күштік талдау, кинематикалық тізбек, идеал емес байланыс, жалпыланған күштер, Эйлер бұрыштары.