default ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Владелец

Ալեն Գուրգենի Ղևոնդյան

Երևանի պետական համալսարան, Երևան, Հայաստան 

Անոտացիա. Ներկայացվող զեկույցում փորձ է արվում դիտարկել «ռիսկ» և «քաղաքական ռիսկ» հասկացությունը, ներկայացնել նրանց տարբեր կողմերը, կառուցվածքը: Մասնավորապես՝ ուսումնա¬սիրության կենտրոնում է ռիս¬կերի/քաղաքական ռիսկերի մեկնաբանման արևմտյան փորձը և գիտական մոտեցումները: «Ռիսկ» հասկացությունը դիտարկվում է «սպառնալիք» ու «վտանգ» հասկացությունների հետ իր փոխառնչության ներքո` պետության անվտանգային քաղաքականության համատեքստում: Բանալի բառեր. Ռիսկ, քաղաքական ռիսկ, անվտանգային քաղաքականություն, սպառնալիք, վտանգ: