default O`QUVCHILAR O`ZLASHTIRISHIDA MUHIT VA RSIYATNING TA`SIRI MUAMMOSI Популярные

Владелец Число скачиваний: 259

Karimova N. Nizomiy nomidagi TDPU (Toshkent, Ўзбекистон)

Annotatsiya: maqolada genetik imkoniyatlari vaqt bilan bog’liq holda doimiy rivojlanishda bo’lishi, odamlar orasiga qaytganlaridan keyin qo’ldan chiqarilgan rivojlanish bosqichini to’liq darajada egallay olmaganlar: nutqni egallashlari, inson faoliyatining yetarlicha murakkab ko’nikmalarini o’zlashtirishlari, ularda odamning psixik funksiyalari yetarlicha rivojlanmagan muammolari ko’rilgan.

Kalit so’zlar: biologiya, odam, genetika, vaqt, rivojlanish, irsiyat, Genotip, Fenotip, faoliyat, aqliy qobiliyatlar.