folder Экономические науки

Документы

pdf ЭВОЛЮЦИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА В РОССИИ

Владелец

Е.В.Лупикова К.э.н.

, доцент кафедры экономической безопасности, учета, анализа и аудита

Тюменского государственного университета

Налоговый учет является важным звеном информационной системы финансово-экономической деятельности организации. Правила построения системы налогового учета значительно отличаются от принципов бухгалтерского учета: налоговый учет не предусматривает системы двойной записи; налоговый учет может учитывать не все операции, а только отличающиеся от бухгалтерского учета; при введении налогового учета отсутствует кодировка счетов, облегчающая ведение учета, как это предусмотрено правилами бухгалтерского учета; не существует взаимоувязки (стыковки) показателей и системного контроля правильности формирования показателей.

pdf ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԸ Популярные

Владелец Число скачиваний: 205

Մկրտչյան Կարեն, Պետրոսյան Անուշ

Երևան, Հայաստան

Բանալիային բառեր՝ համակարգչային ծրագիր, մաթեմատիկական մոդել, օպտիմալացում, սահմանափակումներ: Ձեռնարկության արդյունավետ գործունեության անհրաժեշտ պայմանը կազմակերպական, արտադրական և կառավարչական կառուցվածքի ռացիոնալ մշակումն է: Ցանկացած ձեռնարկություն ստեղծվում և վերարտադրվում է որպես սոցիալ-տնտեսական համակարգ: Այն իրենից ներկայացնում է օրգանապես ամբողաջական, օբյեկտիվորեն միմյանց հետ պայմանավորված տարրերի դինամիկ համակցություն, որոնց փոխազդեցությունը ստեղծում է հնարավոր արդյունավետ վերարտադրություն` կախված ներքին և արտաքին բնութագրերից և տվյալ համակարգի նպատակների իրացումից [1, էջ 24]: