pdf ԵԶՐԻ ՏԱՐԲԵՐ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ

Владелец

բանասիրության ֆակուլտետ, ռոմանական բանասիրության ամբիոն a

Անի Տիգրանի Արսենյան

 Երևանի Պետական Համալսարան, Երևան, Հայաստան

Ամփոփում. Հոդվածում քննարկվում են եզրի տարբեր մեկնաբանությունները լեզվաբանության մեջ, ինչպես նաև գոյականական առկայացումը որպես լեզվաբանական երևույթ հասկացության դրսևորումները: Մասնավորապես քննարկվում է հոդի դերը առկայացման գործընթացում՝ զուգահեռներ տանելով վերջինիս և այլ առկայացուցիչների միջև իսպաներենում: Հիմնաբառեր՝ առկայացում, գոյական անուն, որոշյալ հոդ, անորոշ հոդ: