default AROMATİK AMİNLƏRİN 1-METİL-TSİKLOHEKSAN-KARBON TURŞUSUNUN XLORANHİDRİDİ İLƏ ASİLLƏŞMƏ REAKSİYASI HAQQINDA Популярные

Владелец Число скачиваний: 172

Rüstәmov Mahmud Əli oğlu Mirzәyeva Gülnaz Əli qızı, Eyvazova Şüküfә Mikayıl qızı, Veysova Nailә Əlәkbәr qızı

Azәrbaycan Texniki Universiteti

(Bakı, Azәrbaycan Respublikası)

Xülasә: Aromatik aminlərin 1-metil-tsikloheksankarbon turşusunun xloranhidridi ilə asilləşmə reaksiyasında amin molekulunda amin qrupunun vəziyyətindən, sayından və digər qrupların təbiətindən asılı olaraq karboksiamid birləşmələri ilə yanaşı, həmçinin heterotsiklik birləşmələr, o cümlədən benzimidazol, oksadiapezin, benzoksazol birləşmələri də alınır.

Açar sözlәr: karbon turşuları, xloranhidridlər, aromatik aminlər, benzimidazol, oksadiapezin, benzoksazol.