default КӚРКЕМ ШЫҒАРМА ТІЛІНДЕ ҚОЛДАНЫЛҒАН ТҤСТЕРДІҢ СИМВОЛДЫҚ БЕЛГІСІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 286

Жанар Серкешқызы Таласпаева

М. Қозыбаев атындағы Солтҥстік,

Лейла Жеңісқызы Зейнуллина «Бэст» гимназиясының

(Петропавл, Қазақстан Республикасы)

Түйіндеме. Мақалада әр халықтың тілі мен болмысыныа қатысты тҥр-тҥстердің алатын орны мен беретін контекстік мағыналары қарастырылды. Көркем шығарма тілінде пайдаланылған тҥстердің мағыналары ашылып, символикалық қасиеттері арқылы тҥр-тҥстен бҥгінде тым алыстап кеткен ұғым-тҥсініктерді, мән-мағыналарды білдіретіні анықталды. Қазақ, орыс, ағылшын мәдениетінде «ақ», «қара» тҥстерінің символикалық сипаты ашылды.

Кілт сөздер: Тҥр-тҥс, символ, танымдық мағына, идиоэтникалық мағына, контекстік мағына, ұлттық болмыс, әлем бейнесі, мәдени код, номинативтік бірлік, символдық жҥйе.