folder Юридические науки

Документы

default INFLUENȚA ADOPTĂRII LEGII NR. 133/2016 ASUPRA INTERPRETĂRII ȘI APLICĂRII LEGII PENALE A REPUBLICII MOLDOVA Популярные

Владелец Число скачиваний: 351

Pavliuc Ghenadie Iosif Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”

(Chișinău, Republica Moldova)

Adnotare. Investigația de față este consacrată analizei influenței pe care Legea privind declararea averii și a intereselor personale, nr. 133 din 17.06.2016, o exercită asupra interpretării și aplicării legii penale. În special, se examinează 1 normele din această lege, la care face referire alin. (2) art. 352 din Codul penal al Republicii Moldova. Această normă penală prevede răspunderea pentru includerea intenționată a unor date incomplete sau false, neincluderea intenționată a unor date în declarația de avere și interese personale.

Cuvinte-cheie: declarație, avere, interese personale, subiectul declarării, obiectul declarării.

default NEAJUNSURILE ȘI INCOERENȚELE UNOR AMENDAMENTE INTRODUSE PRIN LEGEA REPUBLICII MOLDOVA NR. 193/2016 Популярные

Владелец Число скачиваний: 334

Hadîrcă Igor Mihail

Departamentul Drept penal, Universitatea de Stat din Moldova

(Chișinău, Republica Moldova)

Adnotare. În articol sunt analizate neajunsurile și incoerențele unor amendamente la Codul penal al Republicii Moldova, introduse prin Legea No 193/2016. Atenția primordială se acordă posibilelor repercusiuni negative ale aplicării în practică a normelor penale, care au suportat amendamentele respective. Această problemă nu este suficient cercetată și necesită investigații suplimentare. Cu toate acestea, autorul a propus și a fundamentat abordările originale ale problemei cercetate. O astfel de viziune ar putea să prezinte interes mai ales pentru specialiștii în domeniul creației legislative penale.

Cuvinte-cheie: droguri, analog, etnobotanice, circulație, scop de înstrăinare.

default ИСТОРИЗМЫ В РОМАНЕ С.С. ЯКОВЛЕВА-ЭРИЛИК ЭРИСТИИН «МОЛОДЕЖЬ МАРЫКЧАНА» Популярные

Владелец Число скачиваний: 342

Местникова Мария Владимировна

Науч.руководитель: к.ф.н., доцент Прокопьева Алена Кирилловна

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова

Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ

(Якутск, Россия)

Аннотация: Архаизирующуюся лексику современного якутского языка можно условно разделить на несколько групп: 1) историзмы, 2) архаизирующиеся диалектизмы, 3) архаизирующиеся «бытовые слова» и традиционная народная терминология, 4) архаизирующиеся изобразительные слова. Найденные мною устаревшие слова разделила на эти группы.

Ключевые слова: историзмы, якутський язык, Эрилик Эристин, молодеж, Маарыкчаан.

default ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОХРАНОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ Популярные

Владелец Число скачиваний: 347

Даутова Сара Наримановна

Казахский Агротехнический университет им.С. Сейфуллина

(Астана, Казахстан)

Аннотация: В данной статье анализируется, что в соответствии с условиями нашей страны основным выходом увеличения эффективности охраны и использования земель в нынешнем периоде является дальнейшее развитие механизма государственного регулирования и управления в области охраны и использования земель. В работе рассмотрены задачи государственного контроля, заключающиеся в соблюдении земельного законодательства, охраной и использованием земель, в проверке выполнения мероприятий по охране земель органами государственной власти, местного самоуправления юридическими и физическими лицами. Контроль должен охватывать все категории земель и распространяться на всех собственников и землепользователей, осуществляться постоянно.

Ключевые слова: государственный контроль, охрана и использование земель, земельные ресурсы, государственное регулирование.

default ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 335

Ковалев Сергей Александрович

Волгоградская академия МВД России

(Волгоград, Россия),

Вехов Виталий Борисович

Московский государственный технический Университет имени Н.Э. Баумана

(Москва, Россия)

Аннотация. Данная статья посвящена теоретическим аспектам использования метода криминалистического компьютерного моделирования в расследовании преступлений. С криминалистических позиций определены основные направления научных исследований с целью последующего формирования автоматизированных интерактивных методик расследования отдельных видов преступлений. Определены базовые положения компьютерного моделирования в расследовании преступлений.

Ключевые слова: компьютерное моделирование, типовая информационная модель, расследование преступлений, автоматизированная методика расследования.

default CONTROVERSE LEGATE DE APARATUL CONCEPTUAL AL LEGII REPUBLICII MOLDOVA NR. 193/2016 Популярные

Владелец Число скачиваний: 332

Hadîrcă Igor Mihail

Departamentul Drept penal, Universitatea de Stat din Moldova

(Chișinău, Republica Moldova)

Adnotare. Acest articol este dedicat investigării complexe a unor chestiuni și probleme legate de aparatul conceptual al Legii Republicii Moldova nr. 193/2016. Se evidențiază și se descriu trăsăturile caracteristice ale inovațiilor prevăzute de legea în cauză. Autorul trasează mecanismele de influențare a acestor inovații asupra interpretării și aplicării normelor privind circulația substanțelor narcotice, psihotrope și a precursorilor.

Cuvinte-cheie: droguri, stupefiante, substanţe psihotrope, preparat, precursor, analog, etnobotanice, substanţă clasificată, substanţă neclasificată, utilizator.

default OBSERVAȚII CRITICE PE MARGINEA PROIECTULUI DE LEGE NR. 268/2016 Популярные

Владелец Число скачиваний: 330

Brînza Sergiu Mihail, Stati Vitalie Anatol

Departamentul Drept penal, Universitatea de Stat din Moldova

(Chișinău, Republica Moldova)

Adnotare. Acest studiu este focusat pe analiza modificărilor și completărilor în partea specială a Codului penal al Republicii Moldova, propuse în cadrul Proiectului nr.268/2016. În această ordine de idei, sunt examinate efectele pozitive și cele negative ale unei eventuale adoptări a acestui proiect. De asemenea, sunt formulate opinii, observații și sugestii privitoare la îmbunătățirea calității Proiectului nr.268/2016.

Cuvinte-cheie: corupție; interes public; patrimoniu public; mită; delapidare; conflict de interese; declarația de avere și interese personale; tăinuirea averii și intereselor personale.

default REFLECȚII ASUPRA AMENDAMENTELOR OPERATE ÎN CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA PRIN LEGEA NR. 196/2016 Популярные

Владелец Число скачиваний: 335

Pavliuc Ghenadie Iosif Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”

(Chișinău, Republica Moldova)

Adnotare. În cadrul articolului sunt examinate avantajele și dezavantajele ce caracterizează modificările și completările, operate în Codul penal prin Legea nr. 196/2016. O atenție sporită se acordă remanierilor pe care a suportat-o concepția legislativă referitoare la răspunderea penală pentru violența în familie. Se 1 analizează problema extinderii listei membrilor de familie, prevăzute de art. 133 din Codul penal.

Cuvinte-cheie: minor, violența în familie, membru de familie, măsuri de protecție, circumstanță agravantă, Convenția de la Istanbul.

default АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ Популярные

Владелец Число скачиваний: 377

Петринич Андрей Андреевич

Ростовский государственный экономический университет

(Ростов-на-Дону, Россия)

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные проблемы при заключении договора аренды в целях осуществления предпринимательской деятельности. На основании выявленных проблем определены всевозможные последствия, как для арендодателя, так и для арендатора. Предложены меры по урегулированию конфликтных ситуаций.

Ключевые слова: аренда имущества, предпринимательская деятельность, Гражданский кодекс, объект аренды, арендная плата.

default ЕАЭС: ЕГО ИНТЕГРАЦИОННАЯ РОЛЬ В РЕГИОНЕ, ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВО – ТАРИФНОГО АСПЕКТА И ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА В ИХ КОНТЕКСТЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ Популярные

Владелец Число скачиваний: 355

Полевой Сергей Владимирович, Нурбекова Гульнара Тулегеновна

КарГУ им. Е.А. Букетова

(Караганда, Казахстан)

Аннотация. Объединение Евразийского экономического союза является новым интеграционным проектом на просторах СНГ. Его создание обосновано тем, что предыдущие интеграционные образования на примере ТС и СНГ слабо выполняли свою экономическую функцию. Большинство экспертов позитивно оценивают новый формат ЕАЭС, полагая, что он будет лучше прошлых в аспекте экономического сотрудничества. Подобные высказывания небезосновательны. Однако, исходя из политико - правовых тенденций данного блока, законодательство ЕАЭС имеет также ряд необоснованных преференций, что вызывает дискуссии об его обоснованности и последующих коллизиях. Вследствие данных процессов, появляющиеся на практике новые проблемы должны быть обозначены для последующего решения, что и стало целью данной статьи.

Ключевые слова: интеграция, ЕАЭС, экономико - правовые проблемы, Республика Казахстан, экспорт, таможенное право, конкуренция.

default ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ ТЕХНОГЕННОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ Популярные

Владелец Число скачиваний: 337

Сук Олена Євгеніївна

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

(Харків, Україна)

Аннотация: Стаття присвячена проблемі визначення філософського поняття «техногенна цивілізація». Аналізуються підходи до визначення цього поняття. Звернено увагу на відмінності традиційної та техногенної цивілізації. Підкреслюється антропологічний аспект проблеми.

Ключові слова: техногенна цивілізація, техногенність, техніка, техносфера.