folder Экономические науки

Документы

pdf АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 347

Тарасова Ганна

м. Київ, Україна

Важливість і актуальність вирішення практичних проблем розрахунку і обґрунтування ринкової вартості інтелектуальної власності обумовлена необхідністю підвищення якості розвитку промисловості та подолання наслідків кризових явищ в економіці, що принципово неможливо без освоєння нових конкурентоспроможних технологій та без практичної реалізації науково-технологічних розробок. Це, в свою чергу, нереально здійснити без введення результатів інтелектуальної діяльності в комерційний обіг.

pdf ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА СТРАХОВОЙ РЫНОК УКРАИНЫ Популярные

Владелец Число скачиваний: 323

Слободянюк Н.А., Пышная А.В.

г. Кривой Рог, Украина

В современных условиях финансовой глобализации и международной интеграции Украины возрастает роль страхования как института гарантирования возмещения понесенного ущерба в связи с теми или иными событиями.

pdf ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ В ТРАНСПОРТНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 314

Рудаков Олександр Миколайович,

кандидат економічних наук

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

м. Київ, Україна

Стійке соціально-економічне зростання України залежить від розвитку транспортної системи, що стає особливо актуальним під час руху України до Європейського Союзу.

Ключове місце в економіці держави належить транспортному комплексу. В загальному обсязі ВВП України на частку транспорту видається 12,1 %, у вартості основних виробничих фондів – 14,8 % загального виробничого потенціалу.

pdf Заңды тұлғаның несиелік қабілетін талдаудың шетелдік тәжірибесі Популярные

Владелец Число скачиваний: 345

Игалиева Лаура Нуржанқызы

Ескалиева Асель Жумабаевна

г. Атырау (Казахстан)

Шетелде клиенттердің несиелік қабілеті туралы ақпараттар жинауға маманданған және олар туралы анықтамалар беретін арнайы фирмалар немесе агенттіктер жұмыс жасайды. Бұл тәуелсіз ұйымдар банктерге келісімшарт негізінде қызмет көрсетеді. Мысалға, фирма “Dan & Bred ford” 3 млн-ға жуық АҚШ-ң, Канаданың, Данияның фирмалары туралы ақпараттар жинақтап, жалпы ұлттық және аймақтық анықтамаларда жариялайды.

pdf КЛАСТЕРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ШЛЯХ ДО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 318

Махоріна Юлія, Жарікова Анастасія,

м. Харків, Україна

У час глобалізації економіки важливо зберігати конкурентоспроможність виробництва, головним джерелом якої є успішна інноваційна діяльність. Але через низку причин: наслідки фінансової кризи 2008-2009 рр., складна соціально – економічна ситуація в Україні, дефіцит бюджетних коштів, та ін., - постає проблема виникнення несприятливих умов для інвестиційної діяльності, яка в свою чергу дозволила б впроваджувати інновації. Все це уповільнює економічне зростання України.

pdf МЕХАНІЗМ ТА ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 314

Садова М.Є., здобувач,

Україна, м. Київ

Управління якістю має на меті досягнення економічного ефекту (прибутку). Багато принципів концепції адміністративного управління продовжують залишатися основними факторами, однак вони збагатилися економічним змістом. Робота над якістю традиційно починалася на завершальних стадіях технологічного процесу у вигляді контрольних операцій, тепер проводиться на кожній технологічній стадії, будучи невід'ємною частиною виробничого процесу і являє собою, перш за все, роботу з підвищення якісної продукції, зниженню її собівартості [1].

pdf НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 327

Бикова Вікторія

м. Харків, Україна

В умовах сучасного розвитку агропромислового комплексу (АПК) законодавча база України, що регламентує функціонування даної галузі потребує суттєвих змін. З часу здобуття Україною незалежності прийнято понад 150 нормативно-правових актів, пов'язаних із сільськогосподарською діяльністю та селом, спрямованих на підвищення рівня життя сільського населення, але вони не мали позитивного впливу і не покращили життя людей у сільській місцевості країни [1]. Ситуація в цьому секторі економіки залишається досить складною і неадекватною його роль в державі. З переходом економіки на ринкову основу сільське господарство як галузь з сезонним виробництвом і уповільненим оборотом капіталу поставлено в гірші умови порівняно з іншими галузями. Державі під силу врегулювати складне становище агропромислового комплексу за допомогою вдосконалення законодавчої бази, що регламентує функціонування сільського господарства. Агропромисловий комплекс (АПК) – це важлива складова частина національної господарської системи країни, що забезпечує населення продуктами харчування, а промисловість – сировиною[2]. Це та все вищезазначене обґрунтовує актуальність проблеми нормативо-правового забезпечення агропромислового розвитку України.

pdf ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 371

Вакуліна Олена

м. Харків, Україна

Після набуття Україною незалежності розпочався процес становлення національної фінансової системи. Важливою його ознакою стало відродження місцевих фінансів як складової фінансових систем усіх циві-лізованих держав. Це обумовлено становленням в державі інституту місцевого самоврядування, розмежуванням функцій та завдань виконавчої влади по вертикалі.

pdf ПОНЯТТЯ РЕЗЕРВІВ ТА ЕКОНОМІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ І ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 334

Остропольська Євгенія Василівна

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

м. Київ, Україна

Економія та ефективне використання матеріальних ресурсів для України є життєво необхідним напрямком функціонування економіки. В даний час частка України в споживанні енергетичного палива складає 2,2 % від світового споживання, в той час, як частка населення – 0,8 %.

pdf ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 308

Самарцева Олена

м. Харків, Україна

За сучасних умов господарювання все більшого значення набуває інноваційний менеджмент, який тісно пов’язаний з усіма ланками управління підприємством, і тому є необхідною складовою процесу забезпечення успішного, довготривалого та стійкого його функціонування.

pdf ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ САМОСТІЙНОСТІ РЕГІОНІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 299

Бурнатова Оксана

м. Харків, Україна

Успішне розв’язання проблеми реформування економіки України значною мірою залежить від стійкого фінансового забезпечення. Успіх фінансової стабілізації досягається чітким збалансуванням централізованих ресурсів для зосередження їх на пріоритетних ділянках економічного і соціального розвитку національної економіки та задоволення суспільних потреб населення. Саме тому вирішення проблеми формування і використання місцевих бюджетів в Україні є особливо актуальною, що і обґрунтовує дане дослідження.

pdf ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 316

Вакуліна Олена

м. Харків, Україна

Місцеві бюджети є не просто балансовими рахунками доходів і витрат, які мобілізуються і витрачаються на відповідній території, а й важлива фінансова категорія, основу якої становить система фінансових відносин, що складається між місцевими та державним бюджетом, а також усередині сукупності місцевих бюджетів. Місцеві бюджети є головним каналом доведення до населення кінцевих результатів суспільного виробництва, спрямованих на суспільне споживання. Саме через них суспільні фонди споживання розподіляються в територіальному розрізах, тобто між окремими адміністративно-територіальними одиницями і соціальними групами населення. Крім того, саме з місцевих бюджетів фінансується розвиток галузей виробничої сфери, в першу чергу місцевої промисловості і комунального господарства. Водночас, саме в цій найчисельнішій ланці бюджетної системи, існує чи не найбільше проблем, пов'язаних із їх фор-муванням та виконанням, що потребують свого негайного вирішення. У зв’язку з цим дане наукове дослідження є актуальним.

pdf СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ІРО У ПІДВИЩЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ РИНКАХ Популярные

Владелец Число скачиваний: 335

Котькалова-Литвин Інна

м. Київ, Україна

В умовах набуття Україною статусу країни з ринковою економікою вітчизняні підприємства все частіше стали застосовувати інноваційних механізм залучення фінансових ресурсів через вихід на ІРО.

IPO (Initial Public Offering) — публічна пропозиція інвесторам стати акціонерами компанії, зроблена нею вперше на міжнародній біржі. Компанія прагне продати пакет своїх акцій (як правило, невеличкий, близький до блокуючого) інвесторам на біржі як із метою одержати фінансове вливання для розвитку, так і для того, щоб за котируваннями акцій на біржі визначити свою капіталізацію чи реальну ринкову вартість. Ще одна мета — підвищити свій інвестиційний рейтинг, щоб одержати доступ до інших недорогих джерел фінансування [1].

pdf ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 323

Юркова Карина

м. Харків, Україна

У напрямку до Євроінтеграції Україна намагається пожвавлювати інвестиційний процес. Сьогодні політика української держави спрямована на підвищення інвестиційної привабливості. Тому особливо актуальним питан-ням для України є пошук джерел фінансування підприємств в складних політичних і економічних умовах, коли ефективність діяльності підприємств суттєво знижується, а кількість інвестиційних ресурсів зменшується.

pdf ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 327

Хрипушина Тетяна

м. Харків, Україна

Актуальність даної теми зумовлена необхідністю теоретичного ви-вчення та практичного дослідження питань фінансових ресурсів підприємств, тому що саме від правильної політики їх формування та використання залежить рентабельність підприємства.

pdf ЎЗБЕКИСТОНДА МОНЕТАР СИЁСАТНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 333

Омонов Авазбек,

Пиримкулов Обид

г. Термез, Узбекистан

Ўзбекистонда Марказий банк томонидан ўтказиладиган пул-кредит сиёсати «Ўзбекистон Республикаси Марказий банки тўғрисида»ги Қонун ва Вазирлар Маҳкамасининг «Пул-кредит кўрсаткичларини тартибга солиш механизмини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори талаблари асосида амалга оширилади.

pdf ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АДАПТИВНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 346

Мариненко Н. Ю., к.е.н.,доцент

Україна, м. Тернопіль

На сьогоднішній день національна економіка потерпає від наслідків політико-економічної кризи, що довгий час підігрівається з боку РФ та вимушена відповідати на вплив нових, незнайомих факторів зовнішнього середовища, адже за всі роки своєї незалежності наша країна ще не мала досвіду воєнного часу. За силою свого впливу ці фактори в конкретних ситуаціях мають різну дію на виробничо-господарську діяльність вітчизняних підприємств промисловості, тому керівники організацій вимушені сьогодні як ніколи ефективно вирішувати проблеми виживаності та розвитку в нових гострих умовах, які диктує зовнішнє середовище. Тому, така якість організацій як адаптивність, має бути підсилена відповідними методами та інструментами управління в процесі розвитку підприємства та виступати загальним критерієм ефективності діяльності в умовах, коли власники бізнесу вимушені пристосовуватися до нових умов господарювання в процесі євроінтеграції країни.