folder Педагогика

Документы

pdf OPГAНИЗAЦИЯ ПOДГOТOВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИAЛИСТOВ ПPOФЕCCИOНAЛЬНOГO OБУЧЕНИЯ НA OСНOВЕ ТЕХНOЛOГИИ PAЗВИТИЯ КPИТИЧЕСКOГO МЫШЛЕНИЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 286

Жумаш А.М., Aкбaевa Г.М.

г.Алматы, Pеcпубликa Кaзaхcтaн

Paзвитие oбществa нa сoвpеменнoм этaпе сoпpoвoждaется глoбaльными пpеoбpaзoвaниями вo всех сфеpaх челoвеческoй жизнедеятельнoсти. Системе oбpaзoвaния пpи этoм уделяется oсoбoе внимaние, пoскoльку oно является глaвным ведущим фaктopoм сoциaльнoгo и экoнoмическoгo пpoгpессa. Пoдгoтoвкa пpoфессиoнaлoв-специaлистoв сегoдня вoзведенa в paнг гoсудapственной пoлитики, пoскoльку нaивaжнейшей ценнoстью и oснoвным кaпитaлoм сoвpеменнoгo oбществa является личнoсть специaлистa, спoсoбной к пoиску и oсвoению нoвых знaний.

pdf БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 278

Алдекеева Динара, Шакуликова Айман

г. Алматы, Казахстан

Қазақстан Президентінің Жолдауында қойылған жоғарғы мектептің негізгі міндеті болып саналатын индустриалды – инновациялық даму бағдарламасын жүзеге асыру және еліміздің өндірістік базасын, оның ішінде көлік – коммуникация кешенін қайта жарақтау бәсекеге қабілетті инженер мамандар дайындауды талап етеді. Бүгінгі таңда жоғарғы оқу орындарына әлемде болып жатқан өзгерістер жағдайында уақытылы, оңтайлы шешім қабылдай алатын мамандар дайындау жүктеліп отыр. Осыған орай білім беру мазмұны тек арнайы дайын білімді меңгерумен шектелмей, мәселені креативті шешу, топта жұмыс істей білу сияқты әлеуметтік машықтарымен қатар, қайта оқуға әзір болу, тіпті бүкіл өмір бойы оқуға ұмтылысты қалыптастыруға бағытталуы қажет.

pdf ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 279

Білик Олена Миколаївна

м. Харків, Україна

Навчання іноземних студентів є однією із найважливіших проблем сучасної міжнародної освіти. Інтеграція української вищої школи у світовий освітній простір зумовила низку актуальних питань, пов’язаних із ефективністю професійної підготовки іноземних студентів в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу. Збільшення контингенту іноземних студентів та зростання вимог до якості їх фахової освіти стало передумовою пошуку нових педагогічних ресурсів у вітчизняній освітній системі, які б дозволили підвищити якість професійної підготовки іноземних громадян. Удосконалення навчального процесу безпосередньо пов’язане із соціальним становленням особистості іноземних студентів, із процесом їх соціалізації в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу, що є чинником актуальності вивчення згаданої проблеми в контексті сучасного освітнього процесу.

pdf ВИКОРИСТАННЯ ТЕРАПІЇ У РОБОТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З ДОШКІЛЬНИКАМИ З СІМЕЙ РОЗЛУЧЕНИХ БАТЬКІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 267

Суятинова Катерина

м. Кривий Ріг, Україна

Постановка проблеми. В умовах сучасного українського суспільства однією з актуальних проблем є проблема ефективного захисту і підтримки різних груп населення. Складна ситуація в сфері соціальної роботи з дітьми в сім’ях розлучених батьків – свідчення недосконалості, зокрема, правового механізму в Україні. Так, діти з розлучених сімей у порівняні з іншими категоріями населення захищені недостатньо. Можливості для запобігання розпаду сімей та їх деструктивного впливу залишаються невикористаними. Для успішного вирішення соціальних проблем необхідні сумісні зусилля фахівців різних сфер діяльності, у тому числі потрібен і такий фахівець, як соціальний педагог, який володіє різноманітними технологіями вирішення проблем.

pdf ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС Популярные

Владелец Число скачиваний: 295

Матишева Гуляйм Шотбаевна,

Пернебаева Бубайша 

СОШ Абылай хана

ЮКО, Сарыагашский район, Казахстан

Современная школа должна стать передовой площадкой в части информационных технологий, местом, где человек получает не только необходимые знания, но и проникается духом современного информационного общества. Без применения информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) образовательное учреждение не может претендовать на инновационный статус в образовании. Ведь инновационным считается образовательное учреждение, широко внедряющее в образовательный процесс организационные, дидактические, технические и технологические инновации и на этой основе добивающееся реального увеличения темпов и объемов усвоения знаний и качества подготовки специалистов. Слово «инновация» (от латинского «иннове») появилось в середине 17 века и означает вхождение нового в некоторую сферу, вживление в нее и порождение целого ряда изменений в этой сфере.

pdf ЖАТТЫҒУ – ОҚУШЫНЫҢ ӨЗІН ТАНУДЫҢ НЕГІЗГІ ЖОЛДАРЫНЫҢ БІРІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 283

Қантарбай Сембай Ерғалиұлы

Ақтөбе қаласы, Қазақстан

12 жылдық жалпы орта білім берудің басты мақсаты өзінің және қоғамның мүддесі үшін өзін-өзі белсенді етуге дайын, өзгермелі даму үстіндегі ортада өмір сүруге бейім, бәсекеге қабілетті және құзыретті, шығармашыл, білімді тұлғаны қалыптастыру және дамыту екендігі айқындалды [1].

pdf ЗДОБУТКИ ЛІКАРЯ-ДЕФЕКТОЛОГА ІВАНА СОКОЛЯНСЬКОГО ДЛЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 282

Кабанова Оксана Олегівна

м. Умань,Черкаська область, Україна

Великої уваги в нашому дослідженні ми приділяємо вивченню тифлосурдопедагогічних персоналій, видатних вітчизняних діячів, які працювали в газеті освіти для незрячих, їх біографічних даних, педагогічних поглядів, що надало нам можливість реконструювати, зіставити та зробити висновки щодо розвитку теорії та практики навчання і виховання осіб із порушенням зору в Україні.

pdf Кәсіптік білім беру педагогының зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру ерекшеліктері Популярные

Владелец Число скачиваний: 287

Маратова Айнур Маратовна Магистрант

Актюбинский региональный государственный университет им.К. Жубанова,

г. Актобе, Республика Казахстан

АННОТАЦИЯ Целью исследовательской деятельности является получение нового знания, которое определяется как предмет познания, постижения деятельности. Позитивное отношение к овладению исследовательской компетенцией, проявляющееся в осознании профессиональной значимости этой компетенции и потребности в ее освоении; владение знаниями в области исследовательской деятельности, проявляющееся в уяснении и осознанном применении основных знаний в области исследовательской деятельности; проявление основных исследовательских умений способствуют успешной деятельности педагога профессионального образования.

pdf МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ДОУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 290

Мухатова Орынкуль Зальевна

АО Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» ИПКПР по ЮКО

Шымкент, Казахстан

В современном мире происходит переход от национальной культуры к глобальной, языком которой является английский язык. И поэтому с ростом статуса английского языка возникла необходимость заложить основы иноязычного общения с дошкольного возраста, когда явно проявляется познавательная активность, развивается мотивация, а в дальнейшем потребность пользоваться им как средством общения. Об этом говорится и в Послании Президента страны народу Казахстана, так как пришло время определиться, каким мы хотим видеть свое будущее и будущее своих детей.

pdf МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 271

Тастанов Ергали Анасбекович, Медетова Лаура Сухраповна

АО Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» ИПКПР по ЮКО

Шымкент, Казахстан

В Послании Президента РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» Новый политический курс состоявшегося государства» большое внимание уделяется вопросам сферы образования. «Чтобы стать развитым конкурентоспособным государством, мы должны стать высокообразованной нацией» отмечено в Послании [1, c 13].

pdf НА ПУТИ К ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 269

Әнеш Жұлдыз Мұратқалиқызы

Актобе, Казахстан

Экологическая культура является частью общей человеческой культуры, которая развивалась вместе со становлением человеческого общества. В психологическом энциклопедическом словаре термин «культура» определяется как совокупность материальных, производственных, политических, моральных, эстетических и духовных достижений человечества, основа социализации личности, ее психического становления и усовершенствования. К культуре относится и совокупность отношений людей к природе, между собой, к самим себе, достижения в соционормативной регуляции общества [1, с. 187].

pdf ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ТА МЕТА ВИВЧЕННЯ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ СТУДЕНТАМИ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 266

Каніболоцька О.А.

Запоріжжя, Україна

Загальносвітові процеси глобалізації і сучасні інформаційні технології зумовили формування нової моделі освіти, яка виявилася в концепції відкритого європейського освітнього простору. Реформа освіти в Україні включає як один зі своїх провідних компонентів – реформу мовної освіти, тобто перш за все реформу навчання іноземних мов і методики такого навчання. Зміни в суспільно-політичному і економічному житті, які відбуваються в останні десятиліття у нашій країні, обумовили і вплинули на значні зміни в різних сферах суспільного життя, на реформування структури і змісту освіти вищої школи взагалі, а також на зміну статусу дисципліни «Іноземна мова».

pdf ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАСАХ Популярные

Владелец Число скачиваний: 274

Калымбет Мереке Исламбеккызы, Садирмекова Назира Калдарбековна

АО Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» ИПКПР по ЮКО

Шымкент, Казахстан

Под методами обучение в дидактике принято понимать способы совместной деятельности учителя и учащихся, при помощи которых учитель передаёт, а учащиеся усваивают знание, умение и вырабатывают навыки.

pdf ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНИВАНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ Популярные

Владелец Число скачиваний: 280

Кудайбергенова Майра Бактыбаевна, Куанышбаева Зауре Бекеновна

АО Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» ИПКПР по ЮКО

Шымкент, Казахстан

Самооценка – это оценка личностью самой себя, своих возможностей, способностей, качеств и места среди других людей. Самооценка относится к фундаментальным образованиям личности. Она в значительной степени определяет ее активность, отношение к себе и другим людям [1, с. 24].

pdf ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РОДИТЕЛЕЙ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ Популярные

Владелец Число скачиваний: 276

Туранова Гулжанш Курманалиевна, Жангабулова Анар Асилхановна

АО Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» ИПКПР по ЮКО

Шымкент, Казахстан

Проблема взаимодействия дошкольной организации и семьи в последнее время попала в разряд актуальных. Изменившаяся современная семья (финансовое и социальное расслоение, обилие новейших социальных технологий, более широкие возможности получения образования и др.) определяют необходимость поиска новых форм взаимодействия, ухода при этом от заорганизованности и скучных шаблонов с целью избегания со стороны родителями позиции потребителя образовательных услуг. Сегодня особенно важна помощь в умении взрослых стать ребенку настоящим другом и авторитетным наставником. Папам и мамам необходимо помнить, что детский сад только помощник в воспитании ребенка, поэтому они не должны перекладывать всю ответственность на педагогов и устраняться от воспитательной и образовательной роли самой семьи.

pdf ПСИХОЛОГ ҒАЛЫМДАРДЫҢ ТҰЛҒАНЫ ДАМЫТУДАҒЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КӨЗҚАРАСТАРЫ Популярные

Владелец Число скачиваний: 264

Нурмаганбетова Жанар Мейрмжановна

г.Актобе, Республика Казахстан

Резюме: В статье рассматриваются психологические особенности развития личности, анализируются работы исследователей - психологов по данной проблеме.

Ключевые слова: философия, психология, личность.

Бүгінгі таңда тұлға дамуы – психологиядағы ең өзекті мәселелердің бірі болып саналады. Өйткені қоғамымыздың қарқынды әлеуметтік дамуы белсенді, жасампаз тұлғаны қалыптастыруға жоғары талап қояды. Ал қоғамның қазіргі жағдайында, елдің саяси, мәдени, әлеуметтік-экономикалық жақтарын жақсарту кезінде – жас ұрпақтың болашақта ізгі ниетті азамат болып дамуына, тұлғаның дұрыс қалыптасуына үлкен септігін тигізеді.

pdf РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ Популярные

Владелец Число скачиваний: 269

Егембергенова Маржан Ыбрайханкызы

АО Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» ИПКПР по ЮКО Шымкент, Казахстан

Детям с особенностями развития сегодня вовсе не обязательно обучаться в специальных учреждениях, напротив, получить более качественное образование и лучше адаптироваться к жизни они смогут в обычной школе. Здоровым же детям это позволит развить толерантность и ответственность.

pdf РАЗРАБОТКА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНЖЕНЕРНОМ ВУЗЕ Популярные

Владелец Число скачиваний: 278

Негматов Мирзобахром, Мансурова Нодира, Жураев Улугбек

г.Наманган, Республика Узбекистан

Внедрение в учебный процесс инновационных форм и методов обучения является актуальной задачей высшего образования, составляющего основу профессиональной подготовки инженеров. При этом организация учебного процесса должна обеспечивать необходимое качество подготовки современных специалистов. В последние годы в осуществляемых кардинальных социально-экономических реформах, проводимых в Республике Узбекистан, особое место и важнейшая роль отводится реализации Национальной программы по подготовке кадров [1,2,3].

pdf РОЛЬ РЕФЕРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА Популярные

Владелец Число скачиваний: 274

Рабаданова Людмила

м. Київ, Україна

Наукова діяльність педагога вміщує науково-дослідний, науково-методичний та науково-педагогічний аспекти, оскільки спрямована на отримання нового педагогічного знання та розвиток його методологічної культури. Наукова творчість є необхідною ланкою діяльності педагога, оскільки сприяє встановленню випереджувального характеру освіти. Як зауважує В. Г. Кремень «Освіта має ефективно прищеплювати прогресивні й перспек¬тивні цінності й життєві пріоритети, що сприятимуть успішній орієнтації й продуктивній діяльності в знаннєвому суспільстві, де головною сферою впливів на людину є інформаційна, з потоками спрямованої інформації, що постійно збільшуються» [1, с. 8].

pdf ФОРМУВАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ГРАФІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ НА ПІДГОТОВЧИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Популярные

Владелец Число скачиваний: 269

Китайгородська І.В., Людвічек К.В.

Харків, Україна

Актуальність дослідження: Інтеграція української освіти до європейської системи вищої освіти, необхідність підвищення конкурентоспроможності українських ВНЗ визначає нові завдання та умови експорту освітніх послуг на міжнародному ринку освіти. Сьогодні навчання іноземних студентів є певним показником статусу навчального закладу.