default БІЛІМ БЕРУДЕГІ МУЛЬТИМЕДИА Популярные

Владелец Число скачиваний: 145

Төлеген Ақерке, Карибозина Шұғыла Қ. Жұбанов атындағы

Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

(Актөбе, Қазақстан)

Аннотация. Мақалада білім берудегі мультимедиа қарастырылған. Мультимедиа- технологиялары және білімді ақпараттандыру қҧралдарына нақты тоқталған. Мультимедиа технологиясын қолдану мҥмкіндіктері көрсетілген.

Кілттік сөздер: мультимедиа, электрондық басылым, электрондық оқулық, мультимедиа технологиясы, мультимедиа қҧралдары.