pdf BOSHLANG’ICH SINFLARDA QO’LLANGAN EGASI VOQEALANMAGAN DARAK GAPLARNING MAZMUNIY GURUHLANISHI Популярные

Владелец Число скачиваний: 313

Dilmurod Teshaboev

Ферганский государственный университет

Farg‘ona, O‘zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang’ich siflarda qo’llangan egasi voqelanmagan darak gaplarning ifodalanishi,darak gaplarning semalari, ularning farqlovchi tomonlari, o’ziga xos xususiyatlarihaqida fikr yuritilgan.

Kalit so’zlar: sintaktik tuzilma, egasi voqelanmagan gap, darak gap, сема, хусусий ва умумий, бирлаштирувчи ва фарқловчи томон.