folder Технические науки

Документы

pdf O’ZBEKISTONNING YOVVOYI HOLDA O’SADIGAN MEVA O’SIMLIKLARIDAN HALQ XO’JALIKDA FOYDALANISH. Популярные

Владелец Число скачиваний: 422

Raxmatov A.N., OmonovaS.D.

(Qarshi, O’zbekiston)

O’zbekistonda yovvoyi holda o’sadigan meva o’simliklari bilan band bo’lgan kattagina maydonlar mavjud. Lekin ular mahsulotining juda kam qismi, ya`ni 10% ga yaqini foydalaniladi. O’zbekistonning tog` va to’qay o’rmonlari yangiligicha iste`mol qilish va qayta ishlash uchun yaroqli bo’lgan meva beradigan yovvoyi holda o’sadigan meva o’simliklari, yong`oq meva va rezavor-meva o’simliklariga juda boy bo’ladi. Ular ko’pchiligining mevasi tarkibida shakar, yog`, oshlovchi va boshqa moddalar bo’ladi. Shuning uchun yovvoyi holda o’sadigan mevalar va rezavor-mevalardan oziq-ovqat sanoatida murabbo, jem, povidlo, sharbat, quruq meva olish, shuningdek, tarkibida har xil vitaminlar va birinchi navbatda askorbin kislota bo’lgan preparat va kontsentratlar tayyorlash uchun keng foydalanish mumkin.

pdf АЛГОРИТМ ВИЯВЛЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ НА ОСНОВІ АДАПТОВАНИХ ІНВАРІАНТНИХ МОМЕНТІВ ЦИФРОВОГО ЗОБРАЖЕННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 346

Мурова Вероніка Володимирівна

Одеський національний політехнічний університет,

Одеса, Україна

Трифонова Катерина Олексіївна

Одеський національний політехнічний університет,

Одеса, Україна

Анотація. Задача доказу справжності, виявлення фальсифікації цифрового зображення є однією з найважливіших задач інформаційної безпеки. Метою дослідження є вирішення задачі виявлення порушення цілісності цифрового зображення, в результаті виконання композиції афінних перетворень: переносу та повороту. Для досягнення поставленої мети в роботі розроблено алгоритм виявлення фальсифікації на основі адаптованих інваріантних моментів цифрового зображення.

Ключові слова: виявлення порушення цілісності, інваріантні моменти, афінні перетворення, інтерполяція, цифрове зображення.

pdf АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ЗНОШЕННЯ ІЗОЛЯЦІЇ СТАТОРНОЇ ОБМОТКИ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ПРИ ОБРИВІ ФАЗИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 341

Каращук Вадим Валерійович

НТУУ «КПІ»,

Київ, Україна

Анотація. У статі розглядається питання оцінки спрацювання ресурсу ізоляції статорної обмотки асинхронного двигуна в несиметричному режимі при обриві фази статора. Побудована комплексна заступна схема асинхронного двигуна при обриві однієї фази та визначення її параметрів. Отримано співвідношення для визначення усталеного перевищення температури обмотки статора та швидкості зношення ізоляції в залежності від навантаження асинхронного двигуна.

Ключові слова: Асинхронний двигун , зношення ізоляції, несиметричний режим, ресурс ізоляції, обрив фази.

pdf ДАҒАЛ ОЗУҚА ТАЙЁРЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 355

Давуров Ёқубжон, Машрабов Азиз,

Бекмуродов Умит,Эргашов Баходир,

Абдулвохидова Нафиса

(Ўзбекистон)(ТерДУ)

Мақолада дағал озуқа тайёрлаш технологиясини назарий асослари ҳамда таълим жараёнига тадбиқи натижалари келтирилган. Чорвачилик қишлоқ хўжалигининг муҳим тармоғи бўлиб,мамлакат аҳолисини сут,гўшт, тухум ва ҳаётий зарур маҳсулотлар билан таъминлайди. Кейинги йилларда чорвачиликни ривожлантириш учун хукумат томонидан муҳим чора тадбир белгиланди. Бугунги кунда Республика Президентининг бозор иқтисодиётига ўтиш жараёнидаги қишлоқ меҳнаткашларига хўжалик ишларини олиб боришда шарт-шароитлар яратиш, шахсий ёрдамчи, деҳқон ва фермер хўжаликларида чорва моллари кўпайтиришни рағбатлантиришни кучайтириш борасидаги қарор [1] исбот бўлади .Шунингдек,чорва молларини купайтиришда малакали мутахассисларнинг урни каттадир.

pdf ДАҒАЛ ХАШАК ТАЙЁРЛОВЧИ МАШИНАЛАРНИ ЎРГАТИШДА УМУМТЕХНИКА ВА ТАБИИЙ ФАНЛАРИГА БОҒЛИҚЛИГИНИ ЎРГАНИШ Популярные

Владелец Число скачиваний: 348

Давуров Ёқубжон, Машрабов Азиз, Бекмуродов Умит,Эргашов Баходир

(Ўзбекистон)(ТерДУ)

Мақолада дағал озуқа тайёрловчи машиналарни назарий ва амалий тадқиқот натижалари ҳамда уларни таълим жараёнига тадбиқи этилиши ҳақида маълумотлар келтирилган. Чорвачилик қишлоқ хўжалигини мухим тармоғи бўлиб, мамлакат аҳолисининг сут, гўшт, тухум ва хаётий зарур маҳсулотлар билан таъминлайди. Кейинги йилларда чорвачиликни ривожлантириш учун ҳукумат томонидан мухим чора-тадбирлар белгиланди. Бугунги кунда Респиблика Президентининг бозор иқтисодиётига ўтиш жараёнидаги қишлоқ мехнаткашларига хўжалик ишларини олиб боришда шарт-шароитларини яратиш,шахсий ёрдамчи ,дехқон ва фермер хўжаликларида чорва моллари кўпайтиришни рағбатлантиришни кучайтириш борасидаги қарор бунга исбот бўлади[1]. Шунингдек, чорва молларини кўпайтиришда малакали мутахассисларнинг ўрни каттадир.

pdf ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІКИ ПОТОКУ ПОВІТРЯ В ПРЯМОКУТНОМУ КАНАЛІ З СІТЧАСТИМИ ОРЕБРЕННЯМ В СИСТЕМІ УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛОТИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 336

Задвернюк Володимир Володимирович

Баранюк Олександр Володимирович

(ТЕФ) кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ НТУУ України «Київський політехнічний інститут»,

Київ, Україна

Анотація. Проведено дослідження структури потоку повітря в вертикальному каналі пря-мокутної форми із сітчастим нанесенням на бічні стінки в умовах прямотечійної висхідної течії потоку газу. Представлено методику проведення та опис експериментальної устано-вки для виконання термоанемометричних досліджень. Виконано порівняння експеримента-льних даних профілю турбулентності для прямокутної гладкої та оребреної сітки бічної по-верхні. Проаналізовано структуру течії в середині каналу та її вплив на стабілізаційні якос-ті запропонованого сітчастого екранування. Ключові слова: система стабілізації руху (ССР), турбулентність, контактний апарат, пульсаційні характеристики.

pdf ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ВУХА ЛЮДИНИ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНИХ АНАЛОГІЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 325

Передерій Владислав Сергійович

Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут»,

Київ,Україна

Анотація. В статті представлено будову середнього вуха та огляд науково-технічної літератури по дослідженням середнього вуха. Розроблена модель середнього вуха людини методом електроакустичних аналогій. Дана модель допоможе оцінити вплив зміни фізичних параметрів елементів середнього вуха (гнучкість, зв’язок кісточок середнього вуха, маси кісточок і т. ін.). Також досліджується вплив тимпанального шунта на коливальну систему середнього вуха людини за допомогою розробленої електроакустичної моделі..

Ключові слова: середнє вухо; молоточок; коваделко; стремінце; барабанна перетинка; тимпанальний шунт; електроакустична модель середнього вуха.

pdf ЗАНЖИРЛИ УЗАТМА ЕТАКЛОВЧИ ТАРМОҒИ ТАРАНГЛИГИГА ТАРКИБЛИ ТАРАНГЛАШ РОЛИГИ ПАРАМЕТРЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 353

Джураев Анвар Джураевич

Мамахонов Аъзам Абдумажитович

Алиев Элмурод Ботиржонович

Мираъзам Мелибоев Фозилжон ўғли

Сардор Бозоров Абдумажитович

Наманган муҳандислик – технология институти

Наманган,Узбекистан

Аннотация. Мақолада занжирли узатма етакловчи тармоғи таранглигига таркибли таранглаш ролиги параметрларининг таъсири бўйича назарий изланишлар натижалари келтирилган, таранглаш ролиги параметрлари асосланган.

Таянч сўзлар: занжирли узатма, таранглаш, таркибли тарангловчи қурилма, деформация, бикрлик, механик характеристика.

pdf ЗАНЖИРЛИ УЗАТМА ЕТАКЛОВЧИ ТАРМОҒИ ТАРАНГЛИГИГА ТАРКИБЛИ ТАРАНГЛАШ РОЛИГИ ПАРАМЕТРЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 345

Джураев Анвар Джураевич,

Мамахонов Аъзам Абдумажитович,

Алиев Элмурод Ботиржонович,

Мираъзам Мелибоев Фозилжон ўғли,

Сардор Бозоров Абдумажитович

(Узбекистан, Наманган, Наманган муҳандислик – технология институти)

Аннотация Мақолада занжирли узатма етакловчи тармоғи таранглигига таркибли таранглаш ролиги параметрларининг таъсири бўйича назарий изланишлар натижалари келтирилган, таранглаш ролиги параметрлари асосланган.

Таянч сўзлар: занжирли узатма, таранглаш, таркибли тарангловчи қурилма, деформация, бикрлик, механик характеристика.

pdf ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА В ЛАМИНАРНЫХ И ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМАХ ТЕЧЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПУЛЬСАЦИОННЫМ МЕТОДОМ. Популярные

Владелец Число скачиваний: 338

Маннапов Артем Равилевич

ФБГОУ ВПО «Казанский Государственный Энергетический Университет»,

г.Казань,

Российская Федерация Современное развитие энергетики характеризуется значительно возросшей стоимостью энергоносителей и всех видов природных ресурсов, а также постоянно возрастающими трудностями охраны окружающей среды от воздействия энергоустановок, ТЭС, АЭС и промышленных предприятий. Энергосбережение, экономия топлива и других природных ресурсов, всемерное совершенствование энерготехнологий являются приоритетными задачами развития народного хозяйства.

pdf МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 355

Каршиев М.Т.

(Карши Узбекистан)

Нефть и газ-фундамент экономики современного Узбекистана. Но это и источник значительно повышенной опасности для окружающей природной среды. Нефтегазовый комплекс был и остается крупнейшим загрязнителем атмосферного воздуха в стране. Он дает до 30% загрязняющих веществ, выбрасываемых промышлен¬ностью.

pdf ОГЛЯД РОЗІ – ШАР ПРЕДСТАВЛЕННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 359

Чоповенко Андрій Олександрович

Артемов Антон Олегович

Національний технічний університет України «КПІ», Київ, Україна

Анотація. В даній статті приведено огляд та аналіз фреймворку для створення Android додатків на основі принципу Чистої Архітектури.

Ключові слова: Android розробка, фреймворк, принцип Чистої Архітектури

pdf ОЗУҚАБОП ЎСИМЛИКЛАРНИНГ ФИЗИКА-МЕХАНИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ЎРГАНИШ Популярные

Владелец Число скачиваний: 364

Давуров Ёқубжон, Машрабов Азиз,

Бекмуродов Умит,Эргашов Баходир,

Абдулвохидова Нафиса

(Ўзбекистон)(ТерДУ)

Мақолада маккажўхори, беда ва сомон пояларининг намлиги, массаси, узунлиги, диаметри, узиш ҳамда эгиб-синиш кучлари тажриба йўли билан ўрганилади. Республикада чорвачилик муҳим соҳалардан бири ҳисобланади. Чорвачилик инсон учун зарур бўлган гўшт, сут, тухум ва бошқа ҳаётий зарур бўлган маҳсулотлар билан таъминлайди. Кейинги йилларда чорвачиликни ривожлантириш учун ҳукумат томонидан муҳим чора-тадбирлар белгиланди. Бунга Республика Президентининг “Бозор иқтисодиётига ўтиш жараёнидаги қишлоқ меҳнаткашларига хўжалик ишларини олиб боришда шарт-шароитлар яратиш, шахсий ёрдамчи, деҳқон ва фермер хўжаликларида чорва молларини кўпайтириш борасидаги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарор [1] исбот бўлди.

pdf ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРРОЗИИ В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ ПРОИЗВОДСТВА АМИНОВОЙ ОЧИСТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА Популярные

Владелец Число скачиваний: 336

Каршиев М.Т.

(Карши Узбекистан)

Коррозия технологического оборудования является одной из проблем, с которой приходится сталкиваться при эксплуатации аминовых установок очистки газа. Коррозия зависит от многих факторов: от концентрации H2S и CO2 в очищаемом газе, степени насыщения амина кислыми газами, концентрации амина, качества поглотительного раствора, температуры технологической среды и т.д. Коррозия ускоряется под действием продуктов деградации амина, которые взаимодействуют с металлом.

pdf ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЗЛОВ ПОГОДНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ Популярные

Владелец Число скачиваний: 337

Шагивалеев Ильдар Равилевич

ФБГОУ ВПО «Казанский Государственный Энергетический Университет»

г.Казань, Российская Федерация

Одним из основных потребителей тепловой энергии, более 700 млн.Гкал/год, является жилищно-коммунальный сектор, в котором жилищный фонд занимает львиную долю - порядка 500 млн.Гкал/год - 71%. Как показывают расчеты и статические данные, энергетическая эффективность существующей системы коммунального теплоснабжения не превышает 50%. Практика энергетических обследований свидетельствует, что основные потери сосредоточены в звеньях потребления, распределения и транспортировки тепла. Даже для централизованной системы при новом строительстве и реконструкции существующего жилого фонда можно существенно повысить энергетическую эффективность теплоснабжения при комплексном внедрении энергосберегающих технологий [1]. Применение таких технологий закреплено Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».