pdf MA’NAVIYKAMOLOTGAMAKTABBO’LGANQAHRAMON Популярные

Владелец Число скачиваний: 172

Муротова Гулноза нематовна,старши преводаватель.

Холмуродова Олима Абдувалиевна,преводаватель.

Aбдугаппарова Шодиёнa Адашали кизи, студентка.

Джизакский Государственный педагогический институт

(Узбекистан).

Insonnisevish, uningma’naviyqadriyatlariniulug’lash, ungachinko’ngildanxizmatqilish, razolatga, qabohatgaqarshikurashish, xalqhayoti, ezguistaklari, yuksakmaqsadlaribilanyashash -bularbarima’naviykomillikbelgilaridir. Umumbashariyatmadaniyati,tarixisilsilasigae’tiborqaratsak,insonniinsonqilibkamoltoptirishda, bilimvaodamiylik, mehr- oqibattuyg’ularinisingdirishda, birso’zbilanaytganda,jamiyatningmunosibfuqarosibo’libhayotgakirishishivamustahkamo’rinolishidag’oyatmas’uliyatli, yuksaksharaflikasbegalari, oliyjanobinsoniyfazilatlar, ma’rifatziyosibilansug’orilganbuyukqalbegalaribo’lmishustozvamurabbiylarningxizmatlaribeqiyos. MuhtaramPrezidentimizo’zlarining “Yuksakma’naviyat – yengilmaskuch”asarlarida, ustozvamurabbiylarhaqidaso’zyuritarekan, xususan,shundaydeydi: “…agarkidunyoimoratlariichidaengulug’imaktabbo’lsa, kasblarningichidaengsharaflisio’qituvchilikvamurabbiylikdir, desak, o’ylaymanki, aynihaqiqatniaytganbo’lamiz. Chindanham, o’qituvchinainkisinfxonasigafayzvaziyoolibkiradigan, balkiming-minglabmurg’akqalblargaezgulikyog’dusinibaxshetadigan, o’zo’quvchilariga, haqiqatanham, hayotmaktabiniberadiganmo’tabarzotdir”[1, 82].