pdf ҲОЗИРГИ ИНГЛИЗ ТИЛИДА ЭМОЦИОНАЛЛИКНИНГ ИФОДАЛАНИШИ ҲАҚИДА Популярные

Владелец Число скачиваний: 229

Тошпўлатов Акмал Холмирзаевич

Термез, Узбекистан

Нутқда кишилар фикр баён этиш жараёнида турли-туман эмоционал ходисалардан фойдаланишга харакат қилишади. Бу лисоний воситалар тилшунослар томонидан тан олинган бўлса хам улар билан алоқадор муаммолар кам ўрганилган, умумлисоний муаммолар саналади.