folder Юридические науки

Документы

pdf INTERNATIONAL MEDICAL LAW: PERSPECTIVES OF RESEARCH Популярные

Владелец Число скачиваний: 335

Mariia Mykhalko

Kyiv, Ukraine

Concept of medical law has not appeared today but still not all states consider this system of regulation as a separate branch of law [1, p.135]. However processes of technological development and globalization already raised the question about necessity of international norms which would regulate relationships between physician and a patient, usage of new methods in treatment and others – international medical law. There is a large group of international legal norms which regulates specific area of social relations. These are relations between subjects of international law concerning issues of healthcare [2].

pdf UNELE CONSIDERENTE PRIVIND FORMELE REALIZĂRII DREPTULUI Популярные

Владелец Число скачиваний: 331

Ботнарь Елена

г. Бэлць, Республика Молдова

Realizarea dreptului este componenta necesară a sistemului juridic al societăţii. Datorită realizării dreptului, sistemul juridic este o construcţie viabilă. În procesul realizării dreptului normele juridice îşi găsesc destinatarii, impersonalitatea şi generalitatea normei este substituită prin concretizare şi individualizare.

pdf ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ВЕКСЕЛЬНОНО ПОРУЧИТЕЛЬСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 324

Петрановська Ольга

м. Суми, Україна

Вексель, можливо, найстарший цінний папір, поява якого зумовлена необхідністю переказу грошей і оформлення розстрочки платежу при здійсненні торгівельних угод. Він не є результатом винаходу і не з’явився раптово; вексель виник із загальних потреб свого часу, з умов грошового обігу в епоху Середньовіччя [1, c. 192-193].

pdf ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СТРАНАХ СНГ Популярные

Владелец Число скачиваний: 340

Республика Казахстан,

г. Алматы

Бекишев Асхат Кенжебекович

докторант Алматинской академии

МВД Республики Казахстан

капитан полиции

В соответствии с Конституцией Республики Казахстан каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод [1, с. 3], реализация которой начинается с момента приема, регистрации, разрешения заявлений и сообщений о правонарушениях.

pdf ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ІДЕЇ У СПАДЩИНІ МИКОЛИ МІХНОВСЬКОГО Популярные

Владелец Число скачиваний: 331

Скрипка Аліна

м. Запоріжжя Україна

Забезпечення демократичних основ суспільства тісно пов’язане з історико-правовою спадщиною боротьби за саме правові принципи політики. У цьому контексті слід звернути увагу саме на боротьбу українського народу за державність, коли в умовах тоталітарних режимів і шовіністичної політики, український народ намагався реалізувати свої політичні права. Кваліфікуюча правова оцінка боротьби українських націоналістів є актуальною і пріоритетною проблемою наукових досліджень юридичних, історичних та політичних наук на сучасному етапі державотворення.

pdf ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОПОРЦІЙНОЇ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 350

Скоропад Тетяна Іванівна

Київ, Україна

Внаслідок конституційних змін та здійснення політичної реформи, в Україні відбулись значні інституційні перетворення, які стосуються не лише перерозподілу повноважень та політичної відповідальності, але й механізму формування представницьких органів влади [1, с. 1].

pdf Организационно-правовые и процессуальные аспекты деятельности органов внутренних дел при чрезвычайном положении Популярные

Владелец Число скачиваний: 340

Григорьев Виталий Владимирович

докторант PhD докторантуры

ИПиДО Алматинской академии МВД

Республики Казахстан м.ю.н.,

майор полиции

Стихийные бедствия и катастрофы, аварии и пожары, террористические акты, массовые беспорядки и групповые нарушения общественного беспорядка – к сожалению, уже естественные и сложившиеся явления современного общества. В условиях сложных и критических ситуаций весьма актуально то, чтобы уполномоченные государственные органы и должностные лица были готовы к современным угрозам и вызовам времени.

pdf ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК КУЛЬТУРНО - ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРЕДПОСЫЛКА ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА Популярные

Владелец Число скачиваний: 334

Михеев Д. Н., старший преподаватель,

филиал «ГОУ ВПО Кузбасский Государственный Технический Университет им. Т.Ф.Горбачева»

в г. Прокопьевске.

Российская Федерация

На философском уровне любое негативное общественное явление представляет собой издержки функционирования социальной системы, обусловленные внутренними и внешними противоречиями в ее развитии. Раз это так, формирование этих явлений предполагает существование механизмов, доминант, которыми они стимулируются, неких диспропорций в жизни общества, являющихся питательной средой для них.

pdf ПРИНЦИП ПОДІЛУ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИЧНІ ВИТОКИ І СУЧАСНІСТЬ Популярные

Владелец Число скачиваний: 335

Терещенко Анастасія Сергіївна

Науковий керівник: Бостан Л.М., к.і.н., доцент

м. Запоріжжя, Україна

На перший погляд питання принципу поділу влади є одним з найбільш науково досліджених у сучасній науково-правовій доктрині. Проте, воно продовжується залишається в перших рядах дискусійних предметів юриспруденції і по сьогодення. Окреслюючи елементи актуальності проблеми реалізації принципу поділу влади в сучасній Україні, важливо зазначити, що науковий рівень її висвітлення у юридичній науці є недостатнім. У зарубіжних же дослідників, попри великої історіографії проблеми, відсутній єдиний погляд на те, як мають співвідноситись між собою різні гілки влади, навіть існують розбіжності щодо кількості та назв влад в державі, і все це, безумовно, вносить додатковий елемент актуальності в обрану тему цього дослідження.

pdf ПРИЧИНЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ОШИБОК Популярные

Владелец Число скачиваний: 333

Сырлыбаев Марат

докторант PhD докторантуры ИПДО Алматинской академии

МВД Республики Казахстан

магистр права,капитан полиции

Syrlybayev Marat

Almaty academy of MIA of the Republic of Kazakhstan

doctoral candidate of doctoral studies of PhD

master is right, police captain 

В настоящей статье автор рассмотрел некоторые вопросы совершенствования следственной практики, повышения качества расследования уголовных дел, обеспечения законности в деятельности органов уголовного преследования и соблюдения принципов уголовного процесса. Автор также предложил некоторые идеи по устранению упущений и недостатков в правоприменительной практике органов предварительного расследования. ключевые слова: Уголовно-процессуальный закон, следственные ошибки, причины ошибок, процессуальные ошибки, нарушение, следователь, совершенствование практики, законность, уголовное дело, планирование расследования, надзор, недостатки.

pdf ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН Популярные

Владелец Число скачиваний: 324

Утельбекова Енлик

Мергенбаев Ержан

Республика Казахстан, ЮКО, г. Туркестан

Некоторое время назад профилактика употребления наркотиков ограничивалась выпуском брошюр, предупреждающих молодежь об опасности наркотиков, однако поведение молодежи при этом практически не менялось.

pdf РЕФЕРЕНДУМ ЯК ФОРМА БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ:ДОСВІД КРАЇН ПРИБАЛТИКИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 336

Корчака Ірина

м. Полтава, Україна

Референдум є проявом безпосередньої демократії і вважається однією із найдоступніших форм участі населення у вирішенні важливих питань. Дослідження міжнародного досвіду застосування цього інституту є надзвичайно актуальним питанням на сьогодні, оскільки референдум - це важливий елемент демократичного суспільства.

pdf ЩОДО МОМЕНТУ ВИНИКНЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ЗА КЗпП УКРАЇНИ ТА ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 328

Корчака Ірина Володимирівна

м. Полтава. Україна

Дана тема є актуальною, адже КЗпП України не містить чіткого формулювання моменту виникнення індивідуальних трудових правовідносин між працівником та роботодавцем, що утруднює застосування норм трудового законодавства на практиці.