folder Философские науки

Документы

pdf ВИДАВНИЧО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВАНГЕЛЬСЬКО-БАПТИСТСЬКИХ ГРОМАД НА ТЕРЕНАХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ У 20-30-Х РР. МИНУЛОГО СТОЛІТТЯ, ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА МІСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЕД МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 286

Назарій Петрів

докторант кафедри Історії Церкви Українського Католицького Університету

Львів, Україна

Ключові слова: баптисти, євангелисти, Західна Україна, ІІ Річ Посполита. В статті розглянуто місійно-просвітницьку діяльність євангельських та баптистських громад в Галичині та на Волині у складі ІІ Речі Посполитої. Україна є полі конфесійною країною, де поруч із Традиційними Церквами: Католицькою (в обох її обрядах) та Православною співіснують та активно діють різноманітні протестантські деномінації. Чільне місце серед яких займає євангельсько-баптистське братство. Однак, якщо про історію виникнення, розвитку та діяльності останнього на південних та у центральних регіонах країни наприкінці XIX, першій половині XX століть завдяки систематичним історичним розвідкам та дослідженням відомо доволі багато, то діяльність євангельських та баптистських громад у Західній Україні ( голвно Галичині та на Волині) на початковому етапі свого існування( 20-30-x pp. XX ст.) й надалі залишається майже недослідженою.

pdf НАНОТЕХНОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР КЎЛАМИНИ КЕНГАЙТИРИШНИНГ ЗАРУРЛИГИ. Популярные

Владелец Число скачиваний: 296

Ҳаёт Аширматов,

ЖДПИ Ижтимоий фанлар кафедраси катта ўқитувчиси

АННОТАЦИЯ: В этом статье изображено науч-техническое развитие сегоднешного деня, рол науки в формирование процветаюшей общества, с этим сфера нанотехнологих, которое в современном виде, её сущность ― содержание, а также отражена значение в жизни общества. Также успешные методы в системе образование, цель и задачи. In this article about at the present science progress, to show role of science to raising abundant society with the most modern shape of nanotechnology branch, its contents and showed its importance of society at presents. And than at this branch to teaching effektive metods of in that education, described purposes and mains.

pdf ФАОЛИЯТ – ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ СУБСТАНЦИОНАЛ АСОСИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 280

Маматкулов Санжар Тошпулатович

Джизак, Узбекистан

Ижтимоий-фалсафий тафаккур жамият элементларини бир-бири билан узвий боғлайдиган ягона асосни топишга интилиб келди. Бу асос инсон фаолиятидир. Инсон фаолияти туфайли бутун ижтимоий тизим ҳаракатга келади, турли элементлар ўртасидаги алоқалар мустаҳкамланади. Тарихий тараққиётни ҳаракатга келтирувчи куч одамларнинг аниқ мақсадли фаолиятларидан иборат бўлиб, ушбу фаол ҳаракатнинг сабаби ва манбаи эса шу мазкур жамиятда мавжуд зиддиятлардир.