pdf UMUMISHLATILADIGAN LEKSIKA VA NEOLOGIZMLAR. Популярные

Владелец Число скачиваний: 388

Журакулова Зилола

Город Термез, Узбекистан

Ingliztililug‘atboyligiko’pasrlardavomidao’zgarib, to’libkelgan, hozirhamuninglug’atidanjoyolayotganso’zlarkamemas. Umumishlatiladiganleksikaqatlamigakiruvchiso’zlaruslubiyneytralbirliklarhisoblanadi.Ularharqanday: ham rasmiy, ham norasmiy, ham og’zaki ham yozmaaloqaholatlaridaishlatilaolinishitufaylirasmiyvanorasmiyleksikaqatlamigaqarshichiqaolishadi. Bu turdagiso’zlarturfakasbvakillari, bilimdarajasivayoshifarqqiluvchiinsonlartomonidanishlatiladi.