folder Менеджмент и Маркетинг

Документы

pdf IMPORTANCE OF BUSINESS ETHICS IN MANAGEMENT Популярные

Владелец Число скачиваний: 316

Sarsembayeva Dana,

student Sarsembayeva Aida,

Doctor PhD Ordahanova,SayaMsC

Kazakhstan, Almaty

The paper provides the information about ethics in general and about business ethics in particular. Business ethics depend on time and specific culture. The paperdescribes the current situation of business ethics in society and business environment; the significance and value of teaching individuals the business ethics and setting it as a discipline. Business ethics is the basis for the formation of responsible behaviors, it implements a sense of justice and it can build the organization’s reputation. It is a way to make the employees and the customers loyal and it presupposes following to the law and respecting different values, being the basis of any kind of business. Keywords: Ethics, Business ethics, Business ethics as a discipline.

pdf АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 339

Стахова Анастасія Ігорівна

Науковий керівник: к.е.н., доцент Богацька Н. М.

м. Вінниця, Україна

Головною метою існування будь-якого суб’єкта господарювання є отримання ним позитивного фінансового результату (прибутку) у розмірах, що задовольняє потреби підприємства, його працівників та власників. Управління прибутком пов'язане з основною, операційною діяльністю, тому її аналізом і контролем треба займатися постійно і починати треба з організації інформаційного забезпечення керівників взаємозалежними аналітичними даними про процеси формування прибутків. На сьогоднішній день, підприємства в основному користуються окремими показниками (дані про виручку від реалізації, про обсяги продажів, про ціни реалізації продукції, про балансовий прибуток), однак вони навіть не підозрюють глибину взаємозв'язку між цими показниками й можливості їх використання для прогнозів й прийняття управлінських рішеннях.

pdf ДОСЛІДЖЕННЯ І ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 321

Турас Виктория

Украина, Львов

Останніми десятиліттями у світі відбуваються процеси, що призводять до загострення конкуренції як у світовій економіці в цілому, так і на рівні національних економічних систем. У таких умовах підвищення конкурентоспроможності стає одним з найважливіших чинників соціально-економічного розвитку.

pdf КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПЕРСОНАЛУНА ПІДПРИЄМСТВІ, ЯК СКЛАДОВА КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 318

Лозовський Олександр, Боровик Вікторія

м. Вінниця, Україна

На даному етапі стану ринкових відносин вітчизняні підприємства змушені витримувати конкуренцію не тільки на зовнішньому, а й на внутрішньому ринку. Високий рівень конкурентоспроможності персоналу є одним із головних чинників, що забезпечує стратегічну конкурентоспроможність підприємства.

pdf ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 320

Вовк Аліна Петрівна,

к.е.н., доцент Богацька Наталя Миколаївна

м. Вінниця, Україна

У статті висвітлюється процес формування науково-технічної стратегії розвитку підприємства, з урахуванням існуючого потенціалу підприємства, його стратегічних цілей та сучасних умов господарювання. Шляхом ретельного вивчення проблеми, розроблено пропозиції щодо більш ефективного оновлення технічної бази виробництва.

pdf ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УКРАЇНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 371

Ліщук Сергій Україна,

м. Рівне

З моменту набуття Україною незалежності розпочалися активні процеси зміни правової бази, що регламентувала діяльність і взаємодію громадських об’єднань в сфері фізичної культури і спорту із органами державної влади. Наслідком негативних економічних, політичних, суспільних явищ стали ліквідація низки добровільних спортивних товариств, які фінансувались за принципом належності до певної виробничої галузі, занепад матеріально-технічної бази, а відсутність фахового управління адаптованого до економічних реалій сьогодення призвели до стану перманентної кризи в їх діяльності [1].

pdf ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ У ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ ТА ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМІСТЮ Популярные

Владелец Число скачиваний: 313

Олександр Рябокінь

Україна м. Вінниця

В зв’язку з переходом на ринкові умови зменшилась роль держави у фінансуванні житлового будівництва, що не компенсувалось своєчасним створенням нових механізмів залучення коштів та створенням інституційних передумов його фінансового забезпечення. Відставання із впровадженням ринкових механізмів фінансування зумовило невеликі обсяги житлового будівництва, високі ризики і, відповідно, високі процентні ставки та малодоступність кредитних коштів.