folder Педагогика

Документы

pdf DARS JARAYONIDA METODLARNI QO’LLASHDA O’QITUVCHI MAHORATI Популярные

Владелец Число скачиваний: 371

Baratova Nasiba Turopovna

Qashqadaryo VXTXQTMOI (O’zbekiston)

Dars jarayonida metodlarni qo’llashda o’qituvchi mahorati masalalari yoritib berilgan. Dars ta’lim jarayonining asosiy tashkiliy usuli bo’lib, unda o’qituvchi va o’quvchi faoliyatining hamkorligi yaqqol ko’zga tashlanadi. Dars bevosita o’qituvchi rahbarligida olib boriladi. Abu Nasr Forobiy darsni shunday tasvirlaydi: “O’quvchi o’zini shunday his etsinki, go’yoki bog’da guldan-gulga uchib yurgan kapalakka o’xshasin”. Shunday ekan, o’quvchi darsda faol ishtirok etishi, yangi bilimlar o’zlashtirishi uchun dars qiziqarli bo’lishi lozim. Bunday darsni o’qituvchi tashkil etishi uchun muayyan tayyorgarlikka ega bo’lishi lozim. O’qituvchining darsga tayyorgarligiga quyidagilarni kiritamiz: - dars maqsadlarini to’g’ri aniqlay olishi; - dars ishlanmasining bo’lishi; - darsda qo’llaniladigan metodlarni aniqlay olishi; - vaqtni to’g’ri taqsimlay olishi.

pdf СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ КУРСУ МАТЕМАТИКИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ-ГУМАНИТАРИЕВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 336

К.М.Чекиров, к.ф.-м.н., профессор

ВУ им. Махмуда К.Б. г. Бишкек

Н.К.Кайдиева, к.п.н, доцент

кафедры ЕМД и ИТ, КАО

В статье рассматривается возможности современных форм обучения в курсе математики. Применение интерактивных форм обучения математике студентов гуманитарных специальностей способствует: формированию положительной мотивации обучаемых к изучению основ математической науки; повышению качества обучения, за счет использования нетрадиционных подходов; развитию научного мировоззрения и формированию исследовательской компетентности специалиста в будущей профессиональной деятельности.

pdf AXBOROT XURUJINING YOSHLAR ONGIGA SALBIY TA’SIRI Популярные

Владелец Число скачиваний: 384

Rasulоv Toshbotir Qarshiyevich

Qashqadaryo VXTXQTMOI (O’zbekiston)

Bugungi jadallik bilan takomillashib va o’zgarib borayotgan zamonda yoshlarni ijtimoiylashuvi, ular ijtimoiy ongining to’g’ri shakllanishi o’ta dolzarb masaladir. Yoshlarni ijtimoiylashuvi ularni jamiyatda o’zining intellektual salohiyatini namoyon eta olish bilan ko’zga tashlanadi.

pdf BOLALAR INTELEKTUAL QOBILIYATINI OSHIRISHDA OILAVIY MUHITNING ROLI Популярные

Владелец Число скачиваний: 366

Soatov Asadulloh Jabborovich

Sharopova Nilufar Jamolovna

Qashqadaryo VXTXQTMOI (O’zbekiston)

Ma’lumki dunyoda qibiliyatsiz insonning o’zi yo’q faqat yaratib berilmagan sharoit va qaratilmagan e’tibor sabab shakllanmay qolgan xususiyatlar bor. Psixologik jihatdan tug’ilayotgan har bir chaqaloq kelajakda bajara olishi mumkin bo’lgan muayyan vazifaga nisbatan moyillik bilan tug’iladi. Xuddi shu moyilligi kattalar tomonidan o’z vaqtida aniqlansa va parvarish qilinsa u ertaga qobiliyat bo’lib rivojlanadi.

pdf DARS JARAYONIDA METODLARNI QO’LLASHDA O’QITUVCHI MAHORATI Популярные

Владелец Число скачиваний: 398

Baratova Nasiba Turopovna

Qashqadaryo VXTXQTMOI (O’zbekiston)

Dars jarayonida metodlarni qo’llashda o’qituvchi mahorati masalalari yoritib berilgan. Dars ta’lim jarayonining asosiy tashkiliy usuli bo’lib, unda o’qituvchi va o’quvchi faoliyatining hamkorligi yaqqol ko’zga tashlanadi. Dars bevosita o’qituvchi rahbarligida olib boriladi. Abu Nasr Forobiy darsni shunday tasvirlaydi: “O’quvchi o’zini shunday his etsinki, go’yoki bog’da guldan-gulga uchib yurgan kapalakka o’xshasin”. Shunday ekan, o’quvchi darsda faol ishtirok etishi, yangi bilimlar o’zlashtirishi uchun dars qiziqarli bo’lishi lozim. Bunday darsni o’qituvchi tashkil etishi uchun muayyan tayyorgarlikka ega bo’lishi lozim. O’qituvchining darsga tayyorgarligiga quyidagilarni kiritamiz/

pdf DARS SAMARADORLIGIGA ERISHISHDA MULOQOT TEXNOLOGIYASINING AHAMIYATI Популярные

Владелец Число скачиваний: 358

Sharopov To’lqin Tovmurodovich

Shahmurodova Diljahon Alimardonovna

Qashqadaryo XTXQTMOI (O’zbekiston)

Zamonaviy usul va vositalar orqali о‘tilayotgan fandagi mavzu bilan bog‘liq bilimlar о‘quvchini о‘ziga jalb qilish xususiyatiga ega. Bunda о‘quvchi fikrlaydi, izlanadi, о‘ziga berilgan imkoniyatdan unumli foydalanishga harakat qiladi.

pdf MAQOLLARDA ESTETIK TARBIYA MASALALARINING YORITILISHI Популярные

Владелец Число скачиваний: 357

Hasanova Norxol Rabbimovna,

Yuldasheva Yulduz Javliyevna -

O’zbekiston Respublikasi,

Qashqadaryo VXTXQTMOI o’qituvchilari.

Nafosat tarbiyasi (estetik tarbiya: lot. «estezio» – «go‘zallikni his etaman» ma’nosini bildiradi) shaxsni ijtimoiy voqelik, tabiat va mehnat munosabatlari hamda turmush go‘zalliklarini anglash, idrok etish, to‘g‘ri tushunishni o‘rgatish, ularning estetik didini o‘stirish, ularda go‘zallikka muhabbat uyg‘otish, shuningdek, go‘zallikni yaratish qobiliyatlarini tarbiyalash jarayoni bo‘lib, ijtimoiy tarbiyaning yana bir muhim tarkibiy qismi sanaladi. Aqliy, axloqiy, mehnat tarbiyasini estetikasiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Nozik didli bo’lish, go’zallikni fahmlay olish va qadrlash, badiiy madaniyatni tushunish, xullas, o’z hayotini go’zallik qonunlari asosida qura olish barkamol insonning eng zaruriy fazilatidir.

pdf O’QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYАLARNI QO’LLASHNING NAZARIY MASALALARI Популярные

Владелец Число скачиваний: 360

N.M.Kazimova, J.Sh.Kazimov,

G.M.Raxmatullayeva, G.S.Meliboyeva, J.X.Xudoyberdiyev

Qo’qonshahar, O’zbekiston. QDPI

I.A.Karimov «Jamiyattaraqqiyotning, fanvatexnikao’suviningjadallashuvi, axborotlartexnologiyasiningkunsayinkengqulochyoyishi, XXIasrnitinchlikasrigaaylantirishuchuninsoniyatniyangihalqlarjamiyatiga, chuquringegratsiyalashganiqtisodiymakonga, yagonakommunikatsiyavaaxborotlartizimiga yetaklamokda. Bundayjamiyatdayashabketishanchaginatayyorgarlikvakattabilimnitalabqiladi», - deganso’zlaridakelgusidaaynanhartomonlamaintegrativbilimli, intellektualsalohiyatliyoshlarnitarbiyalashzarurliginibashoratqilgan.[1, 32 b]

pdf O’QUV FAOLIYATIDA O’QUVCHILAR DIQQATINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI Популярные

Владелец Число скачиваний: 379

Rahmonqulov Abduhomid Rozikulovich

Ochilov Og’abek Narzullayevich

Qashqadaryo XTXQTMOI (O’zbekiston)

O’quv jarayonida bolaga har bir daqiqada juda ko’p omillar ta'sir etib turadi. Lekin, o’quvchiga ta'sir etayotgan bu omillarning hammasi bir xil aniqlikda aks etmaydi. Ulardan ayrimlari aniq, yaqqol aks etsa, boshqa birlari shunchaki juda xira aks etadi, yoki umuman aks etmaydi. Bu esa ana shu bolaga ta'sir etayotgan narsalarga diqqatning qay darajada qaratilishiga bog’liqdir. Shuning uchun o’quvchi diqqati qaratilgan narsa va hodisalar aniq va to’la aks ettiriladi.

pdf SOME IMPORTANT ISSUES OF MOTIVATING STUDENTS Популярные

Владелец Число скачиваний: 330

Назирова Ойгул Мухитдиновна, Шокирбаев Илёс Неъматжонович

Наманган, Узбекистан

Motivation itself means the reason or reasons one has for acting or behaving in a particular way, desire or willingness to do something, the act or an instance of motivating, first used at the late XIX century, originated from the word “motive” which means the reason for a certain course of action, whether conscious or unconscious. The word “motivate” is a verb which means provide someone with a reason for doing something or to give incentive to. [1] So in general motivation can be defined as awakening, emboldening, promoting, encouraging, selecting, direction and continuation of behavior. That is why, it is often used to describe particular classes of behavior. For example, a person or learner who does well and studies hard, tries for high levels is may be called "highly motivated", while this person’s friend can say that he/she is it is difficult for them “to get motivated”. These kinds of statements mean that motivation has a big impact on our behavior. We also can define motivation as a notion which is used to describe the causes (factors) within an individual which arouse, maintain and channel leading behavior towards a goal. Another way to say is that motivation is goal-directed behavior.

pdf THE PHENOMENON OF MULTICULTURALISM IN THE MODERN EDUCATIONAL SPHERE Популярные

Владелец Число скачиваний: 339

OlishevychVioletta

Kharkiv, Ukraine '

The realities of modern Ukrainian society require structural changes in the pedagogical scientific field. The existence of national minorities in multicultural Ukraine needs special attention both in law and in education. The State establishes the right of national groups to preserve and develop their traditions, cultures and ethnic heritage. As a teacher - a guide of cultural heritage of ethnic groups and is a bearer of human experience that transfers to the next generation; his work has a multicultural character. That is why the formation of multicultural competence of future teachers becomes more important in the multicultural environment, and such concepts as "multiculturalism", "multicultural education" and "multicultural upbringing" are particularly important.

pdf WISSENSCHAFTLICH-PÄDAGOGISCHE VERÖFFENTLICHUNG IN DER ELEKTRONISCHEN BIBLIOTHEK DER NAPW DER UKRAINE Популярные

Владелец Число скачиваний: 338

Кропочева Наталия Николаевна

г.Киев, Украина

Die Hauptaufgabe der Informationsamte, die in dem Nationalsystem der wissenschaftlich-technischen Information funktionieren, ist das Aufbewahren und Entwicklung der Nationalinformationsquellen. Der Hauptteil dieser Entwicklung ist das System der Sekundärdokumente, die meistens Referenzinformation haben. Diese Information soll die Wissenschaftler mit der Veröffentlichung in der in- und ausländischen wissenschaftlichen Literatur versorgen, Informationsaustausch über die Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchungen machen und schließlich die Möglichkeiten der wissenschaftlich-pädagogischen Zusammenarbeit erweitern. Eine große Rolle in der Verwirklichung dieser Aufgabe spielt periodische Veröffentlichung und nämlich Fachpädagogische Veröffentlichung, die als Hauptquelle der Information über die Bewertung der Ergebnisse der Untersuchung und ist ein der Komponente der fachbezogenen Informationsquelle.

pdf Yog'ocho'ymakorligisan'ati Популярные

Владелец Число скачиваний: 356

Toshqo’ziyevBaxriddinTermizdavlatunivrsitetitalabasi

f.f.n. MuhayyoHamrayevaTermizdavlatuniversiteti

(O’zbekiston)

Yog'ocho'ymakorligisan'atiO'zbekistonmadaniyatiningajralmasqismidir.Tarixiesauzoqo'tmishgaboribtaqalib,o’zbekxalqamaliybezaksan’atiningkengtarqalganturidir.Madaniyatrivojlanganajoyib mе'morchilikyodgorliklariqadrostlabborgan,hamdao’z-o’zidanbundayyodgorliklarnimilliynaqshinkor bеzaklarbilan bеzashda, shujumladan, darvoza, eshikustunvaravoqlariYog’ocho’ymakorligibilan bеzatiladi

pdf YOSHLAR MA’NAVIYATINING SHAKLLANISHIDA TEATRNING O‘RNI Популярные

Владелец Число скачиваний: 368

Xalilova Oygul Temirovna

Qarshi DU katta o‘qituvchisi(O‘zbekiston)

Sharq falsafasida komillikning asosiy sharti sifatida ilm-ma’rifatga yuksak e’tibor bilan qaraladi. Ilm-ma’rifat doimo taraqqiyotga xizmat qilgani bois xalqimiz uning ana shu jihatiga alohida e’tibor qaratib kelgan.

pdf «ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ» ТҮСІНІГІНІҢ КАТЕГОРИЯЛЫҚ АППАРАТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 355

З.Д.Тажиева, Л.К.Шильдебаева

Казахстан, Кызылорда

Шығармашылық бағытты ұстанушылар, шығармашылық қабілетімен, қайталанбас әдістерді жасаушы, объективті және субъективті жаңа материалдық және рухани бағасымен, жеке және әлеуметтік маңыздылығымен ерекшеленеді. Жеке шығармашылық – «бұл жеке түр, ісіне нық, шығармашылығы жоғары дәрежеде дамыған, қоғамнан өзінің шығармашылық қасиетімен ерекшеленетін тұлға» деп аталады.

pdf ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА З БАТЬКАМИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 358

Бєлєвич Лілія Іванівна

м.Київ, Україна

Використання нових інформаційно-комунікаційних технологій сьогодні активно проникає в систему роботи шкільних установ. У сучасній школі найбільш поширеними залишаються колективні форми взаємодії викладача з батьками (проведення батьківських зборів, психолого-педагогічних лекторіїв, дні відкритих дверей, організація Школи молодих батьків). Педагогами використовуються також групові (групові консультації, тренінги, практичні заняття) та індивідуальні (консультування, бесіда, листування) форми роботи, проведення спільних з батьками та дітьми трудових десантів, спортивних змагань[1]. Використання засобів мультимедіа в організації діяльності викладача з батьками дозволяє не тільки розширити освітні і виховні можливості традиційних форм роботи, але і приверне більше мам і тат до участі в освітньо-виховному процесі, тому ця проблема і є метою моєї статті/

pdf АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІКИ ВИВЧЕННЯ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «АЛГОРИТМИ І ВИКОНАВЦІ» В 4 КЛАСІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 330

Хоменко Любов, Писаренко Тетяна

Полтава, Україна

Одним з завдань нашого дослідження було експериментально перевірити доцільність застосування різних типів завдань для ґрунтовного вивчення змістової лінії «Алгоритми і виконавці» у 4 класі, створення проблемно-пошукових ситуацій у процесі формування алгоритмічних вмінь учнів початкової.

pdf БАРКАМОЛ АВЛОД ТАРБИЯСИДА ҚЎШИҚЧИЛИК САНЪАТИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 356

Қарши давлат университети доценти,

Педагогика фанлари номзоди

(Узбекистон)

Мустақил Республикамизда баркамол авлодни тарбиялаш ва уларни Ўзбекистоннинг келажаги учун хизмат қиладиган инсонлар қилиб шакллантиришга катта эътибор берилмоқда.

pdf БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАР ШАХСИНИ ЗАМОНАВИЙ ТАРБИЯЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК ОМИЛЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 370

Shoniyozova Dilafruz Sobirovna

Qashqadaryo VXTXQTMOI (O’zbekiston)

Юксак эътиқод ва маърифатга эга бўлган шахслар маънавий-касбий етук бўлади. Бундай инсонлар баркамол шахс тарбиясида фаол иштирок этади. Юртбошимиз “... ҳар жиҳатдан баркамол инсонларни тарбиялаш вазифаси истиқлол йилларида биз учун ҳал қилувчи масалага айланди”, деб алоҳида кўрсатиб ўтган. [2.7]

pdf ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ В ВНЗ Популярные

Владелец Число скачиваний: 333

Горбаньова Оксана

м.Дніпропетровськ, Україн

а В наш час перед системою вищої освіти постає важливе завдання – підготовка висококваліфікованого фахівця, здатного не тільки передати знання з певної галузі науки, але й творчо мислити, діяти в нестандартних ситуаціях, працювати в колективі заради спільного результату. Як відомо, сьогодні актуальним є перехід від пасивних форм навчання до активних, творчих. Тому особлива увага звертається на посилення технологічного аспекту підготовки спеціаліста та на реалізацію особистісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу, де студент виконує активну роль суб’єкта пізнавальної діяльності. Отже, перед викладачами іноземних мов в ВНЗ гостро стоїть проблема пошуку шляхів підвищення пізнавального інтересу студентів до вивчення мови, зміцнення їх позитивної мотивації у навчанні. Однією з можливостей вирішення цієї проблеми є використання інтерактивних технологій і методів навчання. Застосування інтерактивних технологій і методів навчання іноземних мов у ВНЗ дозволяє розвивати основи нестандартного мислення студентів, відхилитися від стереотипності у мисленні й мовленні, покращує уяву, підвищує інтерес, зацікавленість до вивчення іноземної мови, формує навички комунікативного спілкування,розвиває інтелектуальну, емоційну, мотиваційну та інші сфери.