default НУТҚИЙ АФАЗИЯНИНГ ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 256

Mирзалиева Нозима Мухаммадалиевна

(Фергана, Узбекистан )

Аннотация: мақолада нутқий афазиянинг пайдо бўлиши ва унинг бартараф етилишига доир фикрлар баѐн қилинган. Нутқий афазиянинг текшириш усуллари мисоллар ѐрдамида асослаб берилган.

Калит сўзлар: афазия, аграфия, алекция, нейролингвистика, импрессив нутқ, сенсор нутқ, қайтариқ нутқ.