pdf ЁШЛАР ВА ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК Популярные

Владелец Число скачиваний: 308

Аҳмедов Ижод

Джизак, Узбекистан

Ёшларни миллий истиқлол ғоялари руҳида тарбиялашнинг муҳим соҳаларидан бирини ёшларда диний бағрикенгликни тарбиялаш ташкил қилади. Толерантлик лотинча сўздан олинган бўлиб чидаш, чидамлилик, сабр-тоқатли бўлиш деган маънони англатади [1, 401]. Толерантлик (бағрикенглик) тушунчасини инглиз иммунологи П. Медавр 1953 йилда илмий муомалага киритган