folder Философские науки

Документы

pdf БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ТАРБИЯ ВА АХЛОҚ УЙҒУНЛИГИ МАЪНАВИЙ ТАҲДИДЛАРГА ҚАРШИ КУРАШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 357

Доц.Аллаярова Мархабо.СамГУ,

Самарканд Узбекистан

Аннотация: Сегодняшнее время Узбекистан стремится построить гражданское общество и формировать духовно-развитую личность и на эту цель оказывают влияние негативные факторы глобализации. Так как, это, в данной статье анализируется один из актуальных проблем и основных задач. Изучение и анализ этой угрозы в нынешнее время направлено на совокупность художественно-эстетического и нравственного воспитания. Ўзбекистонда кечаётган фуқаролик жамиятини барпо этиш ва маънавий баркамол инсонларни шакллантиришга қаратилган миллий тараққиётида глобаллашув даврининг салбий оқибатлари бўлган муаммолар ўз таъсирини ўтказмоқда. Бунда маънавий таҳдид энг долзарб муаммолардан бири бўлиб, уни олдини олиш ёки ҳал этиш асосий вазифалардан бири ҳисобланади. Мазкур таҳдиднинг бир қатор кўринишлари мавжуд бўлиб уни ўрганиш ва таҳлил этиш ва айни пайтда асосий омилларини белгилаш, зарур ечимларни топиш кундан кунга муракккаб тус олиб бормоқда.

pdf ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИНИНГ, МАЗМУНИ ВА МОҲИЯТИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 336

Sherboboyev Muxriddin Azimmurod o’g’li, Cтуденты ДжГПИ

(Узбекистан г.Джиззак)

Глобаллашувга файласуфлар ва жамиятшунослар турлича таъриф бермоқда. “Глобаллашув” атамаси дастлаб америкалик олим Т. Левиттнинг 1983 йили “Гарвард бизнес ревью” журналида чоп этилган мақоласида тилга олинган. Муаллиф йирик трансмиллий корпорациялар ишлаб чиқарадиган турли-туман маҳсулот бозорларининг бирлашув жараёнини шундай деб атаган эди [2, 8]. Америкалик олим фақатгина иқтисодий соҳадаги жараёнларни глобаллашув тушунчаси билан акс эттирганлиги, бизга маълум. Бугун еса глобаллашув тушунчасининг мазмун моҳияти жуда ҳам кенг қамровлидир.

pdf ЁШЛАР ВА ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК Популярные

Владелец Число скачиваний: 329

Аҳмедов Ижод

Джизак, Узбекистан

Ёшларни миллий истиқлол ғоялари руҳида тарбиялашнинг муҳим соҳаларидан бирини ёшларда диний бағрикенгликни тарбиялаш ташкил қилади. Толерантлик лотинча сўздан олинган бўлиб чидаш, чидамлилик, сабр-тоқатли бўлиш деган маънони англатади [1, 401]. Толерантлик (бағрикенглик) тушунчасини инглиз иммунологи П. Медавр 1953 йилда илмий муомалага киритган

pdf ИНТЕРНЕТ ЁШЛАР АХЛОҚИЙ ҚИЁФАСИГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ВОСИТА СИФАТИДА Популярные

Владелец Число скачиваний: 326

Музаффаров Самандар Избасарович

Узбекистан, Джизак

Глобаллашув ҳақиқатда инсоннинг нафақат моддий ҳаёт тарзига, шу билан бирга маънавияти, рухий оламига ҳам сезиларли таъсир ўтказмокда. Ҳар куни виртуал маконда бир неча миллиондан зиёд ахборот ресурсларининг пайдо бўлиши, унинг ҳар дақиқа сайин ўсиб бораётганидан далолат беради. Глобал тармоқ афзалликларини инкор этмаган ҳолда, унинг инсоният маданиятига туғдираётган ҳавф-хатарлари тўғрисида сўз юритишга тўғри келади. Бу нохуш ғайриинсоний ҳолатлар муайян кучларнинг глобал тармоқдага ахборотларни сифатли ва тез узатиш ҳамда тарқатиш бўйича имкониятлардаи фойдаланиш орқали жамоатчилик фикрини тўғри йўлдан буриш, ўзлари тарғиб этаётган нопок ғоя ва манфаатлар томон йўналтириш учун уларга ахборот етказиш борасида олиб бораётган ҳаракатлари билан боғлиқдир.

pdf КОРРЕЛЯЦИОН-ФУНКЦИОНАЛ МУВОФИҚЛИК ВА ТАРИХИЙ ЯХЛИТЛИК Популярные

Владелец Число скачиваний: 306

Турдибоев Бозор, Ҳамроева Нодира Нормуродовна

Термиз, Ўзбекистон

Борлиқ моддий ва руҳий, табиий ва ижтимоий борлиқ-жамият-лардан иборат. Жамият ибтидоий даврдан то ҳозирги кунгача табиий борлиқ-табиатга нисбатан ўзига хос бир бутунлик-яхлитликка эгадир. Аммо жамият ўз тарихий ривожланиши бўйича узлуклилик ва узлуксизликдан иборат. Худди шу узлуксизлик, давомийлик, жамият ядроси-маданий борлиқ ва унинг ютуқларининг ворисийлик асосида авлоддан-авлодга ўтказилиши табиатга ёки ўзга цивилизацияларга нисбатан жамиятни бир бутун яхлит деб ўрганишга асос бўлади. Агар тарихий яхлитлик жамиятнинг сифат муайянлигини ифода этса, тарихий жараён эса унинг ўзгаришини, жумладан илгарилама ҳаракатини акс эттиради.

pdf МИЛЛИЙ ҒОЯНИНГ ДИНИЙ НЕГИЗЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 311

Худайбердиева Гулнора Хурсандовна

(Термиз Ўзбекистон)

Миллий ғоя даҳрийликни эмас, эркин шахсни, баркамол инсонни тарбиялашни ўзининг муҳим вазифаларидан бири деб ҳисоблайди. Дарҳақиқат, Ўзбекистонда мустақиллик йилларида динга, диний ташкилотларга бўлган муносабат тубдан ўзгарди. Шунинг учун ҳам И.А.Каримов «Биз дин бундан буён ҳам аҳолини энг олий, руҳий, аҳлоқий ва маънавий қадриятлардан, тарихий ва маданий меросдан баҳраманд қилиши тарафдоримиз» деб қайд қилган эди (1:44).

pdf ХАЛҚЛАР МИЛЛИЙ ХАРАКТЕРИ ХУСУСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР Популярные

Владелец Число скачиваний: 337

Тошбоев Бобомурот Эшбоевич

Джизак, Узбекистан

Ҳар бир шахс ўзини маълум миллат вакили сифатида идрок этиши учун унда миллий ўзликни англаш туйғуси, миллий характер хусусиятлари таркиб топган бўлиши керак. Миллий характер шахс ва миллатга хос хусусиятларнинг, бир миллий гуруҳни иккинчи миллий гуруҳдан ажратувчи ташқи ижтимоий хатти-ҳаракатларда намоён бўлишидир. Бунинг асосида миллий ўзликни белгиловчи ижтимоий-психологик воқелик асосий роль ўйнайди. Миллий характер инсон туғилишидан бошлаб, унинг ўз она тилини ўзлаштириб, миллий муҳитда вояга етиб, миллий-маънавий қадриятлар қуршовида ўсиши асосида шаклланади ва ижтимоий ҳаётга мослашишига асос бўлади.