folder Экологические науки

Документы

pdf МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЕКРАНІВ

Владелец

Дармофал Елеонора Анатоліївна

Харківська державна академія фізичної культури

місто Харків, Україна

Анотація. Розглянуто та досліджено особливості методології визначення захисних властивостей електромагнітних екранів. Встановлено, що застосування електромагнітних екранів потребує чіткого визначення їх кількісних характеристик. Ключові слова: електромагнітні екрани, охорона праці, шкідливі фактори

pdf O’ZBEKISTON SHOIRLARI SHERIYATIDA EKOLOGIK MUAMMOLARNING TASVIRLANISHI

Владелец

Mustafaqulova G., Janibekov U., Mardonova S., Xusanova N., Rasulova A.

(Samarqand, O’zbekiston Respublikasi)

Inson doimo tabiat qo’ynida faoliyat ko’rsatadi, u bilan uzluksiz munosabatda bo’ladi. Bu faoliyat oqilona tashkil etilmasa va u bilan munosabat to’g’ri o’rnatilmasa, inson o’zi va tabiat uchun muammolar keltirib chiqaradi. Bu ekologik muammolardir.

pdf ГЕОГРАФО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЙ ТЕРРИТОРИИ КАРКАРАЛИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА

Владелец

Талгат Кумарович Салихов, канд. с.х. наук, доцент,

Оразымбетов Баглан Барлыбекулы,

магистрант специальности 6М060900-География

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан

Аннотация. В статье приведены результаты социально-экономической характеристики и анализ показателей Каркаралинского района Карагандинской области где расположен Каркаралинский государственный национальный природный парк. Приведены результаты характеристики экономической деятельности района, состав ,численность жителей района, описание системы и объектов культурно-бытового обслуживания населения, потребность населения в природных ресурсах, характеристика объектов природно-заповедного фонда и памятников истории и культуры.

Ключевые слова: Особо охраняемые природные территории, Каркаралинский район , социально-экономическая оценка, мониторинг, анализ.

pdf ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ КАРКАРАЛИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА

Владелец

Талгат Кумарович Салихов, канд. с.х. наук, доцент,

Оразымбетов Баглан Барлыбекулы,

магистрант специальности 6М060900-География

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан

Аннотация. В статье приведены результаты геоэкологической характеристики и оценки Каркаралинского государственного национального природного парка. Дан анализ результатов исследований местных природных условий, экосистем, флоры и фауны, вопросов их современного состояния и функционирования, оценки влияния на эти процессы человеческой деятельности. Ключевые слова: Oсобо охроняемые природные обьекты, биоразнобразие, геоэкологическая оценка, мониторинг.

pdf ПРОБЛЕМЫ АРАЛА И ОПУСТЫНИВАНИЕ

Владелец

Алланов Килич Аллакулович,

Республика Узбекистан, Термезский государственный университет

Аральское море-уникальное озеро на стыке крупнейших пустынь Средней Азии-Каракумов, Кызылкумов, Устюрта, Больших и Малых Барсуков и приаральских Каракумов. Водные ресурсы бассейна Аральского моря используются на равноправной основе всеми государствами Средней Азии и Южным Казахстаном для сельскохозяйственных, промышленных, коммунально-бытовых, гидротехнических нужд, освоения пастбищ.

pdf РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ ЗБАГАЧЕНОГО БІОЛОГІЧНО АКТИВНИМИ ДОБАВКАМИ І МІКРОНУТРІЄНТАМИ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Владелец

Рубінов Максим

Володимирович Національній університет харчових технологій,

Київ, Україна

Аннотація. Екологічно несприятливі умови життя в Україні поглиблюються одночасною дією на організм людини радіонуклідів (наслідки Чорнобильської катастрофи), важких металів, пестицидів та інших техногенних забруднювачів довкілля. В цих умовах своєчасною є проблема розробки і впровадження технології виробництва продуктів харчування функціонального призначення, тобто продуктів, що містять інгредієнти, здатні покращувати фізіологічні процеси в організмі людини. Ринок таких продуктів ("functional food") активно зростає в розвинених країнах світу, особливо у США та Японії. Наукове обґрунтування і розробка технології таких продуктів, у тому числі хлібобулочних, останнім часом спостерігається й в Україні.

Ключові слова: Вдосконалення хлібобулочних виробів, біологічно активні добавки, мікронутріенти, хліб з підвищеним вмістом біологічно-активних речовин .

pdf ЎЗБЕКИСТОНДА ЭКОЛОГИК МУАММОЛАР БАРТАРАФ ЭТИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.

Владелец

Бахромова Нодира Бахромовна

Аманова Адолат Назаровна

Муротов Фаррух Бахром Ўғли

Хушвақтова Сарвиноз Қилич Қизи

Камолов Фаррух Мехриддин Ўғли

Респ. Узбекистан Сурхандарьинская область, город Термез

Ўзбекистонда эришилаятган тарақиётни барқарор суръати иқтисодиётини ислох қилишнинг бешта мухим таьмоилига асосланган ва дунё хамжамияти томонидан иқтисодий ислохотларни амалга оширишнинг “ўзбек модели”сифатида тан олинган йўлнинг нақадар тўри эканлигидан далолатдир.

pdf ЎРТА ОСИЁ МУТАФАККИРЛАРИ МЕРОСИДА ЭКОЛОГИК ТАРБИЯ МАСАЛАЛАРИ

Владелец

Исмоилова Махсума Нарзиқуловна

БухДУ ўкитувчи

Набиева Дилдора

Когон мактабгача таьлим

касб хунар коллежи ,ўқитувчи.

Узбекистан Бухара

Ушбу мақолада Ўрта Осиёлик машҳур олимларининг экология соҳасидаги фикрлари келтирилган. Ушбу фикрлар таҳлил қилинган ва уларнинг ёш авлодга таьсири ҳақида гапирилган. Калит сўзлар: экологик тарбия, касалликлар, соғломлаштириш, экологик маданият, табиий ва суньий нарсалар.

pdf “OZON QATLAMI ASRAYLIK”

Владелец

Eshchanova Aziza Karrievna

Al-Xorazmiy nomli Urganch Davlat universiteti

Urganch, O’zbekiston

Annotation: This article discusses the factors that may adversely affect the ozone layer and prevention measures to overcome the environmental crisis on the preservation of the world's ecological ideas and opinions about the preservation of records

Key words: ozone, atmosphere, ultraviolet rays, the Stratosphere, the ecological crisis.