folder Экономические науки

Документы

pdf РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ У КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 240

 Поплавська Валерія Олександрівна,студентка

Науковий керівник – Панасейко Сергій Миколаєвич, доцент

Університет митної справи та фінансів

м. Дніпропетровськ, Україна

На сучасному етапі розвитку суспільства ризики стали супутникамиринковихекономічнихвідносин. Навіть світовафінансова система не в змозіуникнутиїхвпливу. На кожному рівніфункціонуваннябанківськоїсистемиідеться про різніризики, проте все розпочинається з діяльностізвичайнихкомерційнихбанків. Вони в своїйповсякденнійроботістикаються з масоюризиків, якіпотрібновмітиоцінити та управляти ними. Адже результативність банківської діяльності прямо залежить від ступеня оптимізації керування кредитними ризиками. Адже потрібноне тільки ідентифікувати ризик, але й оцінити, прийняти оптимальнеуправлінське рішення і провадити всеосяжний кредитний контроллінг відкритих ризикових позицій, що забезпечують досягнення цільових функцій банку.

pdf СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕГИОНЕ Популярные

Владелец Число скачиваний: 249

Расулова Шарифа Гайбуллаевна, ст. преподаватель.

Обидова Феруза Яхъяевна, ст. преподаватель.

Расулов Шавкат Шарофович, ассистент.

Джизакский политехнический институт

г.Джизак. Узбекистан

Итоги развития экономики республики в минувшем году говорят о существенном росте, достигнутом в её реальном секторе. Во многом он связан с запуском новых промышленных предприятий, созданием необходимой инфраструктуры, коммуникационным строительством. За последнее время по всей республике введено много объектов социальной сферы. Повышающийся объем возводимого жилья говорит о растущем экономическом потенциале, и о неуклонном повышении уровня жизни населения. Поэтому данные о развитии строительной индустрии можно назвать одним из индикаторов прогресса всей страны.

pdf СУТНІСТЬ ТА ПРИЧИНИ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 243

Громова Анастасія Євгеніївна,асистент

Штурба Надія Василівна, здобувач

м. Вінниця, Україна

В Україні ухилення від сплати податків набуло особливого розповсюдження і в окремих випадках стало «нормою» ведення бізнесу, що є проблемою національного характеру. Як свідчить практика справляння встановлених законодавством України платежів, конституційний обов’язок повної і своєчасної сплати податків і зборів виконується не завжди і не усіма суб’єктами оподаткування. Адже, в підсумку, вони отримують кошти для ведення бізнесу і неформального вирішення нагальних виробничих і соціальних проблем у специфічних для України умовах нерозвиненості демократичних інститутів і розквіту корупції. Водночас це призводить до розвитку ряду негативних тенденцій в економіці та соціальній сфері: порушення правил чесної конкуренції, росту корупції, недостатньому фінансуванні суспільного сектору господарства, відтоку капіталів за кордон тощо.

pdf СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Популярные

Владелец Число скачиваний: 241

Шишкова Наталія Леонідівна

Шиш Іван Дмитрович

м.Дніпропетровськ, Україна

Облік має забезпечувати всеохопне, достовірне і безперервне відображення господарських фактів, що відбулись в господарстві, обробку інформації аналітичними способами і прийомами відповідно до потреб управління та вимог вищих рівнів регулювання.

pdf СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 249

Корсікова Євгенія, Малашкіна Дар`я

м. Харків, Україна

Зовнішньоекономічна діяльність є окремою сферою економічної діяльності України, в якій задіяна значна кількість фірм, організацій, підприємств, органів влади, їх робота безпосередньо пов'язана із експортом та імпортом товарів, зовнішньою торгівлею, використанням іноземних інвестицій у різних сферах економіки. Роль зовнішньоекономічної діяльності в сучасній Україні завжди була і залишається пріоритетним напрямом політики держави, що створює основи для розвитку вигідної торгівлі і сприятливого інвестиційного клімату в країні. Тому питання вивчення стану та перспектив здійснення зовнішньоекономічної діяльності в сучасній Україні є особливо актуальним.

pdf СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 247

Гречка Віра, Завдов'єв Микита,

м. Харків, Україна

Глобальні процеси в сучасному світі, зростання світового промислового виробництва, призводять до значного збільшення споживання енергоресурсів і, як наслідок, – нанесення суттєвої екологічної шкоди світовому довкіллю. В останні роки ця проблема все більше хвилює світову спільноту, оскільки людині для її життя необхідне максимально чисте навколишнє середовище. Тому, в даний момент є підстави вважати екологічні проблеми одними з найважливіших для забезпечення майбутнього сталого розвитку людства, саме ці проблеми несуть найбільшу загрозу для світової спільноти. Усе це обґрунтовує актуальність даного наукового дослідження.

pdf ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ Популярные

Владелец Число скачиваний: 246

ТУРАБЕКОВ СОХИБЖОН ШЕРБОЙ УГЛИ

Самаркандский институт экономики и сервиса,

студент факультета «Банковско-финансовых услуг»

МУХАММЕДОВ МУРОД МУХАММЕДОВИЧ

Самаркандский институт экономики и сервиса, д.э.н,

проф. г. Самарканд, Узбекистан.

В настоящее время в экономической науке нет единой, общепризнанной теории институциональных изменений. Ее место замещают несколько различных концепций. В качестве базовой может быть принята концепция, объясняющая изменения институтов, прежде всего правомочий собственности, изменениями в относительных ценах экономических ресурсов.

pdf ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУЩНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 246

Моради Сани Наталья Петровна, IAB

г. Минск, Беларусь.

Финансовые инструменты — экономическая категория, появление которой связано, прежде всего, с развитием рынка ценных бумаг. В то же время, она включает в себя достаточно широкий спектр механизмов, обусловленных осуществлением организацией финансовой деятельности.

 

pdf ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИГА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 241

Ботиров Бахтиёр Файзуллаевич,

(Жиззах,Ўзбекистон)

Иқтисодиётда изчиллик билан амалга оширилаётган тузилмавий ўзгаришлар ва модернизациялаш жараёни инвестицион фаолликни таъминлади. Бундай шароитда инвестицион фаоллик 2015 йилда 3012,9 млрд сўмлик капитал қўйилмаларни ўзлаштириш имконини берди. Инвестицияларнинг ўсиш ҳажми 107%га тенг бўлиб, 2014 йилга нисбатан 1,8 фоизга бандига юқори бўлди. ЯИМда инвестицияларнинг улуши 2014 йилги 20,2% ўрнига 2015 йилда 19,8%га тенг бўлди. Инвестициялаш муҳитида яратилган шарт-шароитлар иқтисодий ривожланишга ўз ижобий таъсирини кўрсатди .

pdf ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БАНК ТИЗИМИ ВА УНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 229

Маматов Баҳромжон Шавкат Ўғли

Тошкент Молия Институти Магистранти

Қуллиев Истам Янгибонвич

Тошкент молия институти доценти

Ўзбекистон Республикасида Инқирозга қарши чоралар дастурини амалга оширишда корхоналарни узоқ муддатли кредитлаш орқали, уларни техник ва технологик жиҳатдан қайта қуроллантиришга, ҳудудларда ишлаб чиқаришни модернизациялаш бўйича қатор ислоҳотлар амалга оширилди. Ўзбекистон Республикаси Президенти банк тизими хусусида фикр билдириб “Ўтган йили банк тизимини янада мустаҳкамлаш, банкларнинг капиталлашув даражасини ошириш ва инвестициявий фаоллигини кенгайтириш таъминланди.

pdf ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БАНК ТИЗИМИ ВА УНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 247

Маматов Баҳромжон Шавкат Ўғли

Тошкент Молия Институти Магистранти

Қуллиев Истам Янгибонвич

Тошкент молия институти доценти

Ўзбекистон Республикасида Инқирозга қарши чоралар дастурини амалга оширишда корхоналарни узоқ муддатли кредитлаш орқали, уларни техник ва технологик жиҳатдан қайта қуроллантиришга, ҳудудларда ишлаб чиқаришни модернизациялаш бўйича қатор ислоҳотлар амалга оширилди. Ўзбекистон Республикаси Президенти банк тизими хусусида фикр билдириб “Ўтган йили банк тизимини янада мустаҳкамлаш, банкларнинг капиталлашув даражасини ошириш ва инвестициявий фаоллигини кенгайтириш таъминланди. Банк тизимининг жами капитали 2014 йилга нисбатан 23,3 фоиз кўпайиб, 7 триллион 800 миллиард сўмга етди. Сўнгги 5 йилда мазкур кўрсаткич 2,4 баробар ўсди. Банк тизими капиталининг етарлилик даражаси қарийб 24 фоизни ташкил қилди. Бу умумий қабул қилинган халқаро стандартлардан 3-марта, банк ликвидлиги эса энг юқори кўрсаткичлардан 2 марта кўпдир” деб таъкидлаганлари мамлакатимиз банк тизимида олиб борилаётган ислоҳотларнинг ижобий натижаларга эришганини кўриш мумкин.

pdf ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 239

Поплавська Валерія Олександрівна,

Семенюк Віолетта Вадимівна студентки

Науковий керівник – Фоміних Валентина Іванівна, старший викладач

Університет митної справи та фінансів

м. Дніпропетровськ, Україна

Сучасний етап розвитку економіки характеризується відсутністю сталості, динамічністю та все частішими кризовими явищами, які, безумовно, залишають по собі певний негативний слід. Економічні кризи найбільш гостро впливають на діяльність підприємств та їх прибутки. Звідси – недоотримання бюджетом коштів. Тому для суб’єктів господарювання – підприємств дуже важливо слідкувати за своє платоспроможністю

pdf ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЙОГО ПРИБУТКОВОСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 235

Студент Пороховий Вадим Сергійович,

асистент Громова Анастасія Євгеніївна

Місто Вінниця, Україна

Основним фактором успішної ділової активності та прибутковості підприємства загалом в умовах конкурентної ринкової економіки є адаптивність до змін зовнішнього середовища, здатність до постійного розвитку, що можливо лише при ефективному використанні потенціалу, і в першу чергу, фінансового. Фінансовий потенціал, як фактор розвитку бізнесу, робить істотний вплив на всі аспекти діяльності підприємства у ринкових умовах. Виступаючи джерелом і рушійною силою розширеного відтворення, він зумовлює фінансове здоров'я підприємства, рівень соціальної захищеності його працівників і розвитку виробничої бази. Звідси, чим вище фінансовий потенціал і ефективніше його використання, тим більше конкурентоспроможним підприємство в зовнішньому середовищі, а відтак зростає його прибутковість.

pdf ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 252

Середа Юлія, Харківська Катерина,

м. Харків, Україна

Процеси регіоналізації, які відбуваються у світі в останні десятиліття, вимагають приділення пильної уваги формуванню державної регіональної політики, оскільки саме від відношення держави до територій проміжного щабля управління, яке проявляється у співвідношенні централізації та децентралізації в країні, ступені самостійності регіональної влади в вирішенні питань місцевого значення, ставленні до проблемних територій, можливостей міжрегіонального співробітництва тощо, залежить ресурсне забезпечення регіонів та рівень просторового розвитку у цілому. Усе вищезазначене обґрунтовує актуальність даного наукового дослідження.

pdf ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА Популярные

Владелец Число скачиваний: 241

Токар Микола,магістр факультету обліку і фінансів

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

м. Харків, Україна

Молочне тваринництво відноситься до пріоритетних галузей аграрного виробництва Харківської області, розвиток якої характеризується такими даними. У 2014 році при чисельності молочного стада корів 36089 голів обсяг надоєного молока у сільськогосподарських підприємствах області становив 2236,3 тис ц. У 1998 році від 217838 голів було надоєно 3443 тис ц молока. Причиною скорочення обсягів виробництва продукції за сімнадцять років на 35% стало зменшення поголів’я корів більше ніж у 6 разів, оскільки середній надій на одну голову по області збільшився за цей період з 1580 кг до 6197 кг.