default ҚАЗАҚСТАН ПАРЛАМЕНТІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК БИЛІК ЖҮЙЕСІНІҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІМЕН ӚЗАРА ӘРЕКЕТТЕСТІГІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 221

Отарбаева Асел Танатаровна Е.А.

Бӛкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

(Қарағанды, Қазақстан)

Мақалада Қазақстан Республикасы Парламентінің мемлекеттік биліктің өзге органдарымен өзара әрекеттестігі сұрақтары, олардың ерекшеліктері қарастырылады. Онда мемлекеттік билік органдары мемлекеттің ішкі және сыртқы функцияларын іске асыруға ортақ үлес қосатындықтан өзара әрекеттестікте болатындығы танылады. Билік тармақтарының өзарақатынасы жүйесі алдымен, заң шығару процесі аймағында қалыптасады және қамтамасыз етіледі.

Kілт сөздер: Қазақстан Республикасы Парламенті, Президент, Үкімет, Конституциялық Кеңес, сот билігі, мемлекеттік билік, биліктің бөлінуі.