default ТІЛДІҢ ҚАТЫНАСЫ МЕН ҦЛТТЫҚ ДҤНИЕТАНЫМНЫҢ БАЙЛАНЫСЫ Популярные

Владелец Число скачиваний: 186

Ҥсіпбекова Айнур, Маді Дана, Тӛрегелдиева Балжан, Қалібек Арайлым

Шымкент аграрлық колледжі

(Шымкент, Қазақстан)

Резюме: Язык является наиболее подходящим средством связи

Summary Language is the most appropriate means of communication.