folder Педагогические науки

Документы

default ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ ВІЗУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ МІСТА Популярные

Владелец Число скачиваний: 391

Авербах Михайло Якович

Харківський національний університет будівництва та архітектури

(Харків, Україна)

Анотація. У статті актуалізується проблема забруднення міського простору – заповнення його рекламними та інформаційними повідомленнями. Наводиться аналіз сучасних наукових досліджень, які присвячено «стосункам» між архітектурним образом забудови вулиці та образом комерційним, рекламним. Розглядаються механізми й інструменти оцінювання естетичних якостей візуального середовища. Акцентується увага на необхідності притягнення городян до формування громадської думки і збору факторного багажу з метою розробки правил, що регулюють розміщення комерційних знаків у місті.

Ключові слова: візуальні забруднення, комерційні знаки, історична забудова, візуальні естетичні якості, архітектурне середовище.

default АҒЫЛШЫН ТІЛІН МЕҢГЕРУДЕ КОММУНИКАТИВТІК ДАҒДЫЛАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 435

Налибаева Айгуль, Мейірханҧлы Қонысбек, Тҧрлыбай Аліби, Байдуллаев Нҧрдаулет

Шымкент аграрлық колледжі

(Шымкент, Қазақстан)

Summary: School students speaking skills, students focused on the lessons of English speaking skills to create a system of tasks and texts.

Keywords: Language, dating, once again, the English language.

default БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҤДЕРІСТЕР ЖӘНЕ МҦҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ ІС-ӘРКЕТІНДЕГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР Популярные

Владелец Число скачиваний: 403

Байтенова Айгуль, Абсаматова Кҥнсҧлу, Джусупова

Меруерт  Шымкент Университеті

(Шымкент, Қазақстан)

Summary. To increase the activity of a key factor in achieving the goal of training related to the problem

Keywords: Education, personality, independence, students, the situation.

default КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У ШКОЛЬНИКОВ- БИЛИНГВОВ С (НВ)ОНР Популярные

Владелец Число скачиваний: 410

Бочкарева Татьяна Анатольевна, Железняк Светлана Ивановна

Саратовский научно-исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского

(Саратов, Россия)

Аннотация: В статье кратко представлены результаты изучения дисграфии и методов ее коррекции (с использованием нейропсихологического подхода) у младших школьников-билингвов (крымских татар) 4 кл. с (НВ)ОНР. Билингвизм рассматривается как фактор, отягощающий речевые нарушения. В комплексной методике коррекции используется нейропсихологический подход. Эффективная профилактика, своевременное выявление и коррекция дисграфии важны для разработки системы логопедической работы по предупреждению нарушений письменной речи и школьной дезадаптации у школьников- билингвов с речевыми нарушениями.

Ключевые слова: Билингвизм, (НВ)ОНР, дисграфия, интерференция, нейропсихологический подход

default МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАВООХОРОНЦЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 392

Левашов Олександр Семенович

Харківський національний університет внутрішніх справ

(Харків, Україна)

Анотація. Стаття присвячена організації міжкультурного підходу до навчання іноземних мов і формуванню відповідної комунікативної компетенції у курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України. Аналізуються цілі та об’єкти міжкультурно- орієнтованого навчання іноземної мови для її наступного використання в умовах полікультурного оточення. Висувається теза про необхідність максимального збільшення особистого і колективного досвіду міжкультурного спілкування через використання інформаційних технологій та соціальних мереж. Пропонуються найбільш ефективні прийоми та засоби формування міжкультурної комунікативної компетенції.

Ключові слова: міжкультурна комунікативна компетенція, полілог культур, професійно-орієнтована комунікація, адаптування мовленнєвої поведінки, інформаційні технології, рольові ігри, моделювання комунікативних ситуацій.

default ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 385

Лариса Михайловна Харитонова

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова

(Караганда, Казахстан)

Аннотация: В статье предложены способы организации самостоятельной работы студентов на литературоведческих дисциплинах. Автор отмечает методические трудности, возникающие при организации самостоятельной работы студентов гуманитарных специальностей. В основе предлагаемого способа организации самостоятельной деятельности обучающихся лежит личностно- ориентированное обучение, при котором учитываются научные интересы и творческие способности каждого студента.

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, личностно- ориентированное обучение, преподавание литературоведческих дисциплин, таксономия Блума, оценивание.

default СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И ПРЕПОДАВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН Популярные

Владелец Число скачиваний: 376

Кондратьева Альбина Владимировна

Одесское училище искусств и культуры им. К.Ф. Данькевича

(Одесса, Украина)

Статья посвящена рассмотрению функций современной образовательной системы, а также вопросам изучения музыкально- теоретических дисциплин в этом контексте.

Ключевые слова: Образование, культура, образовательные системы.

default ӚЗІНДІК ЖҦМЫСТЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ӚЗІНДІК ЖҦМЫСТЫ ОРЫНДАУДА ПӘНАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫ ҚОЛДАНУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 408

Акимбекова А.Ф., Акимбеков Е.Т. С. Сейфуллин атындағы

Қазақ агротехникалық университеті

(Астана, Қазақстан)

Аннотация. В статье рассматривается особенности и значение самостоятельной работы студентов с преподавателем в учебном процессе. Также рассматривается некоторые важности межпредметной связи и ее применение при выполнении самостоятельной работы студентов.

Ключевые слова. Самостоятельная работа студентов с преподавателем, межпредметная связь, познавательная активность, методы обучения.

default MATEMATIK MAQOL-MATEMATIK TA’LIM JARAYONIDA INSONPARVARLIK, MEHNATSEVARLIK G`OYALARINI SHAKLLANTIRISH OMILI SIFATIDA Популярные

Владелец Число скачиваний: 676

Rahimova Fazilat Atabekovna

Urganch Davlat Universiteti

(Xorazm, Uzbekiston)

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxsdagi komillik jihatlarini, undagi insoniy sifat va fazilatlarni shaklantirish va rivojlantirishga yo`naltirilgan ta’limning insonparvarlilik tamoyili haqida fikr yuritilgan. Shu asosda matematik ta’lim jarayonida matematik maqollar bolalarni insonparvarlik, mehnatsevarlik g`oyalari ruhida tarbiyalashning omili sifatida hizmat qilishi ko`rsatilgan.

Kalit so`zlar: maqol, matall, mehnatsevarlik, insonparvarlik, qadr-qimmat.

default MUAMMOLI TA’LIM METODI ASOSIDA BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINING FIKRLASH QOBLIYATINI RIVOJLANTIRISH Популярные

Владелец Число скачиваний: 401

Tilavova Munavvara,Sapayeva Boljon

Urganch davlat universiteti

(Urganch, O`zbekiston)

Annotatsiya. Данная статья посвещается к вопросу обучения к самостоятельному рассуждению в процессе проблемного обучения. Расскрываються пути организации уроков на основе проблемного обучения. Раскрыты пути постоновки и решение проблем.

Ключевые слова: проблемное обучения, урок, педагогическое технология, самостоятельное рассуждения

default ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗІВ ГЕРОЇВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКАХ ПЕРШИХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ СТОЛІТТЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 387

Йовенко Лариса

Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины

(Умань, Украина)

Аннотация. В статье на основе анализа учебников первых десятилетий ХХ века рассмотрено трактовку образов отдельных героев украинской литературы. Выявлены особенности построения учебных книг этого периода, который считается периодом методических поисков преподавания украинской литературы, что сказалось на содержании, структуре и методическом аппарате учебников.

Ключевые слова: герой, художественный образ, школьное литературное образование, учебники, украинская литература.

default АРХІТЕКТУРНА ПРОСВІТА: ШЛЯХ ЗАСНУВАННЯ ТВОРЧИХ ОБ’ЄДНАНЬ В ХАРКОВІ В ХІХ–ХХ ст. Популярные

Владелец Число скачиваний: 386

Акмен І. Р.

Харківський національний університет будівництва та архітектури

(Харків, Україна)

Анотація. З активізацією соціальних аспектів діяльності людства, пов'язан шлях гуманізації творчих процесів у напрямку формування громадських об'єднань і поширення їх впливу на професійну практику. З'явившись як нова вагома сила европейського світогляду, громадська думка суттєво сприяла створенню професійних та коло професійних творчих об‟єднань зодчих, метою яких було удосконалення архітектурної діяльності і розповсюдженя професійних знань. Архітектурна діяльність стала розглядаться як волевиявлення громадської позиції зодчого у врегулюванні критичних мисленнь і соціальних потреб. В пошуках діалога з суспільством, архітектор виступає провідником архітектурної просвіти і гуманізації громадського життя Харкова на рубежі ХІХ – ХХ ст.

Ключеві слова: архітектурна просвіта, творчі об'єднання, українська громада, архітектурна діяльність, грамадське життя Харкова.

default АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУДЕ ҚОЛДАНУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 379

Сламбек Гҥлнара, Таңатарова Ғалия, Омарова

Ақбота Кәусар гимназиясы (Ордабасы, Қазақстан)

Резюме: Использование информационных технологий профессионального образования.

Summary: The use of information technology professional education.

default АҚПАРАТЫҚ - КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ПӘНІН ОҚЫТУДА СТУДЕНКЕ ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН ОҚЫТУ ЖҤЙЕСІН ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 486

Тажина Арайлым Мухтаровна, Бадекова Каракоз Жаиловна, Культенова Махаббат Тулегеновна

Қарағанды мемлекеттік медициналық университетінің

(Қазақстан, Қарағанды)

Түйіндеме: cтудентке орталықтандырылған оқытуды қолданудың ерекшеліктері және оны қолданған кездегі студенттерден алынған нәтижелерді, сонымен қатар осы әдісті қолдану барысында кемшіліктер мен артықшылықтарын талдау. Студенттің оқу жүктемесін оның жеке қабілеті мен мүмкіндіктерін есепке ала отырып құрастыру. Студенттің жеке оқу жоспарында білім беру бағдарламаларының деңгейлері бойынша барлық құрамдастары мен элементтерінің толық бейнеленуі көрсетілген. Осылайша, ақпараттық коммуникациялық технологиялар пәнінде студентердің белгілі бір шарт қойылу арқылы, керекті білімді өз бетімен шығармашылық жұмыстар жасау арқылы, өз бетімен оқулыққа керек ақпараттарды тауып, оны шығармашылық түрде өндіру арқылы керекті ой тұжырымдамасын жасап және қорытынды алу мақсатында студент оқу процесінен, өз бетімен білім алуға қабілетті болуға дайындайды. Студентке орталықтандырылған оқытудың тиімділігі сипатталады.

Кілттік сөздер: студенке орталықтандырылған оқыту, білім беру технологиялары, модульдік оқыту технологиясы, жобалық технологиялар, проблемалық бағдарда оқыту.

default БІЛІКТІ МАМАН, БІЛГІР ҦСТАЗ БОЛУ ҤШІН КӚП ІЗДЕНІС КЕРЕК Популярные

Владелец Число скачиваний: 395

Тҧрсыманова Фатима, Исакулова Меруерт, Ешмаева Сымбат

Шымкент Университеті

(Шымкент, Қазақстан)

Summary. Teachers preparing for a new training program will get acquainted with the methodological and pedagogical literature carefully selected facts and examples of teaching aids. All teacher training classes for future training.

Keywords: Training, education, student development, development.

default ДІАЛЕКТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО НАВЧАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРЕДМЕТІВ СТАРШОКЛАСНИКІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 397

Кондратенко Тетяна Володимирівна

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

(Глухів, Україна)

Анотація. Застосовані філософські категорії виступають в якості універсального структурного елемента діалектики та стають якісними характеристиками процесу формування готовності майбутніх учителів технологій до навчання економічних предметів старшокласників. Діалектичне обґрунтування потреби у формуванні готовності майбутніх учителів технологій до навчання економічних предметів старшокласників підтверджує необхідність професійного розвитку педагога. Напрямок вектору розвитку освітнього процесу вищого педагогічного навчального закладу визначає виявлені протиріччя між вимогами до професійної компетентності учителя та рівнем його професійної підготовки.

Ключові слова: формування, діалектика, протиріччя, вектор розвитку, компетентність, готовність, учитель технологій.

default ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНІСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА Популярные

Владелец Число скачиваний: 402

Кошель Анна Павлівна

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка

(Чернігів, Україна)

Аннотация. В статье представлен анализ понимания сущности профессиональной компетентности педагога по материалам современных психолого-педагогических исследований. Выделены основные подходы к ее определению. Рассмотрены реализацию компетентностного подхода в системе высшего педагогического образования.

Ключеоие слова: компетентность, компетенция, профессиональная компетентность, образовательная деятельность, компетентностный подход.

default ИНОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 380

Морозова Ольга Петровна

Алтайский государственный педагогический университет

(Барнаул, Россия)

Аннотация. В статье рассматривается обусловленность модернизации происходящей в России профессиональной подготовки будущих педагогов деятельностью и развитием инновационных образовательных учреждений. Особое внимание уделяется качественным преобразованиям в ценностно-целевой, когнитивной, операционально- деятельностной и др. сферах такого рода подготовки. Их реализация обеспечивает готовность выпускника педагогического вуза к работе в школах инновационного типа в современных условиях.

Ключевые слова: инновационное образовательное учреждение, модернизация, подготовка будущих педагогов, развитие, профессиональная деятельность.

default НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 384

Самілик Валентина Іванівна

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

(Глухів, Україна)

Анотація. Стаття присвячена питанню науково-дослідної роботи студентів як чинника формування готовності майбутніх учителів біології до природоохоронної діяльності. Наведені приклади окремих форм та видів наукової роботи студентів.

Ключові слова: науково-дослідна робота, дослідницькі навички, готовність до природоохоронної діяльності, студент-біолог.

default ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙ З ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 387

Чабан Наталя Іванівна

Херсонський державний університет

(Херсон, Україна)

Анотація. Статтю присвячено методиці організації екскурсій у процесі вивчення української мови іноземними студентами. Пропоновані авторські завдання передбачають самостійну роботу іноземних студентів з пошуку та аналізу інформації про культурні традиції та звичаї українців. Виконання цих завдань значно підвищує пізнавальну активність першокурсників з опанування української мови.

Ключові слова: курс «Українська мова (для іноземних студентів)», іноземні студенти, пізнавальна екскурсія, завдання для самостійної роботи студентів, інформація про культурні традиції та звичаї українців.