default MATEMATIK MAQOL-MATEMATIK TA’LIM JARAYONIDA INSONPARVARLIK, MEHNATSEVARLIK G`OYALARINI SHAKLLANTIRISH OMILI SIFATIDA Популярные

Владелец Число скачиваний: 643

Rahimova Fazilat Atabekovna

Urganch Davlat Universiteti

(Xorazm, Uzbekiston)

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxsdagi komillik jihatlarini, undagi insoniy sifat va fazilatlarni shaklantirish va rivojlantirishga yo`naltirilgan ta’limning insonparvarlilik tamoyili haqida fikr yuritilgan. Shu asosda matematik ta’lim jarayonida matematik maqollar bolalarni insonparvarlik, mehnatsevarlik g`oyalari ruhida tarbiyalashning omili sifatida hizmat qilishi ko`rsatilgan.

Kalit so`zlar: maqol, matall, mehnatsevarlik, insonparvarlik, qadr-qimmat.