folder Менеджмент и Маркетинг

Документы

default ДІАГНОСТУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ДО РЕФЛЕКСІЇ І АДАПТАЦІЇ В УМОВАХ, ЩО ДИНАМІЧНО ЗМІНЮЮТЬСЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 379

Білоконенко Ганна Володимирівна

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

(Харків, Україна)

Анотація. Статтю присвячено інструментарію діагностування здатності працівників організації до рефлексії й адаптації в умовах, що динамічно змінюються (за складовими). Досліджено професійно орієнтовані ознаки потенціалу особистості до адаптації, соціально-психологічні ознаки адаптації особистості, власне діяльнісні ознаки здатності особистості до адаптації (на прикладі машинобудівного підприємства). За результатами діагностування складових здатності працівників організації до рефлексії й адаптації в умовах, що динамічно змінюються, визначено особистісні чинники, які потребують першочергової уваги керівництва, а також латентні фактори, які визначають фактичну здатність, та можуть обмежити бажаний розвиток цієї здатності працівників. Перспективами подальших досліджень є створення комплексного діагностичного інструментарію адаптаційного потенціалу працівників в умовах, які динамічно змінюються.

Ключові слова: здатності працівників, діагностування, здатність до рефлексії й адаптації, професійно орієнтовані ознаки адаптації, соціально- психологічні ознаки адаптації, діяльнісні ознаки адаптації.

default ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Популярные

Владелец Число скачиваний: 385

Бондарчук Людмила Володимирівна, Ніколайчук Надія Павлівна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

(Вінниця, Україна)

Анотація. У статті розглянуто необхідність антикризового управління персоналом в сучасних умовах господарювання. Розкрито економічну сутність антикризового управління персоналом. На основі аналізу змісту та основних завдань антикризового менеджменту сформульовано власне бачення етапів впровадження антикризового управління персоналом.

Ключові слова: криза, антикризове управління, антикризове управління персоналом, завдання антикризового управління, етапи антикризового управління персоналом.

default ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИТУАЦІЙНОГО ПІДХОДУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 387

Ткачук Анастасія Вікторівна, Сенюк Оксана Вікторівна

Науковий керівник: Чичун Валентина Андріївна, к.е.н., доцент

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

(Чернівці, Україна)

Анотація. У ринкових умовах господарювання існує наявність мінливості зовнішнього середовища діяльності підприємства. Тому урахування цих змін потребує використання ситуаційного підходу.

Ключові слова: ситуаційний підхід, стратегічний підхід, виробництво, підприємство, метод.