pdf КЫРГЫЗ ТИЛИН ОКУТУУДА ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ЖѲНДѲМДҮҮЛҮКТѲРҮН ѲНУКТҮРҮҮ Популярные

Владелец Число скачиваний: 306

Кыдырбаева Асель Тургумбековна

Кыргызстан, Бишкек

Азыркы мезгилде коомдук турмушта болуп жаткан эӊ чоӊ өзгөрүүлөр инсандан аларга карата чыгармачыл мамиле жасоого мүмкүндүк бере турган сапаттарды талап кылат. Натыйжада ар бир инсандын ишмердүүлугү анын канчалык деӊгээлде:

Бир эле иш – аракеттин түрүн эмес, бир нече конкретүү ишмердүүлүктөрдү аткаруу жөндөмдүүлүгүндө;

Ар турдуу социалдык топтордун ишмердүүлүктөрүнө, алардын өнүгүүсүнө өзүнүн укуктарынын чегинде таасир көрсөтө ала тургандай денгээлде катышуу жөндөмдүүлүгунө;

Ар турдуу социалдык топтордо бир эле учурда өзүнүн «Менин» жана ишмердүүлүгүнүн багытын координациялоо жөндөмдүүлүгүнө ээ боло ала турганына көз каранды болуп саналат.