folder Педагогика

Документы

pdf DARS TAHLILIGA KIRISH VA UNI TAHLIL ETISH TEXNIKASI Популярные

Владелец Число скачиваний: 519

Safarova Mohidil Axmadovna

O’zbekiston Qashqadaryo XTXQTMOI

Bozor iqtisodiyoti sharoitida ta’lim mazmuniga qo’yiladigan talablar yanada kuchaydi. O’tkazilayotgan ijtimoiy tadqiqotlar natijalari shuni ko’rsatadiki, bugungi o’quvchilarni bilim olishga qiziqishini oshirish maqsadida o’qituvchining kuchli bilimi va interfaol usullar orqali erishish mumkin bu esa dars mobaynida o’qituvchi bilan o’quvchi o’rtasidagi munosabatga bog’liqdir. Hozirgi pedagogika fani oldida ta’limning tarbiyaviy ahamiyatini ochib berish muammolari turibdi. Shunday vaziyatda, ba’zan o’qituvchining tashqi ko’rinishi ham tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi. Lekin bularning ichida eng muhimi va o’quvchi uchun eng ahamiyatlisi o’qituvchining bilmdonligi, yangilik va dunyoviy bilimlarga chanqoqligi, uning so’zi bilan ishining muvofiq kelishi, o’quvchilarni izlanishga, bilimlarni mustaqil egallashiga, har bir fanning mohiyatini tushinishga, ishga ijodiy yondashishga undashi va erkin fikrlashi hamda mustaqil ishlashiga sharoit yaratishi, pedagogik texnologiya va interfaol metodlarni to’g’ri tanlab ishlata olishi bilan belgilanadi.

pdf O’QISH DARSLARIDA NAFOSAT TARBIYASI Популярные

Владелец Число скачиваний: 651

Yuldasheva Ziyoda Boymurodovna

O’zbekiston Qashqadaryo VXTXQTMOI

Nafosat tarbiyasi – estetik tarbiya – bu o’quvchilarni voqelikdagi, san’atdagi, tabiatdagi, kishilarning ijtimoiy va mehnat munosabatlardagi, turmushdagi go’zallikni idrok qilish hamda to’g’ri turmushdagi go’zallikka muhabbat uyg’otish va hayotiga go’zallik olib kirish qobiliyatini tarbiyalashdir.

pdf PEDAGOGICAL PROCESS AS THE HIGH TECHNOLOGY PHENOMENON In INNOVATIVE DEVELOPMENT of SCHOOL EDUCATION Популярные

Владелец Число скачиваний: 364

Sh. Arzymbetova, A.K. Apashova, A.S. Ortaeva

South Kazakhstan state pedagogical institute, Kazakhstan. Shymkent

Transition of a domestic education system to an innovative mode of development much more strengthens a role of a science which gets character of «direct productive force» more and more, laying new ways of improvement of quality and the further development of educational process. Innovative activity in formation creates more and more than preconditions for penetration of effective scientific development in the field of psycho-pedagogical and other branches of knowledge in the maintenance and process of training and education in all steps of system of continuous formation.

pdf PEDAGOGIK QOBILIYATLARNING PEDAGOG FAOLIYATIDAGI ROLI Популярные

Владелец Число скачиваний: 464

Soatov Asadulloh Jabborovich

Qashqadaryo VXTXQTMOI (O’zbekiston)

Bugungi kunda ta’lim sohasida faoliyat yuritayotgan pedagog o’zida bir qancha ijobiy fazilatlar va o’qituvchiga xos qobiliyat turlarini shakllantirgan bo’lishi lozim. Chunki jadal rivojlanib borayotgan bugungi davrda o’qituvchi o’z ustida doimiy ravishda ishlab zaruriy xususiyat va fazilatlarni rivojlantirib borgandagina tanlagan maqsadiga erishish mkoniyatiga ega bo’ladi.

pdf SHARQ MUTAFAKKIRLARI MEHNAT TARBIYASI TO’G’RISIDA Популярные

Владелец Число скачиваний: 768

Lobar Berdiyeva Norqobulovna

Qashqadaryo VXTXQTMOI (O’zbekiston)

Аннотация This article reveals opinion of Eastern scientists about behavioral and organizational work in Eastern counties.

Описание мнения Восточных мыслителей о трудовом воспитании и его организацию.

Sharq mutafakkirlarining mehnat tarbiyasi va uni tashkil etish haqidagi fikrlari bayon etilgan.

pdf SOCIALIZATION OF THE INDIVIDUAL: BASIC APPROACHES Популярные

Владелец Число скачиваний: 355

Николаева А.В., Никифорова Т.И.

Якутск, Северо-Восточный федеральный университет

Процесс социализации предполагает активизацию самосознания ребенка как представителя конкретного этноса и общепланетарного сообщества людей и является одним из актуальных проблем воспитания.

Характерной особенностью исследований проблемы социализации личности является рассмотрение ее с позиций различных наук: философии (Д. Дьюи, В.В. Зеньковский, И. Кант, Т. Парсонс и др.), социологии и психологии (И.С. Кон, В.В. Рубцов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.), педагогики (С.Т. Шацкий, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и др.).

pdf ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 387

Дождьова О.С.

м. Харків, Україна

Управління сучасним педагогічним процесом і його ефективністю сьогодні неможливо без отримання зворотного зв'язку, тією інформацією, що виражає його результативність та оперативність. Такі дані можна отримати шляхом контролю навчального процесу. Кожна методика навчання та система навчання має обов’язковий елемент – оцінювання результатів навчання, а саме знань, умінь та навичок вихованців. Відомо, що за мету оцінювання знань учнів береться визначення якості, рівня знання, а також їх подальше збагачення. Крім того слід враховувати індивідуальні особливості учнів до засвоєння нової інформації. Таким чином, можна говорити, що широке застосування методів оцінювання в навчально-виховному процесі зможе розвинути спектр інформації про ефективність застосування тієї чи іншої методики, індивідуальний темпі навченості, а також про якість викладання в цілому.

pdf АКТИВІЗАЦІЯ ТА МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ Популярные

Владелец Число скачиваний: 365

Дробишева Віта Петрівна

Заріцька Наталія Сергіївна

Шварц Ольга Анатоліївна

Харків Україна

Проблема розвитку пізнавальної активності постійно була у центрі уваги науковців, оскільки її успішне розв’язання дає можливість суттєво підвищити ефективність, результативність і якість навчально-виховного процесу.

Специфіка підготовки студентів у вищому навчальному закладі (далі ВНЗ) зумовлюється цілями й особливостями їх майбутньої професійної діяльності в умовах виробництва, а також необхідністю здійснювати різні функції: контрольну, організаційну, технологічну, управлінську, проектну, конструкторську, технічну, дослідницьку й навчальну.

pdf АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 380

Полевик Марина Генриховна,

Захарченя Наталья Фёдоровна

г. Барановичи, Республика Беларусь

 Маркетинг (согласно его широкому пониманию) – это социально-управленческий процесс, посредством которого индивидуумы и группы людей путем создания продуктов и их обмена получают то, в чем они нуждаются. В основе этого процесса лежат следующие ключевые понятия: потребность, желание, спрос, продукт, обмен, сделка, рынок.

pdf АНАЛИТИКАЛЫҚ, ФИЗИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КОЛЛОИДТЫҚ ХИМИЯ ПӘНІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 361

Смагулова М.Е., Райсова Г.К.

Қазақстан, Астана қаласы

Ветеринарлық медицина, ветеринарлық санитария мамандықтарына аналитикалық, физикалық және коллоидтық химия пәнінендері оқытылады. Химия жаратылыстану ғылымы болғандықтан химия пәнінде теория мен практика қатар жүреді. Түсінуге қиын әрі күрделі болғандықтан өткізілетін тақырыпқа байланысты сабақ барысында оқытудың көптеген әдістері қолданылады.

pdf ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 350

Красовська О.О.

Рівне, Україна

Освіта у сучасному суспільстві покликана виконувати складну духовно-творчу місію. Її роль полягає у передачі новим поколінням соціально-культурних, науково-технічних, художньо-мистецьких надбань і в творчому перетворенні світу в умовах поступального, сталого розвитку. У зв'язку з переосмисленням орієнтирів освітньої політики, яка винесла на перший план ідеал особистості, що саморозвивається, сьогодні намітився підвищений інтерес до гуманістичного педагогічного досвіду і, зокрема, до альтернативної освіти.

pdf ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ У НАВЧАННІ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 371

Бачієва Лариса

Харків, Україна

 

Орієнтація України на систему освіти Европейських країн змінює вимоги до студента та викладача. Усе більше студентів користуються можливістю навчання за кордоном, особливо поширені магістерські програми, розвивається система студентських наукових обмінів. Основними вимогами для отримання академічної стипендії у Европейських навчальних закладах є публікації статей, особливо у міжнародних виданнях, проведення результативної дослідницької роботи, наявність рекомендацій наукового керівника. Таким чином, дослідницька діяльність студента під час навчання є необхідною умовою його перспективного майбутнього. Одними з основних характеристик діяльності викладача стає керівництво науковою роботою студентів, публікації у наукометричних виданнях, розробка винаходів, отримання грантів на проведення досліджень.

pdf ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС Популярные

Владелец Число скачиваний: 344

Матишева Гуляйм Шотбаевна, Пернебаева Бубайша

СОШ Абылай хана

ЮКО, Сарыагашский район, Казахстан

Современная школа должна стать передовой площадкой в части информационных технологий, местом, где человек получает не только необходимые знания, но и проникается духом современного информационного общества. Без применения информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) образовательное учреждение не может претендовать на инновационный статус в образовании. Ведь инновационным считается образовательное учреждение, широко внедряющее в образовательный процесс организационные, дидактические, технические и технологические инновации и на этой основе добивающееся реального увеличения темпов и объемов усвоения знаний и качества подготовки специалистов. Слово «инновация» (от латинского «иннове») появилось в середине 17 века и означает вхождение нового в некоторую сферу, вживление в нее и порождение целого ряда изменений в этой сфере.

pdf ЁШЛАР ТАРБИЯСИДА МИЛЛИЙ МУСИҚАНИНГ ТУТГАН ЎРНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 373

Абдужаббор Раҳмонқулов,

доцент Қашқадарё ВХТХҚТМОИ (Узбекистон)

Ҳозирги кунда жамиятимизнинг энг муҳим вазифаларидан бири баркамол шахсни тарбиялашдан иборатдир. Президентимиз таъкидлаганидек «Биз халқимизнинг дунёда ҳеч ким-дан кам бўлмаслиги, фарзандаларимизнинг биздан кўра кучли, билимли, дона ва албатта бахтли бўлиб яшаш учун бор куч ва имкониятларимизни сафарбар этаётган эканмиз, бу борада маънавий тарбия масаласи, ҳеч шубҳасиз, беқиёс аҳамият касб этади. Агар биз бу масалада ҳушёрлик ва сезгирлигимизни, қатъият ва маъсулиятимизни йўқотсак бу ўта муҳим ишни ўз холига, ўзбўларчиликка ташлаб қўядиган бўлсак, муқаддас қадриятларимизга йўғрилган ва улардан озиқланган маънавиятимиздан, тарихий хотирамиздан айрилиб, охир оқибатда ўзимиз интилган умумбашарий тараққиёт йўлидан четга чиқиб қолишимиз мумкин» [1;4]

pdf Инженерлік мамандықтарда графикалық білім беру технологиясының маңызы Популярные

Владелец Число скачиваний: 360

Құдабаева Клара Ильясовна,

ғылыми жетекшісі: техника ғылымдарының кандидаты

Айтмуханова Перизат Мейрамовна

Студент МЖК-15-11к. Акхожин Бауыржан

Алматы, Қазақстан

Бүгінгі таңда Қазақстанның жоғары мектептеріндегі білім беру ордаларында техникалық білім беруден мамандықтарды даярлау көкейкесті мәселердің бірі болып отыр. Қоғамның өркендеуі экономикалық және әлеуметтік жағдайларға байланысты болғандықтан инженерлік мамандықтарды өткенді зерделей отырып, жетілдіру мақсаты басты мәселе болып табылады. Дегенмен, адам капиталын білімді, білікті және шығармашылықты тұрғыдан даму жағын қарастыруда, олардың инженерлік графикада білім, білік және дағдысын қалыптастырып, шығармашылықтық бағытын жетілдіру мәселесін жоғары мектептеріндегі білім және ғылым саласы шешетін болуы қажет. Демек, бұндай жағдайда гуманитарлық, жаратылыс тану, жалпы кәсіби теориялық және арнайы кәсіпке баулитын пәндердің маңызы зор. Солардың бірі техникалық мамандықтардан білім берудегі біліммен, ғылымның бастамасы болып табылатын сызба геометрия және инженерлік графика пәні болып табылады.

pdf ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Популярные

Владелец Число скачиваний: 371

Лекшина Ольга Владимировна,

Дубешко Наталья Григорьевна

г. Барановичи, Республика Беларусь

Использование в работе с детьми дошкольного возраста информационно-коммуникационных технологий в современном обществе можно использовать для осуществления различного рода развивающих воздействий на дошкольника, в том числе – на познавательное развитие детей дошкольного возраста. В связи с этим появляется потребность в разработке теоретических и методических подходов в области использования информационных и коммуникационных технологий в дошкольном образовании.

pdf КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ ВІЙСЬКОВОЇ АВІАЦІЇ Популярные

Владелец Число скачиваний: 348

Савицька А.П.

Харків, Україна

Поступове перетворення України в більш відкрите суспільство стимулювало широкий розвиток міжнародного співробітництва, що суттєво інтенсифікувало визнання різними соціальними групами необхідності підвищення комунікативної компетентності майбутніх фахівців, оволодіння мовами та сигналами міжнародного спілкування, стратегіями взаємодії в екіпажах, що, у свою чергу, вплинуло на соціальний статус пілотів й поклало ще більшу відповідальність на майбутніх командирів повітряних суден як цивільної, так й військової авіації.

pdf КЫРГЫЗ ТИЛИН ОКУТУУДА ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ЖѲНДѲМДҮҮЛҮКТѲРҮН ѲНУКТҮРҮҮ Популярные

Владелец Число скачиваний: 377

Кыдырбаева Асель Тургумбековна

Кыргызстан, Бишкек

Азыркы мезгилде коомдук турмушта болуп жаткан эӊ чоӊ өзгөрүүлөр инсандан аларга карата чыгармачыл мамиле жасоого мүмкүндүк бере турган сапаттарды талап кылат. Натыйжада ар бир инсандын ишмердүүлугү анын канчалык деӊгээлде:

Бир эле иш – аракеттин түрүн эмес, бир нече конкретүү ишмердүүлүктөрдү аткаруу жөндөмдүүлүгүндө;

Ар турдуу социалдык топтордун ишмердүүлүктөрүнө, алардын өнүгүүсүнө өзүнүн укуктарынын чегинде таасир көрсөтө ала тургандай денгээлде катышуу жөндөмдүүлүгунө;

Ар турдуу социалдык топтордо бир эле учурда өзүнүн «Менин» жана ишмердүүлүгүнүн багытын координациялоо жөндөмдүүлүгүнө ээ боло ала турганына көз каранды болуп саналат.

pdf ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГА В ПРОЦЕССЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 378

Бахрамова Г.А., Сихынбаева Ж.С., Шамшиева А.С.

г. Шымкент, Республика Казахстан

Обсуждение проблем самопознания и саморазвития, оказание психолого-педагогической поддержки личности на разных ступенях индивидуального развития логически приводят к выводу, что большая доля этой работы приходится на педагогический коллектив и конкретного педагога. Оказать эффективную помощь другим, создать атмосферу, способствующую культуре самовоспитания, может только тот учитель, который сам встал на путь систематического самопознания и саморазвития, активно занимается самовоспитанием. В противном случае его деятельность по стимулированию и саморазвитию детей будет носить декларативный характер, не подкрепляясь собственным опытом

pdf МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 353

Попченко Оксана Петрівна

м. Ржищів, Україна

 “Навчання без міркування – даремне, міркування без навчання – небезпечне” Конфуцій

Разом з інтеграцією освіти, науки та практичної діяльності з’являється принципово нова предметна основа проектування цілісної професійної діяльності спеціаліста. У зв’язку з цим необхідною стає розробка теоретичних моделей переходу від навчання до праці, від навчальної діяльності, предметом якої є наукова інформація, до професійної діяльності, де ця інформація перетворюється в засіб регулювання предметних дій.